Bondsraad: Contributieverhoging en stringent handhavingsbeleid

Op de agenda van de Bondsraad van zaterdag 9 februari stonden slechts twee onderwerpen, namelijk de begroting voor 2013 en het handhavingsbeleid ten aanzien van het aanmelden van leden. Na intensieve beraadslagingen werden de voorstellen van het bestuur vrijwel ongewijzigd aangenomen.

Een verzoek van de HSB om een brede discussie te voeren over de organisatie van het Nederlandse schaakleven is in welwillende overweging genomen.

Eigenlijk hadden de begroting en het handhavingsbeleid op de vergadering van 1 december behandeld moeten zijn. Op dat moment was echter nog niet bekend hoeveel subsidie de KNSB van NOC*NSF zou ontvangen. Daar kwam bij dat de stemmen staakten toen besluiten moesten worden genomen over het handhavingsbeleid. De statuten schrijven voor dat in zulke gevallen in de volgende vergadering opnieuw moet worden gestemd.

Zowel de begroting als het handhavingsbeleid zijn gevoelige onderwerpen. Onderdeel van de begroting is de hoogte van de contributie en als er één onderwerp is waardoor een bestuur in moeilijkheden kan komen, is het de contributie wel. Het handhavingsbeleid heeft te maken met zwarte leden en het ontduiken van de regels, in sommige verenigingen en regio’s jarenlange praktijk en als een soort gewoonterecht beschouwd. Een KNSB-bestuur dat komt vertellen dat het daar een eind aan wil maken, loopt een gerede kans om met pek en veren besmeurd de terugreis naar Haarlem te moeten maken.

Het werd zaterdag een zware vergadering. De emoties liepen zo nu en dan op en het KNSB-bestuur werd stevig aan de tand gevoeld. Het is echter tekenend voor het huidige bestuurlijke klimaat dat alle aanwezigen vastbesloten waren er gezamenlijk uit te komen. Het Nederlandse schaakleven verkeert in zwaar weer en iedereen zag in dat het veroorzaken van een bestuurscrisis een daad van zelfdestructie zou zijn.

De begroting is dus goedgekeurd en de contributieverhoging van 4 euro per jaar voor volwassenen en 2 euro voor jeugdleden ook. 2013 is een tussenjaar, want voor 2014 en later zijn meer bezuinigingen nodig. Verheugend was dat het aanvankelijk begrote tekort van 5.000 euro toch nog wordt gedekt door een sponsoring van SLIM. Een meevaller was ook dat voor breedteschaak een subsidie van zo’n 30.000 euro is teruggekomen ten gevolge van een beleidsverandering bij NOC*NSF. Vanuit de Bondsraad is er met klem op aangedrongen de inspanningen voor het schoolschaken tenminste op peil te houden.

De Bondsraad heeft eveneens ingestemd met het handhavingsbeleid voor het aanmelden van leden. De regels over lidmaatschap en contributie zijn iets aangescherpt en de controle wordt geïntensiveerd. Een van de nieuwe regels is dat de deelnemers aan toernooien in principe lid moeten zijn van de KNSB. De regionale bonden worden belast met de controle en handhaving van deze bepaling. Er komen sancties voor verenigingen en bonden die zich niet aan de nieuwe regels houden. De KNSB zal duidelijke richtlijnen voor toernooi-organisaties en verenigingen opstellen en hulp bieden bij de controle.

Het wegvallen van de subsidie van NOC*NSF voor topschaken en talentontwikkeling heeft grote gevolgen voor het Nederlandse schaakleven. Noodzakelijkerwijs moest op deze activiteiten worden bezuinigd en dat is ongeveer het laatste wat een sportbond zou willen. De meeste topschakers worden getroffen en het perspectief voor talentvolle jongeren op een topschaakcarrière vervaagt. Ook aan de andere kant ontstaan problemen. Een contributieverhoging van 4 euro per jaar mag een gering bedrag lijken, maar het is zeker dat deze stijging voor een aantal leden reden zal zijn om het lidmaatschap op te zeggen. Dat kan een aanzienlijk inkomstenverlies opleveren, niet alleen voor de KNSB maar ook voor de verenigingen.

De Bondsraad besefte dat de vermindering van de subsidie niet het enige probleem is. De oorzaken van de problemen van het Nederlandse schaakleven liggen dieper. Je moet je afvragen of de schaakorganisatie nog wel geheel van deze tijd is. De HSB heeft het bestuur gevraagd een brede discussie te starten over de wijze van werken en de plaats van de diverse geledingen in de KNSB. Die discussie moet uitmonden in concrete voorstellen voor de begroting van 2014 en het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.