De Amerikaanse Nationale Schaakdag

We kennen in Nederland beroemde dagen: Koninginnedag, vier en vijf mei, Moederdag, Vaderdag, Dierendag. In Leiden om 3 oktober,’ ‘het Leidens ontzet’. In Groningen om 28 augustus, het Gronings ontzet ‘Bommen Berend’. En in Den Haag om de derde dinsdag van september, ‘prinsjesdag.

Maar we hebben niet de Nationale Schaakdag. Die kennen ze in Amerika wel.

Op de laatste dag voor het reces tot 6 september a.s. stemde de Amerikaanse Senaat op 2 augustus unaniem voor het aanvaarden van een Resolutie tot aanwijzing van 8 oktober als de Nationale Schaakdag.

Overzicht van aantekeningen:

1.Resolutie van de Amerikaanse Senaat van 2 augustus 2011

2.De Amerikaanse tekst

3.Gerald Ford

1. Resolutie van de Amerikaanse Senaat van 2 augustus 2011

De heer Reid (voorzitter van de Senaat): ‘Ik vraag de Senaat verder te gaan met de behandeling van resolutie 255. De griffier zal de titel van de resolutie voorlezen.’

De assistent-griffier leest de tekst voor: ‘Een resolutie (S. Res. 255) waarbij 8 oktober 2011 wordt aangewezen tot ‘Nationale Schaakdag’ om op deze wijze het bewustzijn te vergroten om leerlingen, studenten en volwassenen te stimuleren te gaan schaken om zo zelfstandig te leren na te denken, vaardigheden op te doen in het oplossen van problemen.’

De heer Reid: ‘Tegen de resolutie zijn geen bezwaren ingebracht. Daarom gaat de Senaat verder met de behandeling ervan.’

De heer Rockefeller: ‘Meneer de voorzitter, ik ondersteun deze resolutie om 8 oktober 2011 aan te wijzen als Nationale Schaakdag. Ik ben mijn collega, Senator Lamar Alexander uit Tennesee, zeer erkentelijk voor zijn steun daarvoor. Nationale Schaakdag wordt aangewezen om het bewustzijn te vergroten om leerlingen, studenten en volwassenen te stimuleren te gaan schaken om zo zelfstandig te leren na te denken, vaardigheden op te doen in het oplossen van problemen. Er zijn meer dan 76.000 leden van de Amerikaanse Schaakbond waarvan de helft leerlingen zijn. Studies hebben uitgewezen dat schaaklessen leerlingen kunnen helpen bij het beter leren rekenen en lezen.

Door leerlingen bij deze activiteiten te betrekken kan daardoor worden bereikt dat leren leuk wordt en hen kan helpen hun leven lang hun vaardigheden te blijven ontwikkelen.

Het betrekken van leerlingen bij het schaken is een prachtige kans om het onderwijs te bevorderen, en ik hoop dat als de scholen over een paar weken beginnen meer leerlingen lid worden van de Schaakbond om dit historische spel te leren.’

De heer Reid: ‘Ik verzoek de leden van de Senaat de resolutie te aanvaarden zoals overeengekomen, de preambule te aanvaarden, (…) met de vermelding dat geen interventie of een debat heeft plaatsgevonden, of verklaringen van dien aard zijn afgelegd, worden vastgelegd in de Notulen van deze beraadslaging.’

De griffier: ‘Zonder bezwaar aanvaard.’

De resolutie (S. Res. 255) is aangenomen.

De preambule is eveneens aangenomen.

De resolutie, met haar preambule, luidt als volgt:

Resolutie van de Senaat, nr. 255 (aangenomen in de senaat) – Aanwijzing 8 oktober 2011 tot Nationale Schaakdag om op deze wijze het bewustzijn te vergroten om leerlingen, studenten en volwassenen te stimuleren te gaan schaken om zo zelfstandig te leren na te denken, vaardigheden op te doen om problemen op te lossen.

112de Congres, eerste bijeenkomst, 2 augustus 2011.

Resolutienummer: S. Res 255

_______________________________________________________________________

DE SENAAT VAN DE VERENIGDE STATEN

2 augustus 2011

Indiener: De heer Rockefeller (namens hemzelf, de heer Alexander en de heer Levin) hebben de volgende resolutie aangeboden, waarvan de leden hebben kennisgenomen en deze hebben aanvaard.

RESOLUTIE

Aanwijzing van 8 oktober 2011 als ‘Nationale Schaakdag’ om het bewustzijn te vergroten om leerlingen, studenten en volwassenen te stimuleren te gaan schaken om zo zelfstandig te leren na te denken, vaardigheden op te doen om problemen op te lossen

Overwegende dat er meer dan 76.000 leden zijn van de Amerikaanse Schaakbond (in de preambule hierna genoemd ‘Bond’) en een onbekend aantal andere mensen in Verenigde Staten die het spel spelen zonder lid te zijn van een officiële organisatie;

Overwegende dat ongeveer de helft van de leden van de Bond leerlingen zijn, en veel van deze leerlingen lid zijn geworden op tienjarige leeftijd;

Overwegende dat de Bond educatieve programma’s op scholen erg ondersteunt en voorts sponsor is van het lesprogramma ‘Certified Chess Coach’, dat de betreffende leiders helpt bij deze educatieve programma’s waardoor wordt gezorgd dat scholen en leerlingen vertrouwen kunnen krijgen in de programma’s;

Overwegende dat veel studies een verband hebben gelegd tussen schaakprogramma’s en de hogere rapportcijfers van leerlingen in lezen en rekenen, en ook de verbetering van het gevoel van eigen waarde;

Overwegende dat de Bond een lesprogramma aanbiedt waardoor docenten worden geholpen bij het opnemen van schaken in het schoollesprogramma;

Overwegende dat schaken een krachtig cognitief leermiddel is dat gebruikt kan worden om beter te leren lezen en rekenen; en

Overwegende dat schaken leerlingen van alle leerstijlen rangen bindt, en het probleemoplossend vermogen en het denken op een hoger niveau bevordert:

Daarom, besluit zij, dat de Senaat

(1) 8 oktober 2011 aanwijst als ‘Nationale Schaakdag’

(2) moedigt de burgers van de Verenigde Staten aan kennis te nemen van de passende lesprogramma’s en activiteiten op de ‘Nationale Schaakdag’.

2. De Amerikaanse tekst

Congressional Bills 112th Congress]

[From the U.S. Government Printing Office]

[S. Res. 255 Agreed to Senate (ATS)]

112th CONGRESS

1st Session

S. RES. 255

Designating October 8, 2011, as ‘National Chess Day’ to enhance

awareness and encourage students and adults to engage in a game known

to enhance critical thinking and problem-solving skills.

_______________________________________________________________________

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES

August 2, 2011

Mr. Rockefeller (for himself, Mr. Alexander, and Mr. Levin) submitted the following resolution; which was considered and agreed to

_______________________________________________________________________

RESOLUTION

Designating October 8, 2011, as “National Chess Day” to enhance awareness and encourage students and adults to engage in a game known to enhance critical thinking and problem-solving skills.

Whereas there are more than 76,000 members of the United States Chess Federation (referred to in this preamble as the “Federation”), and unknown numbers of additional people in the United States who play the game without joining an official organization;

Whereas approximately ½ of the members of the Federation are scholastic members, and many of the scholastic members join by the age of 10;

Whereas the Federation is very supportive of the scholastic programs and sponsors a Certified Chess Coach program that provides the coaches involved in the scholastic programs training and ensures schools and students can have confidence in the programs;

Whereas many studies have linked chess programs to the improvement of student scores in reading and math, as well as improved self-esteem;

Whereas the Federation offers a school curriculum to educators to help incorporate chess into the school curriculum;

Whereas chess is a powerful cognitive learning tool that can be used to successfully enhance reading and math concepts; and

Whereas chess engages students of all learning styles and strengths and promotes problem-solving and higher-level thinking skills: Now, therefore, be it

Resolved, That the Senate

(1) designates October 8, 2011, as “National Chess Day”; and

(2) encourages the people of the United States to observe `National Chess Day” with appropriate programs and activities.

3. Gerald Ford

De 38ste president van Amerika, Gerald Ford (1913 – 2006, president van 1974 – 1976), wees 9 oktober aan als dag ‘voor bijzondere erkenning voor een spel dat alle mensen van alle leeftijden verbindt, uitdaagt, plezier geeft en het verstand stimuleert’.

Het is wellicht aardig om te weten dat de Nationale schaakdag in South Carolina is begonnen. De bedenker was Bill Dodgen, voorzitter van Schaakbond van Zuid-Carolina. Aanvankelijk werd de Nationale Schaakdag alleen in Zuide-Carolina gevierd, maar Bill zorgde ervoor dat het werd uitgebreid tot een nationale gebeurtenis. De achterliggende gedachte van Bill was organisatoren te stimuleren schaaktoernooien te organiseren voor beginners en voor huisschakers die schaken voor hun plezier spelen, maar niet deelnemen aan wedstrijden.

Zie de volgende documenten:

 

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.