FIDE-Commissie Schaken in Scholen

FIDE-Commissie Schaken in Scholen

Het verslag van Krakow 2011

Tijdens het laatste congres van de FIDE in Krakow is ook de Commissie Schaken in Scholen bijeengeweest. Het is interessant de ontwikkelingen te volgen zoals deze zich elders in de wereld voordoen. Een schaker moet namelijk altijd de ontwikkelingen in de markt volgen. De markt laat ons zien dat er schaaklanden in opkomst zijn. Als deze ontwikkeling zich voortzet, ziet de schaakwereld er over twintig jaar ingrijpend anders uit. Het is goed deze ontwikkelingen te volgen.

Commissie Schaken in Scholen

Krakow, 16 oktober 2011, 15:00-17:00 uur

Voorzitter: Ali Nihat Yazici (Turkije)

Secretaris: Kevin O’ Connell (Ierland)

Aanwezigen: Makropoulos Georgios FIDE, Alexander Kostyev (Rusland), Uvencio Blanco (Venezuela), Herman Hamers (Nederland), Kaloumenos Michalis (Griekenland), Bill Hall (USA), Sitale Tshepo (Botswana), Martha Fierro (Ecuador), Emellia Ellappen (Zuid Afrika), Dina Chen (Chinese Tapei), Ruth I Haring (USA), Sophia Rohde (USA), Borg Geoffrey (Malta), Theodoros Tsorbatzoglou (Griekenland), Russell Smith (Trinidad en Tabago), Glek Igor (Duitsland), Kuzmina Tatiana (Rusland) en Beatriz Marinello (USA).

De voorzitter van de commissie, Ali Nihat Yazici, opent de vergadering. Hij staat stil bij de belangrijke bijdragen die de oud-voorzitters, Palladino en Blanco, hebben geleverd. Hij bedankt de president van de FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, dat deze hem heeft benoemd voor de functie als voorzitter van deze commissie.

Het succes van een schaakbond kan worden bepaald aan de hand van het aantal leden en aan het inkomen. Dit brengt ons ertoe om twee zaken verbinden met twee vragen:

1. hoe Schaken op Scholen te bevorderen om zo een maximaal aantal leden te krijgen?

2. hoe het systeem te ontwikkelen om zo geld voor de nationale bonden op te leveren?

Ons antwoord daarop is het introduceren van CIS100 (dat staat voor Chess in Schools 100, Schaken op Scholen 100, pdg) projecten, te beginnen in Slowakije en Slovenië. We weten dat we in dit proces fouten zullen maken, maar van die ervaring zullen we leren. Volgend jaar hopen we tien of meer landen aan het project toe te voegen. Daarna bekijken we hoe we het project wereldwijd kunnen verspreiden. We zijn Kirsan Ilyumzhinov bijzonder erkentelijk toen hij in Al Ain verklaarde dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor de financiering van het project.

Plaatsvervangend president Makropoulos nam het woord en sprak over de belangrijke investeringen van de FIDE van € 105.000 per jaar voor de duur van drie jaar, plus alle andere essentiële kosten voor het maken van een website, vertalingen, management etc. in totaal ongeveer € 250.000 per jaar. Het doel is het CIS100 model te gebruiken, om zo de investeringen terug te verdienen opdat het model gebruikt kan worden in de andere bonden.

De heer Makropoulos gaf twee belangrijke punten aan:

1. Michail Gorbatsjov heeft toegestemd om Beschermheer te zijn van Schaken in Scholen van de FIDE. Dit is buitengewoon goed nieuws en zal er zeker toe leiden dat vele deuren worden geopend.

2. De president van de FIDE heeft een belangrijke Russische sponsor gevonden. Naar verwachting wordt de ondertekening van het contract aangekondigd in de Raad van Bestuur van de FIDE. Het sponsorbedrag bedraagt $ 1.000.000 per jaar. Een kwart daarvan wordt besteed in Rusland. De rest is voor de ontwikkeling van Schaken in Scholen elders. We denken dat we zo in staat zijn ongeveer dertig bonden te helpen met materiaal en ongeveer twaalf met CIS100 projecten.

De plaatsvervangend president stelde vast dat we zijn begonnen met kleine landen waar weinig tot niets bestaat over schaken op scholen. Maar nu kunnen we kijken naar de grote bonden.

De voorzitter van de commissie bedankte de heer Makropoulos voor zijn aanwezigheid in de vergadering.

Vervolgens gaven de voorzitter en de secretaris van de commissie een uiteenzetting van de CIS100 projecten en het Student Lidmaatschap. De heer Yazici meldde dat de Turkse bond € 30.000 bijdraagt om posters te verspreiden bestemd voor het CIS100 project op 100.000 scholen over heel Turkije. De bond verwacht ongeveer 25.000 student leden te krijgen, wat leidt tot een inkomen van € 250.000.

Vervolgens werd gesproken over het gezamenlijke voorstel van de Internationale Schoolschaakunie, de Turkse Schaakbond en onze commissie. Het moet nog verder worden uitgewerkt, maar de commissie is er een grote voorstander van dat het wordt aangenomen als ‘FIDE Scholen Schaakolympiade festival’ te beginnen als Istanbul Olympiade 2012.

De voorzitter van de commissie beschreef het belang van het ontwikkelen van schaken voor het hoger onderwijs. We hebben in de toekomst schaakwetenschappers nodig. ‘Professor doctor grootmeester XXX’ als hoofd van een academische vakgroep voor schaken. Ook al is het duidelijk dat een speler niet de titel van grootmeester kan halen, schaken kan een academische carrière worden. De Russische Staats Sociale Universiteit, in samenwerking met de Moskouse Schaakbond, ontwikkelt een schaakmodule voor het verkrijgen van een graad in de Fysieke Cultuur en Sport (zie bijlage 27d van de agenda).

De voorzitter gaf een beschrijving van de overeenkomst tussen de Russische Staats Sociale Universiteit en de Universiteit van Hacettepe, Ankara. De eerste vruchten van de uitwisselingsovereenkomst heeft betrekking op drie Turkse schakers die naar Moskou gaan om voor vier jaar deel te nemen aan een studie voor bachelor’s degree in Fysieke Cultuur en Sport (met specialiteit schaken). Ze ontvangen een beurs van het Moskouse instituut (de Turkse schaakbond betaalt het eerste jaar van een talencursus). Dit is een stap in de richting om schaken een echt beroep te maken.

De heer Blanco vroeg naar de noodzaak van titels voor docenten van Schaken op Scholen. De voorzitter van de commissie gaf de noodzaak aan voor een duidelijke omschrijving en voor verdere besprekingen met de Trainers’ commissie. Misschien leidt dat tot de titel van ‘DI’ onder de vlag van Schaken op Scholen. De heer Blanco vroeg ook naar bijlage 40 (een verzoek aan de FIDE om het initiatief te nemen UNESCO te vragen schaken officieel te erkennen als Onaantastbaar Cultureel Erfgoed van de Mensheid). De voorzitter van de commissie gaf zijn steun en goedkeuring maar wees erop dat zaken over UNESCO aangelegenheden zijn voor de president van de FIDE en voor diegenen die hem bijstaan in zaken over UNESCO.

De voorzitter van de commissie noemde dat de FIDE is gevraagd waarom de FIDE niet samenwerkt met de Kasparov Chess Foundation over schaken op scholen. De voorzitter las een e-mail voor die hij aan de heer Kasparov had gestuurd, omdat de heer Kasparov hem had uitgenodigd om privé zaken met hem te doen. De voorzitter verklaarde dat dit niet mogelijk is, omdat het zou leiden tot een conflict van belangen. In zijn e-mail aan de heer Kasparov nodigde de voorzitter Garry Kasparov uit om te werken onder de paraplu van de FIDE. In antwoord op een vraag voegde de voorzitter eraan toe dat wat de president van de Europese Schaakunie doet met de Kasparov foundation niet transparant is: het gaat om activiteiten in het kader van een stichting. Daarentegen moet de FIDE als een publiek instituut duidelijk en transparant handelen. Vandaar dat hoewel de FIDE respect heeft voor de heer Kasparov en zijn initiatieven om schaken op scholen als een particuliere activiteit opzet, benadrukte de voorzitter dat onze taak het publiek belang is. Dit is te vergelijken met liefdadigheid.

De vergadering werd besloten met het goedkeuren van het verslag van de voorzitter (bijlage 27) en het bijgestelde verslag (CIS100 is geboren – het zijn tweelingen! – bijlage 27a). Unaniem keurde de commissie het verzoek aan de Raad van Bestuur goed om formeel het FIDE Student Lidmaatschap en Student Ratingen te aanvaarden. Dit zijn eerder voorgesteld en goedgekeurd door de laatste twee vergaderingen van presidentiële raad van de FIDE.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.