Het voorstel zeven bonden te schorsen

Het voorstel zeven bonden te schorsen

Het voorstel van de President van de Turkse Schaakbond

De FIDE is een democratische rechtsorde. Zo werken bijvoorbeeld in allerlei commissies mensen aan voorstellen voor het verbeteren van de schaakwereld. Daarover beslist uiteindelijk de Algemene Vergadering. Om dicht bij huis te blijven, de regels- en toernooireglementencommissie stelt voorstellen op om de FIDE-regels te wijzigen waarover wordt gestemd in de Algemene Vergadering. Op zich een tamelijk democratisch georganiseerde werkwijze. Hoewel er veel te verbeteren valt, maar dat doet even niets af aan het beginsel.

Ook besluiten van de Presidentiële raad en de Raad van Bestuur kunnen worden besproken in de Algemene Vergadering.

Nu heeft de FIDE de afgelopen tijd te maken gehad met geldverslindende rechtszaken. De laatste twee zaken hebben de bond anderhalf miljoen dollar gekost. (Overigens is het wel aardig om te weten, dat recent de Turkse Schaakbond een zaak aanhangig heeft gemaakt bij het Hof van Arbitrage voor Sport over een besluit van de Europese Schaakunie. Maar Ali Yazici zal ongetwijfeld zeggen dat dit geen zinloos beroep is.)

Het gevolg is dat enorm veel geld bestemd voor schakers in handen komt van juristen. Het vreemde is dat niemand zich daarover druk maakt. Nou ja, niemand. Eentje maakt zich daarover boos: Ali Nihat Yazici, voorzitter van de Turkse Schaakbond en tevens vicepresident van de FIDE. En ik begrijp niet dat hij de enige is.

Zie mijn eerder stuk: Arbiters worden geboycot.

schaaksite.nl/arbiters-worden-geboycot

Stel eens voor. Op Prinsjesdag na het uitspreken van de troonrede door hare majesteit de koningin, presenteert de minister van Financiën de begroting 2013 in de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat een substantieel deel wordt gereserveerd voor één of twee juridische procedures van de Staat. Reken maar dat enkele dagen later bij de behandeling van de Algemeen Politieke Beschouwingen de verontwaardiging daarover Kamerbreed is. Het kabinet kan erop vallen.

Afgezien daarvan, het verschijnsel waar Yazici op doelt is in het algemeen breed bekend. Bedrijven of burgers die procederen tegen een ander. Die ander wordt om zich te verweren op kosten gejaagd. Ook daar bestaat het verschijnsel van verontwaardiging.

Denk bijvoorbeeld ook aan de procedures van Hauchard en Feller. Het zou interessant zijn op een rijtje te zetten hoeveel tijd en geld deze zaak de schaakwereld heeft gekost. En dan kunnen we gemakshalve buiten beschouwing laten de tijd en geld die de drie schakers aan de zaak hebben besteed. Het gaat om de tijd van de Franse Schaakbond, van de tuchtcommissies, van het Franse Olympische Sport Comité, de rechtbanken, het gerechtshof, de Ethische Commissie, het bureau van het Secretariaat van de FIDE, de Presidentiële raad en de ondersteuning van die raad. En dan ben ik ongetwijfeld nog wel wat mensen vergeten. Plus de onkosten en apparaatskosten. Het moet ontzettend veel tijd en geld zijn.

Kortom, het is heel goed dat Yazici aan de bel trekt. Daarvoor verdient hij alle lof. En, omdat we leven in een democratie zijn er natuurlijk ook schakers die die lof onterecht vinden, omdat zij het niet erg vinden dat hun geld in zakken komt van juristen. Welnu, laat het debat daarover dan maar in de Algemene Vergadering beginnen!

Iets anders is de oplossing die Yazici aandraagt. Het schorsen van de bonden, inclusief de schakers, arbiters en trainers uit die landen. Dat lijkt me niks.

Maar als we niets doen, en de zaken op hun beloop laten, wrijven de juristen zich in hun handen, en kijken de schakers met lede ogen toe. Vandaar mijn vraag: heeft u een beter voorstel? Wat is uw voorstel om te voorkomen dat er zoveel geld gaat naar de juristen?

Nu vertaal ik zijn agendapunt.

Van: Ali Nihat YAZICI [mailto:baskan@tsf.org.tr]

Verzonden: Donderdag, 7 juni 2012 11:57 AM

Aan: Nigel Freeman

Cc: Secretariaat van de FIDE’

Onderwerp: Voorstel van de Turkse Schaakbond voor rechtszaken

Geachte heer Freeman,

Zoals u weet hebben vijf bonden van de FIDE (Frankrijk, Verenigde Staten, Oekraïne, Duitsland en Zwitserland) de FIDE in 2010 aangeklaagd. Samen met Karpov verloren zij de rechtszaak. Om zich te verdedigen heeft die zaak dat de FIDE $ 1.000.000 gekost.

Daarna heeft een rechtszaak met een zeer vergelijkbare politieke reden plaatsgevonden bij het Hof van Arbitrage voor Sport, namelijk de Georgische schaakbond en de Engelse Schaakbond tegen de FIDE. Over deze gang van zaken zijn we erg verontrust. Het lijkt wel, alsof zaken toenemen die alleen maar worden ingesteld om de FIDE te beschadigen. Mij doet het erg veel pijn te zien dat deze enorme hoeveelheid geld wordt verspild, in plaats van te besteden aan schaken. Deze situatie mag zo niet doorgaan. We moeten hiertegen iets doen. Dit is onaanvaardbaar.

Daarom verzoeken wij de Algemene Vergadering van FIDE in Istanboel deze zeven bonden te schorsen totdat zij de schade hebben vergoed die zij hebben gemaakt. De schorsing betreft ook schakers, arbiters en trainers van die bonden die willen deelnemen aan toernooien waar FIDE ratingen kunnen worden behaald.

Om een einde te maken aan de zinloze rechtszaken stellen wij voor om een mechanisme in het leven te roepen voorafgaand aan de gang naar de rechter. Ons voorstel is om alle bezwaren tegen beslissingen van het bestuur van FIDE eerst te laten behandelen door de Ethische Commissie van de FIDE. Alleen beslissingen van de Ethische Commissie van de FIDE zijn vatbaar voor beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport.

Maar, als we de zaken zo laten en er niets aan veranderen, wordt dit misbruik herhaald.

Ik ben u erkentelijk indien u de ontvangst van deze mail wilt bevestigen. Ik verzoek u de mail van 7 juni te agenderen voor de vergadering van de Algemene Vergadering.

Met vriendelijke groet,

Ali Nihat Yazici

President van de Turkse Schaakbond

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.