Wij zijn uw dienaar!

Lees ook ander belangrijk nieuws:

Een bewogen en betrokken bestuurder en schaakliefhebber in hart en nieren

De KNSB werkt aan een schoolschaakplan en een nieuw scholierenlidmaatschap

Geen steun voor de Nationale Schoolschaakdag, wel voor een Nationale Schaakweek

Zaterdag, 9 februari, de stoute schoenen maar eens aangetrokken om als toehoorder/verslaggever de vergadering van de Bondsraad in Utrecht te bezoeken . En natuurlijk ook benieuwd of er meer steun komt voor het schoolschaak.

Onderaan dit artikel ook links naar andere publicaties over deze Bondraadsvergadering.

Na de Bondraadsvergadering van 15 juni a.s. worden de notulen van deze vergadering gepubliceerd.

Vaststellen notulen

Het viel op zich mee dat er ruim twintig minuten nodig waren om de notulen van de vorige vergadering vast te stellen, maar het blijven kostbare minuten op zo’n belangrijke vergadering, die maar twee keer per jaar wordt gehouden.

Een brede maatschappelijke discussie

De voorzitter was nog maar nauwelijks begonnen om de procedure van de bespreking van de begroting 2013 uit te leggen of het eerste bondsraadlid stond al klaar bij de interruptiemicrofoon en hij kreeg direct het woord. De voorzitter doet niet moeilijk!

Zijn betoog kwam er op neer dat er veel aan de hand is in schakend Nederland en dit kan allemaal niet behandeld worden bij de begroting 2013. Het zijn de begroting overstijgende onderwerpen. Na enkele inleidende bespiegelingen over het (moderne) verenigingsleven, de vergrijzing, het wegvallen van subsidies, daling van het ledental etc. hield hij een pleidooi voor het organiseren van een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van onze schaaksport. Hiervoor moet dit hele jaar worden uitgetrokken.

De voorzitter van de Financiële Adviescommissie wees nog naar de laatste opmerking in het FAC-verslag, die luidde:

‘Hoewel het niet de taak is van de FAC zich uit te spreken over het te voeren beleid, leeft er wel een besef van urgentie ten aanzien van een herbezinning op de opzet en organisatie van het schaken in Nederland.’

(Of dit op dit moment nu een erg verstandige interventie is van de FAC zal de tijd leren.)

Alhoewel op de vergadering dit brede besef (nog) niet duidelijk bleek, zegde de voorzitter toe dit serieus in het bestuur te bespreken daar hij ook wel aanvoelde dat er meer aan de hand was dan alleen het missen van subsidies voor Topsport en Talentontwikkeling. In de junivergadering wilde hij in dit kader ook een opiniërende discussie houden om de contouren van de begroting 2014 te bespreken en vast te stellen.

De (tandeloze)beer was los. Want aan de ene kant werd hiermee de weg geplaveid voor het zonder problemen goedkeuren van de begroting 2013 en bijbehorende contributieverhoging, terwijl er aan de andere kant geen idee was hoe zo’n brede maatschappelijke discussie dan handen en voeten gegeven moet worden. Niemand had zich hierop voorbereid. Het enige wat men kon bedenken, op een vraag van de voorzitter, dat alle verenigingen, alle leden en alle disciplines erbij betrokken moeten worden. De voorzitter zou er z.s.m. op terugkomen na bespreking in het bestuur.

‘Wij zijn uw dienaar’, zei de voorzitter.

Kerntaken en kosten

O ja, of het bestuur voor de vergadering van juni een overzicht kan leveren met de kerntaken van de KNSB en per kerntaak de kosten, dat is handig voor de discussie. Je zag de directeur van het bondsbureau zijn wenkbrauwen al fronsen en denken hoe kom ik hier uit!

Bondsblad

En kunnen we alvast beginnen met te bezuinigen op het bondsblad? Nee, dat kan niet antwoordde de voorzitter want we zijn voor 2013 al verplichtingen aangegaan. Kunnen we dan de distributie overlaten aan de verenigingen. Nee, dat kon niet volgens de voorzitter, want wie garandeert dan dat iedereen het blad krijgt? Dus maar doorschuiven naar de brede discussie, maar weet wat je doet, waarschuwde de voorzitter nog. Overigens heeft het bestuur zelf in de plannen opgenomen in 2013 onderzoek te doen naar een digitale editie.

Recreatielidmaatschap

Kunnen we ook het recreatielidmaatschap inpassen, vroeg een ander? By the way, is de bezetting van de Werkgroep Recreatielidmaatschap al bekend? Vorig jaar was hiertoe toch besloten? Nee, de werkgroep was er nog niet. De HSB, al jaren lang pleitbezorger voor zo’n lidmaatschap, had een discussiestuk laten agenderen over het recreatielidmaatschap, en juist hij moest het stuk staande de vergadering onverwacht weer intrekken omdat er in de eigen gelederen blijkbaar nog geen consensus was. Weer een agendapunt minder.

De voorzitter gaf nogmaals aan dat het bestuur het recreatielidmaatschap niet zag zitten omdat het te grote financiële risico’s met zich meebrengt. Waarschijnlijk zullen er nu weinig gegadigden zijn voor de Werkgroep Recreatielidmaatschap, waartoe de Bondsraad zelf op 1 december 2012 heeft besloten!

Huisvesting

O ja, hoe zat het nou met het pand, moeten we dit nu verkopen? Maar gelukkig was al afgesproken dat hiervoor een Werkgroep Huisvesting komt. Het door de HSB geagendeerde stuk kon zonder discussie verwezen worden naar de in te stellen werkgroep, weer een agendapunt minder. Of deze in te stellen werkgroep in de junivergadering kan rapporteren? ‘Ho, ho’, zei de voorzitter, ‘dat hangt ook van jullie af. Laten we het maar op een inspanningsverplichting houden’. De voorzitter herhaalde dat we qua jaarlijkse kosten geen wonderen mogen verwachten als we gaan huren. Met het verkopen van het pand krijgen we wel geld in kas, maar het bestuur vreest dat hierop een te groot beroep zal worden gedaan met alle consequenties van dien. Als het geld in je zak gaat branden is dit geen goed teken. Wie heeft er nog interesse om in de Werkgroep Huisvesting plaats te nemen?

Wij zijn uw dienaar!
v.l.n.r. : Arthur Rongen (secretaris), Mark v.d. Werf (directeur Bondsbureau), Eddy Schuyer (voorzitter), Michiel Bosman (penningmeester), Jan Stomphorst (Topschaak en evenementen), Dharma Tjiam (Jeugd en Talentontwikkeling), Patrick Bernhart (Sponsorbeleid)

Consequente lijn

Vastgesteld moet worden dat de voorzitter (al jaren) een consequente lijn aanhoudt bij de discussies over het recreatielidmaatschap, het bondsblad en het pand. Vergadertechnisch kwam het hem goed uit de brede discussie ontkoppeld te hebben van de begroting 2013 en de contributieverhoging. Maar hij moet nu iets met de brede discussie. Misschien maar weer in werkgroepen onderbrengen? Daar hebben ze goede ervaringen mee!

Binnenkort zullen de regionale bonden wel een brief ontvangen van het bestuur met de vraag hoe men de brede discussie wil gaan organiseren, wie hierin het voortouw willen nemen en welke werkgroepen er dan moeten komen. En o ja, en passant kan in de brief ook nog worden gevraagd of er nog gegadigden zijn voor de werkgroepen Recreatielidmaatschap en Huisvesting? Dan ligt de bal weer bij de regionale bonden.

‘Wij zijn uw dienaar’, zei de voorzitter.

Begroting 2013 en bijbehorende contributieverhoging

Emotionele inleiding

De vergadering werd verrast met een zeer emotionele inleiding door een betrokken penningmeester en schaakliefhebber. Dit emotionele betoog hebben we voor de geïnteresseerden in een apart artikel gepubliceerd.

Tot slot van zijn betoog meldde hij de vergadering dat hij het niet erg zou vinden als de leden tot een hogere contributieverhoging zouden willen besluiten.

Goedkeuring

De behandeling van de begroting was eigenlijk een gelopen koers en nam een uur in beslag. Naast enkele detailvragen en een kleine omissie, resteerde de vraag over de subsidie Topschaak, de vereiste bijdrage van de KNSB en de voorwaarden verbonden aan deze bijzondere subsidie. Deze vragen konden helaas nog maar ten dele worden beantwoord. In de volgende vergadering komt er misschien meer duidelijkheid. De regie over en de verantwoording van de Topsportsubsidie blijft in handen van de KNSB.

De begroting 2013 en het voorstel contributieverhoging werden met unanieme stemmen goedgekeurd! Over het jaarplan 2013 werd geen woord gewisseld? Dit plan was ook na 1 december niet meer aangepast, terwijl er toch binnenkort een groot nieuw project aan de orde komt binnen het bestuur. Jammer dat de Bondsraad hierover geen voorinformatie kreeg. Dit gebeurde wel met andere onderwerpen waarover het bestuur ook nog een besluit moet nemen.

Soms was er bijval voor het schoolschaak te bespeuren . Er wordt gewerkt aan een schoolschaakplan. Maar meer geld gaat er nog niet naar schoolschaak toe omdat men de subsidie van 31.000 euro ook wil aanwenden voor andere ledenwerfacties.

Handhavingsbeleid Aanmelden Leden

Wie zou denken dat dit onderwerp met een hamerslag zou kunnen worden afgedaan, kwam van een koude kermis thuis. Na alles wat hierover de afgelopen jaren geschreven en gezegd is, sla de notulen er nog maar eens op na, werd het vandaag nog eens dunnetjes overgedaan. Twee uur lang ging het over niets anders dan tekstverbeteringen, scherpere formuleringen, omissies etc. Omdat het bestuur al met aftreden had gedreigd in de vorige vergadering en ook in deze vergadering niet zou kunnen leven met het aannemen van een bepaald amendement, werd na twee uur praten de strijdbijl begraven en ging de vergadering, na amendering van de diverse documenten, vrijwel unaniem akkoord.

Een jarenlange discussie komt nu eindelijk (even) tot rust in de Bondsraad, maar begint in de regio’s bij de bonden, de verenigingen en de toernooiorganisaties, die voor de uitvoering van de genomen besluiten moeten zorgdragen. De gelaatsuitdrukkingen van de meeste aanwezigen stonden niet op mooi weer. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Iedereen is het wel eens met het principe.

In juni komt dit onderwerp mogelijk toch weer op de agenda i.v.m. de aankondiging van een nieuw scholierenlidmaatschap, waarover het bestuur nog moet beslissen. Want het één hangt met het ander samen, merkte een van de bestuursleden op. Men blijft de spanning erin houden! Dynamische stukken, verzuchtte een aanwezige.

Meten is weten

Het effect van deze nieuwe regels is eind dit jaar goed te meten. Immers volgens het KNSB bestuur is het aantal zwarte leden nu ca. 10 – 15 %. Dus bij een goede uitvoering door de regionale bonden is er een potentie van maar liefst ca. 2500 nieuwe verenigingsleden, goed voor ca. €75.000 extra contributie-inkomsten en subsidie. De geschatte structurele terugloop van 1,5% in 2013 valt daarbij in het niet. Als de regionale bonden gaan leveren zou dit goed nieuws zijn voor de penningmeester, maar eerst zien en dan geloven hoor ik hem denken.

Pas over een jaar zullen we weten of dit een geniale zet op het schaakbord was of de zet die de partij kostte.

Mandateren

Mocht u de aanpak van een vereniging met zwarte leden willen overlaten aan de KNSNB, dan moet u ons hiertoe schriftelijk mandateren, meldde de voorzitter. Maar dragen we hiermee dan bevoegdheden over? Zo is het wel ,zei de voorzitter, maar u bepaalt zelf de inhoud van het mandaat dat u aan ons geeft.

‘Wij zijn uw dienaar’, zei de voorzitter.

Diversen

Online Leden Administratie (OLA)

De nieuwe administratie wordt binnenkort stapsgewijs ingevoerd. De wens was een korte periode van schaduwdraaien (de nieuwe en oude administratie naast elkaar) en een van de bonden had nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag hoe de Online Leden Administratie die hij zelf al had ingevoerd op eenvoudige wijze kan worden gekoppeld aan de nieuwe administratie van de KNSB. Maar ook dit zou worden opgelost.

NOC*NSF

Even stoomafblazen m.b.t. het nieuwe subsidiebeleid van NOC*NSF. De voorzitter zette helder uiteen welke de positie van de KNSB hierin was. Er werden acties richting NOC*NSF voorgesteld maar de voorzitter liet dit over aan de regionale bonden en de verenigingen. Hij liet wel blijken dat hij er geen voorstander van was. Ook was men verontwaardigd dat de schaakbond een slechtere positie heeft binnen NOC*NSF dan de dambond en de bridgebond. Deze bonden kregen immers wel subsidie voor Topsport en Talentontwikkeling. Ook dit werd helder uiteengezet.

Afronding

Te veel hooi op de vork

De vergadering verliep in een goede sfeer, met zo af en toe een kwinkslag zodat er ook af en toe gelachen kon worden. Wat zich opdringt in deze moeilijke tijden is dat men veel te veel hooi op de vork neemt. Het bestuur en het bondsbureau kan alle wensen bij lange na niet aan. Het installeren en begeleiden van Werkgroepen voor Huisvesting en Recreatieflidmaatschap, de overgang naar een nieuw administratiesysteem faciliteren, een start maken met het handhaven van de nieuwe regels aangaande aanmelding van leden, het organiseren en begeleiden van de brede discussie , de introductie van een nieuw schoolschaakplan, het lanceren van een nieuwe jeugdsite en mogelijk de aankondiging van een nieuw nationaal project. En dit allemaal naast de taken die er al liggen uit hoofde van het jaarplan en de begroting 2013 en de voorbereidingen voor 2014. Een belangrijke vraag is of de regionale bonden en de verenigingen kunnen leveren, want voor wat, hoort wat. Je kunt niet alles op het bordje blijven leggen van het bestuur en het bondsbureau en dan weer achterover gaan zitten!

Het meest waarschijnlijke scenario

De komende jaren zullen de marges erg smal zijn. Het bestuur heeft al enkele belangrijke strepen in het zand getrokken. Men wil geen grote risico’s lopen en men wil kleine stapjes vooruit proberen te maken. Niemand zit in de huidige situatie op grote veranderingen te wachten en ook niet op een bestuurscrisis. Men hoopt , met andere sportbonden, dat in 2016 bij de nieuwe sportnota 2020 van NOC*NSF zal blijken dat het beleid 2012 -2016 niet succesvol was en weer moet worden aangepast.

(Tegen die tijd zullen ook de termijnen verlopen zijn van de meeste bestuursleden en bondraadsleden.)

Als dit scenario reëel is dan moet het rode potlood drastisch door de wensenlijst, even terug naar af. Want niets is vervelender dan hoge verwachtingen te wekken die later niet waar gemaakt kunnen worden. Er blijven genoeg belangrijke onderwerpen over waar men gezamenlijk de schouders onder kan zetten.

Om de penningmeester te citeren: Er moet wel iets gebeuren!

De beste stuurlui staan nog steeds aan wal en ik steek de hand in eigen boezem. Alle bestuursleden (landelijk, regionaal en lokaal) zetten zich belangeloos in voor de schaaksport en besteden hieraan veel tijd. In ons land is de schaaksport vooral een amateursport, met heel veel vrijwilligers en een beperkt aantal beroepsschakers. En het ziet er niet naar uit dat dit in de toekomst anders zal zijn.

Het zou toe te juichen zijn als het bestuur zou worden ondersteund door enkele gezaghebbende en kundige personen om in kleine kring het wensenlijstje nog eens kritisch te bezien en een pad uit te zetten voor de onderwerpen die serieuze aanpak behoeven waarbij ze ook kunnen begeleiden. (Lidmaatschap van de KNSB niet vereist!)

Daarna kunnen de stukken weer netjes in de doos. Dat leren we onze schoolkinderen toch ook!

Laatste bijdrage

Dit is voorlopig mijn laatste publicatie over de Bondsraad. In 2016 zien we wel weer verder. Alles wat gezegd moest worden is inmiddels wel gezegd. Blijven roeptoeteren helpt de zaak ook niet vooruit.

Het schoolschaak roept, want daar is nog veel (zendings)werk te verrichten!

Ik sluit af met een Cruyffiaanse uitspraak van de penningmeester:

Als je wilt veranderen, moet je iets wijzigen!

Uw dienstwillige dienaar,

Teun Koorevaar

Publicaties op deze en andere websites:

KNSB site

SGS site, Jeroen Schuil

Schaaksite, Ruurd Kunnen

Commentaren, mits positief-kritisch en opbouwend zijn meer dan welkom.

7 Reacties

 1. Avatar
  vansteenis 11 februari 2013

  Bedankt Teun Koorevaar voor je berichtgeving die ik elders (onder meer via de Bondssite) maar zeer summier kan vinden.

  Het is droevig. Ik zie niet veel verandering met zo’n twintig jaar geleden toen ik in de Bondsraad zat. Zwarte leden en het Bondsbureau stonden toen ook al bovenaan de lijst maar frisse ideeën om de schaaksport te bevorderen ontbraken toen ook al. De daling in het ledental is constant doorgegaan.

  Ik begin met een paar vraagjes?

  Wat hebben al die ledenwerfacties en verenigingondersteuningsacties opgeleverd? Veel nieuwe leden, veel leden behouden? Ik denk van niet maar weet de Bond het?.

  Wat hebben de centraal gerichte activiteiten van de Bond ten aanzien van het schoolschaak opgeleverd? Ik vrees dat ik hetzelfde antwoord moet geven.

  Hoeveel basisschoolleerlingen zijn nog lid nadat ze van de basisschool afgegaan zijn en hoeveel zijn er tien jaar daarna nog lid? Enig idee? Ik vrees van niet.

  Natuurlijk moeten kinderen schaken leren maar is dat een taak van de Bond? Bij mijn activiteiten voor de Jeugd-SGA en mijn lesgeven heb ik nooit iets gemerkt van de Bond en toch een hoop kinderen het schaken bijgebracht (natuurlijk samen met andere schaakleraren). Maar ik heb wel een regel van de Bond overtreden, ik kan schaken en lesgeven maar had geen schaaklerarendiploma. Scholen benaderen en leraren zoeken dat kunnen de verenigingen en de regionale bonden toch wel. Schoenmaker blijf bij je leest.

  Waar gaat het eigenlijk om. Dat mensen leren schaken en blijven schaken of dat de Bond meer leden krijgt? Het eerste zou ik zeggen. Die zwarte leden (waar komt die 10-15% vandaan, uit de duim gezogen of om je rijk te kunnen rekenen?) worden heus wel lid als de Bond inspirerend is en wat te bieden heeft. Maar dat is niet het geval met als uitschieters naar beneden een onooglijk schaakblaadje en een slechte site en allerlei pogingen om schakers (een individuele sport) in een harnas te passen.

  Denkt werkelijk iemand dat door die politionele maatregelen al die zwarte leden plotseling lid zullen worden? Sprookjes. Misschien zelfs zullen er leden weglopen of zal er zelfs een afsplitsing komen zoals in het verleden in Amsterdam.

  Waar is eigenlijk het beleid om ouderen – die meer tijd hebben – naar de clubs te trekken? De bridgebond is groot geworden door zich te richten op ouderen (en nauwelijks op de jeugd) maar bij het schaken zie ik een krampachtige vasthouden aan de opvatting dat als maar genoeg kinderen schaken de bond zal groeien. De laatste twintig jaar hebben wel het tegendeel bewezen.

  Dit soort centralistische ideeën zijn toch uit de tijd. Laat het maar aan de regionale bonden en de verenigingen over om leden te werven. De Bond is er voor de centrale zaken en een daarvan is het rondstrooien van ideeën hoe meer mensen gaan schaken. Maar daar heb ik al veertig jaar niets van gemerkt. De kruidenierswinkel wordt bijgehouden en meer niet.

  Nu het geld van de NOS-NSF niet meer binnenstroomt is er paniek en geen enkele zinnige oplossing. Behalve dan het oprichten van vele werkgroepen. Wie gaan daarin zitten, de mensen die dit onbeleid van het Bondsbestuur jarenlang hebben goedgekeurd? Anderen zullen daar weinig zin in hebben.

  Laat het bestuur maar met ideeën komen, daar is een bestuur voor.

 2. Avatar
  Pieter de Groot 12 februari 2013

  Een indrukwekkend verslag van Teun. Het geeft een prachtige inkijk.

  Het gaat om de vraag: wat is de taak van een bond? Wat mogen we verwachten van een bestuur/een bondsbureau? Wat mogen we verwachten van een regionale bond?

  Ik denk dat de Bondsraad te veel en zelfs het onmogelijke verwacht van een bestuur/een bondsbureau. Wie is in staat de beslissingen van de Bondsraad van afgelopen zaterdag uit te voeren? Het lijkt wel alsof de Bondsraad denkt dat het bestuur/het bondsbureau kan toveren.

  Ik zou menen laat de regionale bonden vandaag maar beginnen met ‘de brede maatschappelijke discussie’. Laten zij de vragen maar opstellen, de conceptvragen publiceren (om aan de orde te stellen of dit de juiste vragen zijn), en daarna maar discussiëren. Laat degene die het voorstel deed, en dus weet waar de discussie over moet gaan, maar een eerste aanzet doen. Desnoods plaatst hij zijn ideeën op deze site.

 3. Avatar
  Koorevaar 12 februari 2013

  @vansteenis

  Bedankt voor uw uitgebreide reactie!

  Zoals blijkt uit het ledenverloop hebben de ledenwerfacties de afgelopen jaren niet het gewenste succes opgeleverd. SpeelZ kende enkele incidentele successen, het Mastersproject is helaas niet geslaagd en het internetproject staat nog in de kinderschoenen, veel internetleden zijn ook al verenigingslid en profiteren hierdoor van de korting op PlayChess. Onduidelijk is nog welke concrete resultaten het Slim project van de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd. Het ging hier vnl. om leerlingen van het VO en Slim heeft in totaal 100.000 euro voor drie jaar ter beschikking gesteld en ook in 2013 is er een extra bijdrage van ca. 5000 euro.

  Het afgelopen jaar heeft het ledenwerfteam van de KNSB goed werk geleverd. Rapportages van de regionale bonden m.b.t. ledenwerfinspanningen zijn er (helaas) niet. De vraag is ook of zij de ledenwerfacties van de KNSB voldoende steunen.

  Gedegen analyses door de jaren heen worden er niet gemaakt. Er was een periode dat men exit gesprekken voerde met leden die hun lidmaatschap opzegden. Of dat nog gebeurd en wat hiervan de resultaten zijn is mij niet bekend.

  Ik zou zeggen dat het verzorgen van schaaklessen op de basisschool ook een taak is van de verenigingen, regionale bonden en de schaakbond. Maar daarnaast vinden er gelukkig zoveel initiatieven op scholen plaats waarvan men soms nauwelijks weet heeft. Schoolschaaksite.nl probeert een dak te bieden aan alle schoolschaakinitiatieven in Nederland en België.En dit sluit aan bij uw persoonlijke ervaring!

  Bij het idee van de Nationale Schoolschaakdag gaat we uit van de scholen, en natuurlijk kunnen verenigingen hierbij een verdienstelijke rol spelen, maar er is meer. Een schoolschaakdag kan ook veel ruimer worden opgezet als de KNSB wil accepteren dat daar andere partners bij nodig zijn. De KNSB wil uitgaan van de verenigingen, zie hun ideeën bij de Nationale Schaakweek en ze willen het zelf blijven doen.

  Ons uitgangspunt is dat schaken leren goed is voor de (leer)ontwikkeling van jonge kinderen en daarom zoveel mogelijk kinderen de kans moeten krijgen op school goed schaken te leren. Kinderen die schaken erg leuk vinden worden vanzelf wel lid van een vereniging, dat wijst de praktijk uit. Dus geen druk uitoefenen op jonge kinderen!

  Het uitgangspunt bij de KNSB is ledenwerving, na de eerste lessen en het behalen van Stap 1 moeten de kinderen lid worden van een vereniging.

  Bij de zwarte ledenproblematiek sta ik aan uw kant. Wel moet er krachtig worden opgetreden tegen notoire boosdoeners, maar de uitgebreide wet- en regelgeving zal meer problemen oproepen dan oplossen. Toch moet er enig begrip zijn voor het bestuur die wantoestanden signaleert (en deze direct had moeten oplossen) en medewerking vraagt aan bonden en verenigingen. Maar de energie kan beter aan frisse ideeën en aan betere en inspirerende communicatie besteed worden. De tijd zal leren wie er gelijk krijgt.

  Personen met enig kaliber zullen niet snel tot een KNSB werkgroep toetreden omdat het afbreukrisico te groot is. Dat is jammer , we hebben ze toch nodig om een aantal impasses te doorbreken omdat men hier zelf niet toe in staat is.

  Uw mening dat het bestuur steviger mag optreden en met frisse ideeën mag komen deel ik. Ook mag men wel iets symphatieker staan tegenover goede initiatieven die niet uit eigen koker komen. Er zijn ook grenzen aan het dienaarschap en tot die conclusie zullen ze zelf ook binnenkort wel komen nu op alle velden van hun schaakbord inmiddels een stuk staat en er geen stuk meer kan bewegen!

  Maar we blijven stuurlui aan de wal!

 4. Avatar
  Koorevaar 12 februari 2013

  @Pieter de Groot

  Regionale bonden kunnen toch zelf wel onderwerpen aanpakken en terzake kundige werkgroepleden werven, dat hoeven ze toch niet bij het KNB bestuur neer te leggen. Het bestuur zal dit ook prima vinden en daar waar mogelijk willen faciliteren. De KNSB kan ook veel materiaal ter beschikking stellen, want veel onderwerpen zijn niet echt nieuw. Als dit hen niet lukt geeft dit de zwakte van de bonden aan om samen iets tot stand te brengen!

  In de bondsraad had iemand lichte kritiek op de heisessies die vroeger georganiseerd werden door enkele voorzitters van regionale bonden. De KNSB was op de hoogte en betrokken bij de onderwerpen. Alles werd verder geregeld door de organisatoren, het kostte de KNSB geen geld en geen tijd. er werden goede locaties uitgezocht en de sfeer was ontspannen. Op de bijeenkomsten waren er vertegenwoordigers van het KNSB bestuur en van het bondsbureau.Het bevorderde de onderlinge verhoudingen en de besprekingen in de Bondsraad verliepen daarna vlotter en er kon sneller worden besloten omdat de verschillende standpunten helder en uitgebreid besproken waren.

  De regionale bonden kunnen laten zien wat zij waard zijn door prioriteiten te stellen en aan de slag te gaan. Ook zij moeten inzien dat de marges smal zijn de komende jaren en de signalen van het bestuur zijn helder.

  Ik ben benieuwd wat ze gaan doen.

  Wij blijven stuurlui aan de wal.

 5. Avatar
  vansteenis 12 februari 2013

  Wij zijn geen stuurlui aan de wal, we doen genoeg in de schakwereld. Maar onze boot wordt belet goed te varen omdat het bestuur wallen opwerpt in onze vaargeul. Een van die wallen is de zin: "Het uitgangspunt bij de KNSB is ledenwerving, na de eerste lessen en het behalen van Stap 1 moeten de kinderen lid worden van een vereniging". Ik heb het altijd zeer moeilijk gevonden om kinderen aan te bevelen lid van een club te worden die van 7 tot 8 uur ’s avonds schaken heeft in een niet al te kindvriendelijke omgeving. Het uitgangspunt zou moeten zijn om zo veel mogelijk kinderen sshaken te leren (ik zie de bijdrage van een nationale schoolschaakdag in dit verband als vrij nutteloos) en dan moeten de clubs zorgen voor interessante omgevingen (ook voor ouderen) en de bond voor inspiratie. Je moet schaken! en niet Je moet lid worden!

  Ik heb ergens gelezen dat de subsidiekorting meer dan twee banen scheelt op het bondsbureau. Dan gaat toch wel een groot deel van de subsidie naar de organisatoren en niet naar de schakers, maar als daarbij trainers zijn inbegrepen is het niet zo erg. Maar er is iets mis als een meisje wordt uitgezonden naar de Europese Kampioenschappen en dat ze een half jaar later ophoudt met schaken "omdat er zo weining meisjes schaken". Die kindvriendelijke omgeving moet een speerpunt zijn en voor de club de mogelijkheid dat leden kunnen schaken op de tijd dat zij willen en niet op een vast tijdstip in een achterfaf zaaltje. Daar moeten inspirerende ideen van het landelijk bstuur over komen – en daar zie ik weinig van.

 6. Avatar
  jansijbesma 12 februari 2013

  Bedankt, Teun, voor je duidelijk verslag. Ik heb geen heldere ideeën van de Bondsraad gehoord. Jammer, nu is het toch tijd voor een toekomstvisie. Het accent, vind ik, ligt te veel op ledenwerving en het geld, dat daardoor binnenkomt. Niet gelijk denken, dat mensen, die kennis gemaakt hebben met schaken en het leuk vinden, meteen lid worden. Als je schoolkinderen schaken leert en ze vinden het leuk, worden ze op den duur heus wel lid van een vereniging. De Bondsraad steunt een nieuw schoolschaakplan, maar dan is 30.000 euro, dat gedeeld moet worden met andere breedteschaakonderdelen, te weinig. Zet nou eens volledig in op dat schoolschaak. En wijs op de nuttige effecten, die het schaken aan kinderen levert. De Bondsraad lijkt nu meer op het bijhouden van de kruidenierswinkel, dat iemand zo mooi schreef. Jammer, dat ik een toekomstvisie mis.

 7. Avatar
  John Bakker 14 februari 2013

  Teun bedankt voor je verslaglegging en uitgebreide weerspiegelingen! Moest eigenlijk direct denken aan een treffend gedicht van Mark Boog.

  Onbegrepen offer

  Elke stelling verdient het

  gebeeldhouwd te zijn.

  Steeds weer ben ik aan zet, of jij –

  wie raakt nooit de tel kwijt –

  en sla. ‘Voor je beurt!’ ‘Niet.’

  Ik sla je weer. Onbegrepen offer.

  Het spel valt in stukken uiteen. Geen partij.

  Als een schaap, met open ogen

  naar de scheerder, mug op weg naar web,

  de held zijn slagveld tegemoet.

  Mark Boog

  Uit: Schaakgedichten

  Uitgeverij Passage 2006

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.