Te laat of te vroeg?

Bepalend is ‘onderling overleg’

Sneek en Bolsward behoren tot de elf steden in Friesland. Naar de Waterpoortstad is een week genoemd: de Sneekweek. Die week is landelijk een begrip. Welke plaats kan zoiets ook zeggen?

Op 16 februari 2013 vindt in Sneek een wedstrijd plaats in de derde klasse A van de KNSB: Sneek tegen Bolsward. Een wedstrijd die van belang is voor het schaakrecht. Kwam Bolsward te laat of te vroeg, dat is de rechtsvraag.

Overzicht van aantekeningen

 1. De verslagen
 2. Het wettelijke kader
 3. De competitiegids
 4. De beslissing van de competitieleider KNSB
 5. Het onderling overleg
 6. Het aanvangstijdstip

‘De wedstrijd Sneek 1 tegen Westergoo kende een vreselijk scenario. Het verbouwereerde en ook nog danig verzwakte Bolswarder team arriveerde net als de voorgaande wedstrijden keurig op tijd voor de aanvang van 13:00 uur. Maar de Sneker klokken waren 12:00 uur al aangezet door de wedstrijdleiding dus de Bolswarders begonnen met bijna een uur achterstand en ook nog tegen een veel sterker geacht team. Het is ongelofelijk onsportief dat dit heeft kunnen gebeuren en volgens mij ook niet volgens de regels. En zeker niet fatsoenlijk. Als er een afwijkende aanvangstijd wordt gehanteerd moet de thuisclub wel tot overeenstemming komen met de bezoekers met dit tijdstip en dat is dus niet gebeurd. Zelf speelde ik tegen de voorzitter van Sneek, en nee ik wil die wedstrijd niet overspelen. Ik heb er al een nacht niet van geslapen. Ik wil gewoon nooit meer in Sneek spelen en het kan nog wel lang duren voor ik hier overheen ben.’

Het verslag op de website van Sneek:

‘Voor de gelegenheid werd in het Bogerman gespeeld, waar dezelfde middag het FK-individueel voor de jongste schakertjes werd afgewerkt. Wytse had dit laatste wapenfeit er nog even bij vermeld in zijn (standaard) mail naar de teamcaptain van Westergoo, met daaronder in koeienletters (ik vind koe-je-letters waarheidsgetrouwer) AANVANG 12.00 uur.

Dat sloeg dan weer op de KNSB-wedstrijd, want de jeugd begon pas om 13.00 uur. Maar de Bolswarders waren nu in de veronderstelling dat 12.00 uur voor het FK gold en zij om, de in de KNSB gebruikelijke, 13.00 uur konden ‘aankakken’ (al eeuwenlang zelfde spelling, omdat stront, stront blijft).

Ik heb dit recherchewerk na de wedstrijd maar even gedaan om de geruisloze 8-0 voor hen nog ergens te kunnen verzachten. Per slot van rekening begonnen ze met 3 kwartier minder op de klok. Voor 16.00 uur was echter alles uit, en ik heb niet de indruk dat meer tijd, meer punten had opgeleverd hoewel ik ze onder deze omstandigheden wel een puntje had gegund. Wij spelen al enkele jaren vanaf 12.00 uur, jammer van het misverstand. Sneek doet hiermee wel goede zaken.’

Uit het verslag van Westergoo (Bolsward)

‘GEEN EER AAN TE BEHALEN

Toen wij 13.00 uur in Sneek aankwamen werden wij verrast met de mededeling dat de aanvangstijd 12.00 was. Dit was niet voorzien omdat er doorgaans 13.00 uur gestart wordt. Mijn vergissing want ik had beter op moeten letten. De klokken waren om 12.00 uur reeds in werking gesteld. Het was van Sneek sportief geweest om de klokken terug te draaien. Iedereen van Westergoo ging het schip in, de één door tijdsdruk, de ander door een mislukte aanval. Tenslotte moet gezegd worden dat iedereen zijn stinkende best heeft gedaan.

9-maart is de volgende ronde, Westergoo speelt dan thuis tegen Spassky’s. De klokken worden bij ons pas ingedrukt als de tegenstanders ook zijn gearriveerd.’

Van de site van Westergoo

‘Snits hat net oerlein mar lei op!

We hoege der gjin messen om te lûken, mar neffens my is it reglemintêr sneon net goed gongen.

It kompetysjereglemint fan de KNSB seit (yn artikel 23 lid 2) dat klups yn ûnderling oerlis it oanfangsoere fan in kompetysjewedstriid fêststelle moatte.

By foarkar is dat 13.00 oere en it mei net letter wêze as 14.00 oere.

It stjoeren fan in e-mail mei as boadskip: "Wy begjinne om 12.00 oere" is neffens my net ‘it yn ûnderling oerlis fêststellen fan it oanfangsoere’ mar is in diktaat dat de iene klup oan de oare opleit. En dat is net neffens it reglemint.

Nochris, wy sille de knyft net foar it ljocht helje, want stel je foar dat wy nochris tsjin dit sterke team spylje moatte, mar ik tink dat Snits der tenei goed oandocht om klups dy’t yn de Wetterpoartestêd op besite komme net in diktaat op te lizzen mar wol degelik oer it oanfangsoere te oerlizzen.

Dat soe kinne troch in e-mail te stjoeren mei as tekst: "Wy stelle út om om 12.00 oere te begjinnen. Lit ús efkes witte as jimme dêrmei akkoard geane?"

Dan moet de oare klup reagearje en is ek fuort dúdlik dat elkenien mei de ôfwikende regeling op ‘e hichte is.

It grutte foardiel dêrfan is dat de dochs wol wat beskamsume taferielen sa as dy him sneon foardienen, foarkommen wurde. En dat is foar elkenien better.’

Westergoo meent dus dat de e-mail van Sneek met als boodschap ‘We beginnen om 12.00 uur’ niet is een: onderling vaststellen van het aanvangstijdstip als bedoeld in artikel 23 van het KNSB-competitiereglement. De e-mail had volgens die vereniging een voorstel moeten bevatten voor een aanvangstijdstip. De tekst had bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: ‘Wij stellen voor om om 12.00 uur te beginnen. Laat ons even weten of jullie daarmee akkoord kunnen gaan.’ Het is dus een kwestie van fatsoenlijke omgangsvormen, zo vat ik de opvatting van Westergoo samen.

Artikel 15

De competitieleider stelt het rooster der te spelen wedstrijden vast. Hij zorgt voor een

zo billijk mogelijke afwisseling van uit- en thuiswedstrijden, waarbij ook met de door

de teams af te leggen afstanden rekening wordt gehouden.

Artikel 23, tweede, derde en vierde lid, van het KNSB-competitiereglement luiden:

23.2. Op het in onderling overleg vastgestelde aanvangstijdstip (bij voorkeur 13.00

uur), welk tijdstip niet later dan 14.00 uur mag zijn, moeten de klokken aan alle

borden op gang worden gebracht. Indien de klokken op het aanvangstijdstip

niet beschikbaar zijn, wordt hierdoor verloren gaande tijd bij het feitelijk begin

in mindering gebracht van de speel tijd van de spelers der thuisclub.

23.3. De vaststelling van het aanvangstijdstip dient zodanig te geschieden, dat de

bezoekende vereniging, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel en

artikel 24, zowel voor de heen als de terugreis gebruik kan maken van de

openbare vervoermiddelen.

23.4. Spelers die meer dan een uur later dan het (tenminste 25 uur van te voren)

vastgestelde aanvangstijdstip aan het bord verschijnen, verliezen hun partij.

scsneek.nl/

Speelzaal

Wijkgebouw De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22/hoek Johan Willem Frisostraat, (Linker ingang nemen), 8606 EJ Sneek

Aanvang: 12.00

Broodjes: nee

DGT-klokken: ja

Routebeschrijving (…)

De competitiegids bevat bij alle verenigingen informatie over het aanvangstijdstip van de wedstrijd. Sommige wedstrijden beginnen om 12.00 uur andere om 13.00 uur.

5. Het onderling overleg” name=”tekst5″>5. Het onderling overleg

Op grond van artikel 15 is het de taak van de competitieleider het rooster van de wedstrijden vast te stellen. Echter, de plaats en het aanvangstijdstip worden op grond van het tweede lid van artikel 23 van het KNSB-competitiereglement, onderling tussen de teams vastgesteld. Het is dus niet de taak van de competitieleider die vast te stellen, dat is bovendien zelfs ongewenst.

Wel kent het competitiereglement een voorkeurstijdstip, namelijk 13.00 uur. Zo is er niets op tegen indien beide teams al om 08.00 uur willen beginnen, bijvoorbeeld om op die manier ‘s middags naar een bijzonder evenement te kunnen kijken. Het staat beide teams vrij dit te regelen. Vaak wordt een uitzondering gemaakt van de laatste ronde van een competitie, die gezamenlijk op een centrale plek wordt gehouden.

Bij een geschil over het juiste aanvangstijdstip gaat het dus om het begrip ‘onderling vaststellen’. Wat betekent ‘onderling overleg’? De competitieleider interpreteert dit als volgt: zoals de competitieleider heeft vastgesteld in de competitiegids.

Hm. De wet loopt voortdurend achter de zaken aan, en dit zorgt voor juridische onduidelijkheid. Vandaar dan ook dat voor het interpreteren van regels verschillende methoden bestaan, zoals de grammaticale methode of die van de doelredenering. Echter, als de regelgever de competitieleider uitdrukkelijk geen bemoeienis toekent bij het vaststellen van het aanvangstijdstip, schiet de motivering van de competitieleider van de KNSB tekort. Hij gaat wel erg kort door de bocht door te menen dat de essentie van artikel 23 voor hem geen doorslaggevend argument is.

De vermelding in de competitiegids is een hulpmiddel en staat in beginsel los van het onderling vaststellen. Als dat niet had gemoeten had in artikel 23 van het KNSB-competitiereglement moeten worden geregeld dat het aanvangstijdstip wordt vastgesteld in die gids. Nu dat niet zo is – en ik kan me ook niet goed voorstellen dat dat gaat gebeuren – blijft bepalend het onderling vaststellen. Er moet bij elke wedstrijd vooraf contact plaatsvinden tussen beide teamleiders. Precies zoals het ook hoort. En in een tijd van moderne communicatiemiddelen is dat een kleine moeite.

Dan rijst de vraag wie het initiatief neemt om met de tegenstander in contact te treden. Dat is de gastheer. Hij is degene die de wedstrijd organiseert. Zo gaat het ook met een feest.

Als de gastheer niets van zich laat horen en er om wat voor reden dan ook geen contact is geweest tussen beide teams, mogen de gasten daarvan niet de dupe worden. Het misverstand van een aanvangstijdstip door een communicatiestoornis hoort in de regel voor rekening en risico van de gastheer komen. Ik schrijf ‘in de regel’ omdat de gastheer de contactpersoon van de gasten uiteraard wel moet kunnen bereiken. Als de gast onbereikbaar is, mag men dit de gastheer niet kwalijk nemen.

Naar mijn mening is de beslissing van de competitieleider dan ook onjuist. Zij verdient geen navolging. Want zij beloont het luie gedrag, het onbehoorlijk handelen van een gastheer. Met de interpretatie van de competitieleider is de gast tweemaal het slachtoffer.

Over Pieter de Groot

6 Reacties

 1. Avatar
  Wiebe Cnossen 22 februari 2013

  De praktijk van het ‘onderlinge overleg’ is dat de thuisclub het tijdstip bepaalt. Zie ook het verslag van Sneek: "Wij spelen al enkele jaren vanaf 12.00 uur". Dat geeft toch niet de indruk dat enige inbreng van de gasten welkom is.

  De motivatie van de compititieleider bij zijn uitspraak uit 2007 bevestigt dit alleen maar: "In de KNSB-competitiegids staat dat Schrijvers Rotterdam om 12.00 uur begint".

  Het probleem is dat sommige clubs een ander (later) tijdstip dan 12.00 uur niet eens kunnen faciliteren (omdat de zaal niet beschikbaar is), zodat onderling overleg bij voorbaat zinloos is en de gast zich te schikken heeft.

 2. Avatar
  Jeroen Schuil 22 februari 2013

  Pieter, begrijp ik uit jouw conclusie dat je de vermelding in de competitiegids niet als leidend beschouwd maar het contact dat de gastheer opneemt met de gasten? Lijkt me namelijk niet juist. Clubs geven aan het begin van het seizoen het aanvangstijdstip van hun wedstrijden door via de competitiegids. Bij afwijking daarvan is overleg met de tegenstander (en de wedstrijdleider in de hogere klassen) uiteraard noodzakelijk. Indien de wedstrijd op hetzelfde tijdstip begint als in de gids vermeld, volstaat een simpele verwijzing m.i.

  Speelt Westergo overigens voor het eerst KNSB competitie? Beginnen om 12.00 uur is geen uitzondering.

 3. Avatar
  Pieter de Groot 22 februari 2013

  Regels bewijzen hun nut als er een geschil is. Dan wijst het KNSB-competitiereglement de weg hoe met het geschil om te gaan. De schakers, de competitieleider of wie dan ook hoeven niet zelf het antwoord te verzinnen, nee, de politiek geeft aan hoe in voorkomend geval te handelen. De competitieleider is slechts de uitvoerder van het competitiereglement.

  In dat reglement heeft de Bondsraad – op voorspraak van het bestuur en de scheidsrechterscommissie – geregeld dat bepalend is ‘het onderling overleg’. De raad had het ook anders kunnen regelen door bijvoorbeeld voor te schrijven dat bepalend is de competitieleider op voorspraak van de clubs, zoals de samenstelling van de competitiegids. Echter, voor dat systeem is niet gekozen.

  Daar komt bij dat voor het bestaande systeem wel wat valt te zeggen. Zeker in tijden van moderne communicatiemiddelen kan een gastheer zo een e-mailtje sturen naar de gasten. Dat is bij een KNSB-wedstrijd wel zo netjes dat er vooraf enig contact bestaat tussen beide teams. Het systeem gaat er dus vanuit dat de gastheer voorafgaand aan de wedstrijd contact opneemt met de gast. Als de gastheer dat verzuimt, en er verschil bestaat over de aanvangstijden – de gastheer stelt 12.00 uur, de gast 13.00 uur – moet men de gevolgen daarvan de gastheer toerekenen. De gast mag niet de dupe worden van het verzuim van de gastheer. Dan had de gastheer zijn werk maar beter moeten doen. Dat is het gevolg van de bepaling in het competitiereglement.

  Daar komt bij: waar hebben we het over? Het gaat niet over het opleggen van reglementaire nullen. Integendeel, het gaat gewoon om het alsnog op fatsoenlijke wijze laten spelen van de wedstrijd met volle bedenktijden voor alle spelers.

 4. Avatar
  Pieter de Groot 23 februari 2013

  Beschouw het als een procedurefout of een vormfout van de gastheer. Of hoe je de fout ook wilt kwalificeren. Het prettige is dat die fout niet leidt tot reglementaire nullen voor de gastheer, maar tot het alsnog spelen van de wedstrijd. Die uitkomst is veel beschaafder dan de rekening van het verzuim te leggen bij de gast met als gevolg dat in wezen de gasten alle wedstrijden verliezen.

 5. Avatar
  Pieter de Groot 23 februari 2013

  In de laatste zin ‘wedstrijden’ wijzigen in: partijen.

 6. Avatar
  FlatlandR 23 februari 2013

  Dat ‘onderlinge overleg’ is een wassen neus. De thuisclub heeft afspraken met de zaalbeheer, en vaak zullen er meerdere teams spelen. Caïssa Amsterdam bijvoorbeeld, met 5 teams, kan moeilijk verschillende tijdstippen accepteren.

  Het is net zoals met het beruchte "Roken? We komen er samen wel uit." Niet dus.

  Thuisclub bepaalt aanvangstijdstip, laat dit elke wedstrijd weten in een mail, en neemt alleen serieuze verzoeken voor een ander tijdstip in overweging. Zo zou het moeten zijn. (Dit staat natuurlijk los van speciale gebeurtenissen, zoals niet-verwijtbare vertraging tijdens de reis.)

  Geen contact voor de wedstrijd? Dan is de informatie in de competitiegids leidend. Overigens, was in het geval dat Utrecht 3 te laat kwam het eerste team van de Domstedelingen op dezelfde locatie al niet om twaalf uur begonnen?

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.