Goed nieuws uit Brussel !

30.11.2011 0050/2011

SCHRIFTELIJKE VERKLARING

ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement

over over invoering van het programma ‘Schaken op School’ in het

onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro,

Hannu Takkula

Vervaldatum: 15.3.2012

DC882707NL.doc PE477.301v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

0050/2011

Schriftelijke verklaring over over invoering van het programma ‘Schaken op School’ in

het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 en artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Unie,

– gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat artikel 6 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

bepaalt, dat sport tot de gebieden behoort waarop de Unie bevoegd is ‘om het optreden van

de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen’;

B. overwegende dat schaken als sport toegankelijk is voor kinderen uit alle sociale

geledingen, en daarom kan bijdragen aan sociale cohesie en aan beleidsdoelstellingen als

sociale integratie, bestrijding van discriminatie, terugdringing van criminaliteit en zelfs de

bestrijding van verschillende verslavingsvormen;

C. overwegende dat schaken de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen van

het kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook het gevoel voor creativiteit, de

intuïtie, het geheugen, het analysevermogen en de besluitvaardigheid ten goede komt;

ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht;

1. vraagt de Europese Commissie en de lidstaten de invoering van het programma ‘Schaken

op School’ in het onderwijssysteem van de EU-lidstaten aan te moedigen;

2. vraagt de Europese Commissie in haar komende mededeling over sport aandacht te

besteden aan het programma ‘Schaken op School’ en zorg te dragen voor voldoende

financiering hiervan vanaf 2012;

3. vraagt de Europese Commissie de resultaten van de studies naar het effect van het

programma op de ontwikkeling van de kinderen in aanmerking te nemen;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen

toekomen aan de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

PE477.301v01-00 2/2 DC882707NL.doc

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.