Subsidiepieten slaan KNSB over

Gisteren, 4 december 2012, brachten de Subsidiepieten een bezoek aan het bondsbureau van de KNSB in Haarlem om de subsidiebesluiten van Sint mede te delen. De Onderzoekpiet was ook meegekomen met verrassende mededelingen.

Met de summiere informatie die ons uit de media (en van de KNSB) bekend is proberen we het definitieve subsidiebesluit van NOC*NSF nader te duiden.

Topsport- en talentontwikkeling

Giri krijgt individuele ondersteuning

Het goede nieuws is dat NOC*NSF heeft besloten om Anish Giri een ‘Persoons Gebonden Subsidie’ toe te kennen van 90.000 voor 2013. Hij behoort tot de negen sporters die door NOC*NSF individueel worden ondersteund. Vijf van deze sporters worden de komende vier jaar beschouwd als potentiële medaille-kandidaten, de andere vier zijn potentiële medaillekandidaten voor de periode daarna. Anish Giri is ingedeeld in deze laatste categorie.

Volgens NOC*NSF moeten sportbonden aan de topsportplannen zelf ook tenminste 30% bijdragen. Voor de KNSB komt dit neer op ca. 40.000 euro. Invulling hiervan is aan de KNSB.

Subsidie voor Topsport en Talentontwikkeling vervalt geheel

Het slechte nieuws is dat de KNSB geen subsidie meer krijgt voor Topsport en Talentontwikkeling, afgezien van een tweejarige afbouwperiode.

NOC*NSF heeft de 55 projecten van de 33 sportbonden die nog in aanmerking komen voor subsidie ingedeeld in drie categorieën, te weten Podium, Potential en Talent.

– Bridgebond

De Bridgebond is ingedeeld in de tweede categorie Potential en krijgt in 2013 een subsidie van 300.000 (een stijging van 90.000). Toch was men niet geheel tevreden want men had voor een miljoen aan plannen ingediend. De website kopte: ‘Topbridge slachtoffer topsportbeleid NOC*NSF’.

– Dambond

De Dambond is ingedeeld in de derde categorie Talent en krijgt in 2013 een subsidie van 160.000 (een daling van 9000). De Dambond was uiterst tevreden en zag deze toekenning als blijk van waardering voor hun jarenlange en succesvolle beleid. Op de website was onder meer te lezen: ’NOC*NSF heeft altijd al vertrouwen gehad in onze topsport en in onze talentontwikkeling’.

– Schaakbond

De Schaakbond is ook ingedeeld in de categorie Talent met de aantekening dat de subsidie uitsluitend bedoeld is voor de individuele ondersteuning van Anish Giri (90.000). Zie boven.

(In de bijlage het NOC*NSF overzicht met de toegekende subsidies. De ‘P’ tussen haakjes in de kolom Definitieve positie slaat op de individuele ondersteuning van de negen sporters.)

De Subsidiepieten slaan de KNSB dus over en naar onze mening is dit besluit ingrijpender dan uit het bericht van de KNSB mag worden afgeleid. Immers de volledige subsidie voor Topsport en Talentontwikkeling komt te vervallen. Jaarlijks lag dit bedrag in orde van grootte van 180.000 volgens de KNSB.

Algemeen Functioneren en overige subsidies

De KNSB krijgt nog een subsidie voor Algemeen Functioneren (een bijdrage in de kosten van de Bondsorganisatie) van rond 150.000. (Ter vergelijking enige cijfers uit de jaarrekening 2011: kosten Bondsorganisatie (incl. magazine/website) 737.000 te bestrijden uit contributies 552.000, subsidie Algemeen Functioneren 153.000 en nog een deel uit subsidies Topsport/talentontwikkeling).

Of de KNSB nog een subsidie krijgt voor breedtesportactiviteiten is ons (nog) niet bekend. Insiders gaven aan dat er rekening werd gehouden met 30.000 euro voor 2013?

Volgens het jaarplan 2013 gaat de KNSB er van uit dat deze subsidies (AF en breedtesport?) alleen maar zullen stijgen de komende jaren.

Begroting 2013

In de ideale begroting 2013 zoals gepubliceerd in het Jaarplan 2013 was aan subsidies begroot (en aangevraagd) 457.000. Als we uitgaan van bovengenoemde cijfers dan wordt ongeveer 270.000 toegekend, waarvan 90.000 voor individuele ondersteuning voor Anish Giri. (We boffen dat hierbij nog een bedrag komt voor afbouw van subsidies voor Topsport en Talentontwikkeling in 2013, van zeg minimaal 75.000.)

(De sportbonden hadden in totaal voor 60 miljoen aan plannen ingediend, terwijl er 26 miljoen te verdelen was aan subsidies voor Topsport en Talentontwikkeling).

Zwarte leden

Sportpiet had afgelopen zaterdag de vergadering van de Bondsraad bijgewoond en had aan Sint gerapporteerd dat alle Zwarte Pieten lid moesten worden van de KNSB anders zouden er sancties volgen. Sportpiet vertelde aan de Sint dat de reden hiervoor was dat de Pieten jaarlijks veel schaakcadeaus uitdelen en in de periode tot 5 december vaak optreden bij schaakverenigingen en toernooien. Sint stelde Sportpiet gerust, want de KNSB had hem geschreven dat dit niet op de Zwarte Pieten van toepassing was.

Wel had Sint aan de Onderzoekpiet gevraagd of hij met het onderzoekje van de KNSB eens langs wilde gaan bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Onderzoekpiet had over dit bezoek aan Sint gerapporteerd dat het CBS het een slodderonderzoek vond want het was bij lange na niet representatief. Maar de Diederik Stapel van de KNSB had wel in het officiële jaarplan 2013 laten opnemen dat uit een eerste onderzoek was gebleken dat 10-15% van de verenigingsleden niet werd aangemeld.

Sint heeft de KNSB inmiddels geadviseerd eens goed onderzoek te laten uitvoeren en de (potentiële) leden niet onnodig bang te maken. Volgend jaar laat Sint er nog eens naar kijken.

Tot besluit

In januari 2012 werd in de AV van NOC*NSF gestemd over het nieuwe subsidiebeleid m.b.t. de Sportagenda 2016. De uitslag van de stemming was 176 stemmen voor en 39 stemmen tegen (waaronder de stem van de KNSB). In februari 2012 hebben wij in een uitgebreid artikel KNSB Quo Vadis de mogelijke financiële consequenties voor de KNSB in kaart gebracht. Nu, bijna een jaar later, worden we met de harde werkelijkheid geconfronteerd. Gelukkig zijn er ook enkele meevallers. Maar het geschetste beeld blijft in hoofdlijnen recht overeind.

In een van onze eerdere artikelen hebben wij er voor gepleit te komen tot een Masterplan 2023. In 2023 bestaat de KNSB 150 jaar. Dit voorstel is mede gebaseerd op onze analyse Moet de KNSB op survival uit februari 2012.

We moeten de komende twee jaar hier voor uittrekken. Dit is toch al een overgangsperiode omdat we de komende twee jaar nog een afbouwsubsidie krijgen en daarna is het afgelopen met subsidie voor Topsport en Talentontwikkeling.

Dit betekent dat pleisters plakken niet meer helpt en dat we opnieuw moeten nadenken wat we willen met onze georganiseerde schaaksport, zonder voorwaarden vooraf en zonder heilige huisjes. Een zero-base aanpak is aan te bevelen.

Maar of het KNSB-bestuur en de Bondsraad dit ook zo zien is nog maar de vraag. Begin februari 2013 moet de Bondsraad beslissingen nemen.

11 Reacties

 1. Avatar
  Lucas 06 december 2012

  Een mooi verhaal. Als ik het goed begrijp wordt de totale subsidiepot over de 17.000 leden als volgt verdeeld: 90.000 euro voor één specifiek lid en ca. 10 euro voor elk ander lid. Giri’s positieve bijdrage aan het Nederlandse schaken is onmiskenbaar, maar ik vraag me af of hij deze financiële ondersteuning nu nog nodig heeft. Misschien kan deze studiebeurs omgezet worden in een sociaal leenstelsel? Over een paar jaar kan Giri de gehele KNSB begroting uit eigen zak betalen.

 2. Avatar
  MartinG 06 december 2012

  Waar ik wel benieuwd naar ben is: krijgt Giri die subsidie, of krijgt de KNSB die subsidie om daarvan faciliteiten en kosten voor Giri te betalen. Dat zou namelijk betekenen dat er bv. een coach aangesteld kan worden (bv. Chuchelov), waar anderen ook van kunnen profiteren, mits ze bijvoorbeeld naar de zelfde toernooien gaan.

 3. Avatar
  Paul-Peter Theulings 06 december 2012

  NOC*NSF kijkt naar de olympische medaillekansen en wereldtopkansen om de hoogte van de subsidie te bepalen. Dammen is een kleinere sport dan schaken.

  De dambond in Nederland heeft ongeveer 6000 leden, de schaakbond 23000.

  Wereldwijd is dammen nog veel kleiner dan schaken. Nederlandse dammers hebben veel minder concurrentie als het gaat om het halen van WK titels.

  Die worden dan ook veel gehaald, en dus is de subsidie hoog.

  In het geval dat dammen in andere landen een grotere sport wordt zal de kans op een WK titel voor een Nederlander dalen. Dan heb je dus méér subsidie nodig om je status te verdedigen. Maar wat gebeurt er dan? Je krijgt mínder subsidie.

  De korfballers hebben het helemáál makkelijk. Ze hoeven alleen maar van België te winnen en de subsidie zit weer in het mandje.

 4. Avatar
  Ludo Tolhuizen 06 december 2012

  Ik gun Giri het beste in zijn carriere, maar zie niet in waarom de KNSB daaraan zou meebetalen (40 000 euro lees ik). Gewoon maar weigeren die subsidie?

 5. Avatar
  duberry 06 december 2012

  Paul-peter Theulings;Inderdaad veel WK-titels,doch erg veel van deze MOOIE,MET GOUD OMRANDE titels zijn slechts behaald door één persoon(Harm Wiersma)!! Bar veel Nederlanders zijn geen drager geweest van zo’n titel.Wie wel? Vanaf de oorlog:Piet Roozenburg(1948-1954),Ton Sijbrands(1972-1973),Harm Wiersma(1976,1979,1981,1983 en 1984) en de helaas veel te vroeg overleden Jannes van der Wal(1982).Waarom de Damsport naar beneden halen bij het tellen van de centjes.Overigens,de damsport is meer ingeburgerd in de Nederlandse maatschappij dan de schaaksport,ondanks het lagere ledenaantal.Je moet gewoon stellen dat het Nederlandse dammen meer talent naar de wereldtop heeft gebracht dan het schaken.De reden:dammen was een volkssport voordat internet z’n intrede deed.Ik vind het terecht dat de dambond meer subsidie krijgt dan de schaakbond om het opnieuw tot een volkssport te maken.Was het ook niet de allereerste denksport die Jan Timman beoefende?En kunnen ook niet alle schakers dammen?Volkssporten en uitzonderlijke talenten gaan samen.Het zou mooi zijn op de schaaksite een onderzoek te doen onder de leden of bezoekers van deze site met de vraag"welke denksport beoefende u als eerste?".(Even een uitstapje naar het buitenland wat niet zoveel met het artikel van doen heeft.Je kunt grote landen niet vergelijken met een klein land als Nederland.Als ik even voor een land als Frankrijk mag praten is het bijna niet mogelijk je met dammen of schaken op clubniveau bezig te houden indien je een plattelander bent.De steden liggen tever weg en er is geen goed openbaar vervoer voor handen.Op het platteland zijn er nauwelijks clubs.Je moet dan het geluk hebben op de goede plek te wonen of zelf zo’n club oprichten – de transportkosten zijn hoog als je in clubverband wilt spelen .Zowel schaken als dammen zijn in Frankrijk niet populair,als je het aantal clubs beziet.Maar dammen en schaken kunnen velen wel).

  Overigens ben ik neutraal toeschouwer,ook al lijkt het misschien dat ik een damfanaat ben.Dat ben ik dus in het geheel niet.

 6. Avatar
  Paul-Peter Theulings 06 december 2012

  De hoofdreden waarom Nederland zoveel damtalent naar de wereldtop heeft gebracht is dat dammen in het buitenland niet populair is.

  41 Duitsers hebben een rating, 191 Russen hebben een rating. Nederland telt 1191 ratinghouders op de FMJD ratinglijst. Die ranglijst telt in totaal 3382 ratinghouders. Deze cijfers tonen aan dat de wereldtitels voor Nederlandse dammers helemaal geen uitzonderlijke prestatie is.

  Als ik dammen met schaken vergelijk herhaal ik graag een quote van Jannes van der Wal, die na zijn damcarriëre ging schaken. Ik vroeg hem, zou jij bij een WK tweekamp van 12 partijen dammen gewoon alle 12 partijen remise kunnen spelen als je heel safe zou spelen? Met een stalen gezicht was zijn antwoord 1200 partijen. Dat was ook voor hem een reden om te gaan schaken.

 7. Avatar
  Richard Vedder 06 december 2012

  Ze kunnen natuurlijk Giri’s club een paar duizend euro geven opdat die hem in de gelegenheid stelt steeds op het sterke eerste bord te spelen in de Meesterklasse!

 8. Avatar
  duberry 06 december 2012

  paul-peter Theulings; Maar zijn de prestaties van de oud-schaakwereldkamioenen

  uit de ex-Sovjet-unie dan volgens u ook niet te danken aan(uitzonderlijk) talent? Een makkie voor een sovjet om wereldkampioen te worden,toch? Met andere woorden draai de rollen eens om.

 9. Avatar
  Hendrikom 06 december 2012

  Maar de wereldschaakbond behoort tot de grootste sportbonden ter wereld, de Sovjets hebben het vooral te danken aan het heel erg belangrijk maken van schaken. Concurrentie was er in aantallen schakers, ook beroeps, genoeg, maar ja, beroepsschakers in NL namen een risico. Kijk later naar India, die maakten het ook belangrijk. Stijgt je rating daar naar boven de 2300 dan beginnen de privileges reeds, zo heb ik uit de eerste hand!

 10. Avatar
  duberry 08 december 2012

  En wat als Giri Anisch zich in de nabije toekomst OOK AL gaat bezig houden met het kennelijk financieel aantrekkelijker POKEREN.Dan is deze 90.000 Euro weggegooid geld (als het dit nu al niet is) en kun je deze subsidie van de sport-naar de studiefinanciering transporteren;rijkelijk gevulde studiebeurs dat wel.Want Loek van Wely,het grote talent dat uit de Nederlandse klei is ontsproten ging zijn tijd liever spenderen aan het pokeren.Het is zijn goedrecht(op voorwaarde dat hij nooit gesubsidieerd is geweest),maar het geeft wel zeer slechte schaaksignalen af,in ieder geval aan mij.En hij is/was niet de enige profschaker die zich met pokeren bezighoudt/hield.Ik ben schaakliefhebber,maar ben wel eerlijk om te zeggen dat schaken een elite sport was en is gebleven en het pokeren versterkt dit alleen maar.Er zijn 2 rijtjes te maken:

  A. veldhockey,golf,schaken,tennis,paardensport

  B. voetbal,boksen,dammen,handbal,volleybal,knikkeren,zaklopen

  (atletiek zit dichter bij A dan bij B maar is wat aan het verschuiven

  richting B)

  En hoe rijmt deze subsidie met het spelen in buitenlandse clubs?Hij speelt daar om een beetje van het schaken te kunnen leven,maar toch….

  Wat mij erg opvalt is dat het woord pokeren vaak voorkomt op schaaksites.Jammer.Het is niet de bedoeling dat het pokeren wordt gesubsidieerd,toch?

 11. Avatar
  Richard Vedder 08 december 2012

  Lees ik daar zes keer het woord pokeren in één bericht? Tss… Dit is een schaaksite hoor! :)

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.