KNSB weer in zwaar weer

De zorgen binnen de schaakbond blijven toenemen. Het aantal verenigingsleden blijft dalen en de invloed hiervan op de contributie-inkomsten wordt manifester. Van de overige contributie-inkomsten blijft niets over omdat hier substantiële kosten tegenover staan. De subsidies blijven afnemen mede omdat ook NOC&NSF de broekriem stevig moet aanhalen. Op sponsorgebied worden nog onvoldoende resultaten geboekt, in 2015 geen resultaat. Tegen deze achtergrond moet de KNSB op het bondsbureau op de jaarlijkse personeelskosten € 120.000 gaan bezuinigen. Deze bezuinigingen kunnen leiden tot een verdere verschraling van de dienstverlening. Men hoopt dit enigszins op te vangen met investeringen in IT.

De financiën zijn goed onder controle en vragen permanent aandacht.

Daling ledental

De afgelopen jaren waren al moeilijk. Het met moeite, na jarenlange discussie, afgedwongen beleid m.b.t. zwarte leden heeft niets opgeleverd terwijl de rekenmeesters van het bondsbureau hierin een potentieel van 10-15% meer leden zagen. Nu hoopt en bidt men dat de daling van het aantal verenigingsleden niet verder doorzet, alhoewel de lange termijntrend deze hoop (nog) niet ondersteunt. Het feit blijft dat de uitval in het cohort oudere leden voorlopig niet wordt opgevangen door nieuwe leden c.q. herintreders. Dit proces dreigt nog in een verdere versnelling te komen met alle gevolgen van dien op het gebied van vrijwilligerswerk en te vervullen vacatures in besturen en commissies.

Pand Haarlem

Het pand in Haarlem hield de gemoederen lang bezig, men kwam een rustpauze van enkele jaren overeen en verwacht mag worden dat dit onderwerp opnieuw op de agenda zal komen na de voorgenomen reorganisatie op het bondsbureau en nieuwe ontwikkelingen bij NOC*NSF die kleine bonden wil gaan faciliteren en ontzorgen.

Beloofde Toekomstvisie/beleid

Belangrijk is dat men er in de afgelopen drie jaar niet in is geslaagd een goede toekomstvisie en dito beleid te ontwikkelen dat uitzicht zou bieden op een sterkere positie van onze schaaksport, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Dit project is geruisloos van de agenda verdwenen, de discussienota is gearchiveerd. Dit mag worden beschouwd als een grote gemiste kans. Een goed beleid had ook gepaard kunnen gaan met een bijbehorende herziening van het contributiesysteem, want verhogingen zullen de komende jaren waarschijnlijk onvermijdelijk blijken.

In 2015 zou het bestuur een notitie voorleggen aan de Bondsraad als basis voor een discussie over de structuur en organisatie van de bond. Ook een onderwerp dat de gemoederen al bijna 15 jaar bezighoudt. Deze notitie is nu een jaar of meer uitgesteld. Ook een toegezegde notitie over schaken en internet verscheen niet. Van de met veel elan gestarte KNSB Businessclub is niets meer vernomen. Het geplande onderzoek onder de lezers van Schaakmagazine is een jaar of meer uitgesteld.

Promotie

Hiertegenover staat dat er voor het schaken toenemende aandacht is in de media door de goede prestaties van Anish Giri en de aandacht voor de opkomende jeugd zoals Jorden van Foreest, Hing Ting Lai, Robby Kevlishsvili, Anna-Maja Kazarian, de jonge Machteld van Foreest en anderen. Nick Schilder levert ook een belangrijke promotionele bijdrage in de media. Schaakmagazine is een veelzijdig en goed leesbaar blad geworden en ook een mooi hulpmiddel om promotie te maken voor het schaken. De website raakt steeds verder achterop. Het bestuur is voornemens geen actueel schaaknieuws meer te plaatsen en de website hoofdzakelijk in te zetten voor de communicatie met de leden en andere belanghebbenden. Wel wil men nog investeren in een landelijke uitslagenservice en versnelling van de site, mits hiervoor financiële ruimte is. (Bijzonder is dat ook deze keer weer de vergaderstukken voor de Bondsraad van komende zaterdag nog niet gepubliceerd zijn. Vervolgens moet je weten waar ze staan want op de homepage wordt er nooit melding van gemaakt! Over communicatie met leden gesproken.)

Voor een aantal thema’s gaat men kleine pilots laten uitvoeren door verenigingen of bonden.

Tata Steel Chess

Door de uitstapjes van het Tata Steel Chess Tournament komen er extra mogelijkheden in de regio’s om het schaken breed op de kaart te zetten. Hier liggen nog onontgonnen mogelijkheden.

Schoolschaak

Positief is dat men schoolschaak hoog op de prioriteitenlijst heeft geplaatst en men de opgelopen achterstand wil inhalen. De organisatie van het schoolschaak staat nog in de kinderschoenen. Onduidelijk is of men nu gaandeweg wel of niet de Stappenmethode wil inruilen voor het online lesmiddel Chessity en hoe men op termijn verder wil met de officiële examens? De voorgenomen jeugd- en schoolschaaksite komt er (voorlopig) niet. Het OLA-systeem zal verder worden uitgebouwd en het schoolschaak gaan ondersteunen.

Kampioenschappen

De organisatie van toernooien en kampioenschappen verdient een groot compliment. De talentontwikkeling en -begeleiding komt onder nog grotere druk te staan. Bij de uitzendingen behoren wij tot de kleinere delegaties, vergelijk bij het afgelopen WK maar eens met de delegaties van andere West-Europese landen!

Bestuurlijk

Bestuurlijk komen er ook grote veranderingen. De KNSB-secretaris treedt binnenkort af en ook het bestuurslid Sponsoring. Volgend jaar treden de voorzitter en de penningmeester af en in het bestuur is ook de portefeuille Topsport nog vacant.

Een belangrijk aandachtspunt is welke bestuursvorm wenselijk is. Het huidige bestuur heeft gekozen om afstand te houden, het beleidsvoorbereidende en uitvoerende werk moet door het bondsbureau worden verricht. Maar misschien is een meer participerend bestuur een betere optie en een effectievere vorm in deze moeilijke tijden. De vraag is echter of er voldoende potentiële kandidaten zijn die veel tijd en energie willen en kunnen steken in de schaakbond. Het afbreukrisico is groot, dat is dit jaar weer gebleken. Ook de Bondsraad kent continu wisselingen van leden door o.m. het verlopen van termijnen.

Al met al gaan we nu een tweejarige overgangsfase in want het rekruteren en inwerken van nieuwe bestuursleden vraagt veel tijd. Daarbij gaat NOC*NSF ook de steven wenden. Er liggen voor de nieuwe bestuurders veel dossiers die de volle aandacht vragen.

NOC&NSF

Ook NOC*NSF maakt moeilijke tijden door en moet bezuinigen omdat de inkomsten uit de Lotto teruglopen, de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Hierdoor dalen de subsidies die de sportbonden krijgen. Het Topsportbudget wordt met 10% gekort. Men hoopt op betere tijden, maar men gaat nadrukkelijker andere financieringsbronnen verkennen en inzetten. Men hoopt dat na de fusie van de Lotto en de Staatsloterij er meer subsidies beschikbaar komen voor de sport. Men gaat inzetten op het verbreden van inkomsten, minder overhead en meer geld voor de sporter.

De voorzitter is recent bij acclamatie herkozen (op enkele stemmen na) omdat er geen tegenkandidaten waren. Dit voorzitterschap is ook een vrijwilligersbaan!

NOC&NSF wendt ook de steven. De subsidie Algemeen Functioneren wil men niet meer afhankelijk stellen van onder meer ledenaantallen, maar meer van inhoud en prestaties. De strijd om de nieuwe verdeling van het schaarse geld is al losgebarsten.

‘Een verschuiving van financiering van sportorganisaties naar financiering van inspanningen (collectief, subcollectief of individueel).’ Sportparticipatiemiddelen verdelen op inhoud, niet op aantal leden.’

Voorts is NOC*NSF een Transitiefase ingegaan. Men wil meer bottom-up benaderingen en minder top-down gaan werken. Ook moet er meer aandacht komen voor de niet-georganiseerde sporter en moet er meer samenwerking komen tussen sportbonden onderling en ook met de gemeenten. Ontzorgen en faciliteren van kleine sportbonden gaat meer aandacht krijgen. Hiervoor wordt bureau Nationaal Sport op- en ingericht.

‘In een veranderende maatschappij dienen de sportorganisaties , die traditioneel tot de ‘georganiseerde sport’ behoren, zich te moderniseren (transitie). Van aanbodgerichte, vanuit ogenschijnlijke monopolie opererende organisaties naar vraag gestuurde netwerkorganisaties. Van leden werven naar binden van sporters, de behoefte van de (potentiële) sporter is leidend en niet het belang van de instantie.’

De planningshorizon van vier jaar wordt verlaten en het accent zal meer komen te liggen op een dynamisch visiedocument dat al naar gelang de omstandigheden kan worden bijgesteld.

De beste stuurlui staan aan wal, maar toch.

31 Comments

 1. Avatar
  Lucas november 23, 2015

  In elk geval moet men stoppen met talentontwikkeling, want die werkt averechts. Hoe meer talentontwikkeling, hoe minder leden. Omdat dit niet voor iedereen direct inzichtelijk is, een kleine vergeljking:

  Stel dat er 1000 jeugdschaatsers zijn. Ze schaatsen allemaal op Friese doorlopers, u weet wel die houten schaatsen die je onder je gewone schoenen vast moet binden. Heel primitief, maar voor de jeugd maakt dat niet uit: ze hebben veel plezier en zijn lekker bezig.

  Dan komt de schaatsbond die constateert dat een paar kinderen beter schaatsen dan de rest. Die kinderen hebben talent en dat moet ontwikkeld worden. Dus krijgen die talenten van de bond mooie echte lederen schaatsen van Viking. En inderdaad blijkt dat die talenten vervolgens al hun wedstrijden winnen van hun leeftijdgenootjes op die doorlopers. Het beleid is dus geslaagd!

  Een klein probleem is dat aan het eind van het jaar blijkt dat 100 niet-talenten hun lidmaatschap hebben beëindigd. Dat geeft problemen met de begroting, terwijl men juist extra geld nodig heeft voor de talenten. Die moeten minstens ook mooie schaatspakken hebben en mee kunnen doen aan buitenlandse wedstrijden. Geen nood, de contributie wordt gewoon wat verhoogd en alles is weer gedekt.

  Ook het volgende jaar is het beleid weer succesvol. De talenten hebben in het buitenland mooie resultaten geboekt en staan zelfs negende op de wereldranglijst. Helaas is het aantal leden wederom gedaald en zijn er nu nog maar 800 leden over. Er zit niets anders op dan de contributie maar weer te verhogen.

 2. Avatar
  Paul-Peter Theulings november 23, 2015

  Meedoen in een stertraining kost geld.

  Die Viking schaatsen krijgen ze niet van de bond, die kopen ze dus.

  Als de bond ermee stopt, dan kopen de talentvollen hun Viking schaatsen tóch wel cq ze organiseren zelf hun trainingsgroepen.

 3. Avatar
  Lucas november 23, 2015

  Dat laatste is een prima oplossing! De KNSB kan dus de gehele post Talentontwikkeling schrappen van de begroting en het resultaat is precies hetzelfde. Maar dan zonder de frustratie van de niet-talenten en de bijna-talenten.

 4. Avatar
  Klaas Schaak november 23, 2015

  Lucas, door talentontwikkeling en de daarop volgende grote schaaksuccessen van de Nederlandse schaatsers zijn er nu tientallen kunstijsbanen beschikbaar voor de amateurs en vrijwel niemand meer die daar op doorlopers op schaatst.

  Een bond die de eigen talenten in de kou laat staan, is m.i. geen knip voor de neus waard.

 5. Avatar
  Lucas november 23, 2015

  Dimitri, bedankt voor deze aanwijzing. Als die trainingen inderdaad openstaan voor álle kinderen, en als "talentontwikkeling" niet méér omvat dan alleen die trainingen, dan vervalt het grootste deel van mijn bezwaar.

  Dan zet ik alleen nog vraagtekens bij de effectiviteit van dat instrument, wetende dat verreweg de meeste kinderen stoppen met schaken als ze de leeftijd van 14 of 15 jaar hebben bereikt.

 6. Avatar
  Dimitri november 23, 2015

  Ik vermoed dat kinderen die gestimuleerd worden (door goede training) meer kans hebben te blijven schaken.

  Is het trouwens niet beter je eerst te informeren en dan je mening te posten in plaats van andersom?

 7. Avatar
  coenj november 23, 2015

  Het lijkt erop dat de KNSB niet weet in te spelen op de tendens in de Nederlandse schaakwereld. Het is opmerkelijk dat het de KNSB niet lukt om sponsors te vinden en, als er wel sponsors zijn, om die vast te houden. Dat is echter al heel lang zo. Natuurlijk, sponsors werven voor het schaken is moeilijk, maar wel mogelijk, zo bewijzen de grotere toernooien en verenigingen in Nederland. Een grote sponsor voor het NK zou toch zeker te vinden moeten zijn.

  Bij de teruglopende ledenaantallen en de mede daardoor teruglopende inkomsten is het vasthouden aan betaalde diensten niet meer houdbaar. Een groot aantal werkzaamheden kan beter door goede vrijwilligers worden gedaan dan door een betaalde kracht die veel te weinig uren krijgen. De uitermate belabberde website is een goed voorbeeld. Een gepassioneerde en kwalitatief goede vrijwilliger kan er veel meer van maken. Het bondsbureau kan verder worden teruggebracht en kan het misschien wel zonder fysieke locatie stellen (thuiswerk dus). De service zal niet achteruitgaan, want dat heeft de KNSB niet.

  Speerpunt nummer één zou moeten zijn ledenwerving- en behoud. Dat zou een hogere prioriteit moeten hebben dan bijv. topschaak. Dat er geld wordt uitgegeven aan veel te dure ICT snap ik al helemaal niet. De schaker zat niet te wachten op OLA en al helemaal niet op "Mijn KNSB".

 8. Avatar
  Lucas november 23, 2015

  Wacht even, Dimitri. Je hebt me op het verkeerde been gezet door te suggereren dat de post Talentontwikkeling op de KNSB begroting gelijk staat aan de Stertrainingen. Maar dat is maar deels het geval, lees ik op de website. Andere zaken die onder Talentontwikkeling vallen zijn: Talentstatussen en Uitzendingen. En dan hebben we het toch weer over privileges voor een kleine groep schakers waar de rest dan de kosten van mag dragen.

  Ondanks wat er hierboven over is gezegd door anderen, ben ik blijf ik daar een principieel tegenstander van. Zo’n systeem werkt misschien prima in China of de Sovjet-Unie, maar niet in het liberale Nederland. De feiten wijzen dit uit: het beleid van de afgelopen jaren leidt tot een daling van het aantal leden. En dan zou het beleid dus eigenlijk aangepast moeten worden, zoals coenj hierboven ook uitstekend verwoord.

  Een ander goed voorbeeld vormen de zogenaamde "zwarte leden". Als de KNSB de beoefening van de schaaksport zou willen bevorderen, dan zou men deze "zwarte leden" juist moeten toejuichen! Hoe meer er wordt geschaakt, hoe beter. Maar zie, het tegenovergestelde gebeurt: men wil de "zwarte leden" bestrijden, hen het schaken onmogelijk maken.

  Waarom? Waarom mogen die mensen niet schaken, zonder dat ze worden verplicht te betalen voor diensten waar ze geen behoefte aan hebben? Ik ken wel een aantal van die "zwarte leden". Gewone schakers die het aardig vinden om elke week een potje te schaken in het buurthuis. Vaak helpen ze ook graag bij de jeugd. Maar ze hebben geen belangstelling voor Elo, externe competitie of Schaakmagazine. En dat mag dus niet van de KNSB. Iedereen die schaakt moet verplicht bijdragen aan de KNSB zonder dat er een gewenste tegenprestatie tegenover staat.

 9. Avatar
  Lucas november 23, 2015

  Ik wijs ook nog even op een bijna drie jaar oud artikel van Teun Koorevaar. Een uitmuntende analyse.

  Bijna drie jaar oud, maar nog even actueel. Ik lees daar ook hoe ik er zelf destijds over dacht. En inderdaad: dat is ook niet veranderd.

 10. Avatar
  Kees Schrijvers november 23, 2015

  Ruurd onderaan die discussie: De discussies op schaaksite.nl zijn een veelbelovend begin.

  Er is volgens mij niet veel veranderd sinds de publicatie van Teun van drie jaar geleden. De tekst van Ruurd kan zo weer gebruikt worden.

  Hoe lang gaat dit nou goed? Wie het weet mag het zeggen.

 11. Avatar
  Paardensprong november 23, 2015

  Investeren in ICT en in een mijn KNSB-app, naast het maandelijks of misschien realtime verversen van de schaakrating, juich ik alleen maar toe. Zeker als straks toernooiorganisatoren hun eigen resultaten zelf kunnen verwerken. Internetschaak bereikt een grotere doelgroep en verkleind drempels die via offline kanalen nooit bereikt zullen worden.

 12. Avatar
  Koorevaar november 23, 2015

  Een vervolg op het artikel dat Lucas noemt (een contributieverhoging van 11 %) zijn de volgende twee artikelen :

  Wij zijn uw dienaar van 11 febr 2013 over de extra bondsraadvergadering en Ben ik nou zo dom of zijn zij nou zo slim van 17 nov 2013. inclusief de vele reacties hierop.

  Soms te kritisch, dat geef ik toe. Maar nu kunnen we het vergelijken met de stand van zaken nu zoals weergegeven in de stukken voor de Bondsraad van komende zaterdag. Daarnaast zijn er ontwikkelingen bij Noc&Nsf die niet aan de orde komen in de stukken.

  Misschien kunnen bezoekers van Schaaksite hun onafhankelijke mening geven over een en ander.

 13. Avatar
  Lucas november 24, 2015

  Zijn de stukken voor komende zaterdag al ergens te lezen?

  Ik vind hier alleen de stukken van 28 juni j.l.

 14. Avatar
  Lucas november 24, 2015

  Nu ik die stukken van 13 juni j.l. (niet 28 juni dus) nog eens vluchtig doornam, viel me vrij snel de volgende merkwaardigheid op in het Jaarverslag 2014:

  De eerste doelstelling heeft betrekking op het ledenaantal. Weliswaar is de doelstelling van 8% niet gehaald, maar het totaal aantal leden is niet gedaald (…)

  Niet gedaald dus. Maar direct onder deze mededeling staat een tabel afgedrukt waarin staat:

  Totaal unieke leden

  Realisatie 2010: 19.516

  Realisatie 2014: 19.453

  Dat is toch een daling van 63 leden? Of zie ik nu iets over het hoofd?

  Okay, de daling bedraagt "slechts" 0,32%, maar zou het dan niet correcter zijn om te spreken van een lichte daling?

  Enfin, een detail, maar niettemin slordig. Belangrijker is de volgende constatering:

  Met het jaar 2014 is een eind gekomen aan de beleidsperiode 2011 t/m 2014. De hoofddoelstellingen van deze beleidsperiode zijn:

  – In 2014 heeft de KNSB 8 procent meer unieke leden dan in 2010

  – In 2014 staat Nederland in de top-10 van het FIDE Landenklassement

  De eerste doelstelling is dus niet gehaald. Sterker nog: er was zelfs sprake van een (lichte) daling van het aantal unieke leden. Ernstig, zou ik zeggen.

  Echter, de tweede doelstelling is wel gehaald. Is dat nu reden tot vreugde? Daar kun je over van mening verschillen, maar mij verbaast deze uitkomst in elk geval niet. Al eerder heb ik betoogd dat beide doelstellingen in feite strijdig zijn met elkaar.

 15. Avatar
  Klaas Schaak november 24, 2015

  Lucas, je moet die doelstellingen van de KNSB wel in de historische context zien, die doelstelling om de top-10 te halen was er niet voor niets, maar omdat NOC/NSF destijds veel extra subsidie gaf als teams in de mondiale top-10 presteerden. Veel extra geld voor de KNSB dus waardoor het makkelijker was om de begroting rond te krijgen.

  Het beleid van het NOC is veranderd, tegenwoordig krijgen alleen individuen met top-10 potentie (Giri) subsidie en dus heeft het nu inderdaad geen zin meer om als bond naar een top-10 positie te streven.

 16. Avatar
  MvanLeeuwen november 24, 2015

  Ik lees dat de ledendaling wordt veroorzaakt door de manier waarop bond met talenten omgaat.

  Een kortere bocht lijkt me niet mogelijk……

  Mensen, tijden veranderen. Je kunt nu overal en altijd schaken op PC, tablet, smartphone. Waarom zou je lid worden van een club of bond?

  Ook artikelen, databases, etc. etc. zijn in ruime mate beschikbaar.

  De tijden worden ook sneller. Wie wil een hele avond over één partij doen, of zelf een hele dag onderweg zijn bij een uitwedstrijd in het weekend?!

  Ik heb dit jaren en jaren geweldig gevonden, maar nu niet meer.

 17. Avatar
  Lucas november 24, 2015

  @Klaas Schaak, in reactie op jouw opmerking over extra subsidie en extra geld wil ik volstaan met een citaat van Prins:

  Als het gewin in het schaken gaat overwegen, wordt het een moreel verwerpelijke zaak.

 18. Avatar
  Lucas november 24, 2015

  @MvanLeewen, jij schrijft:

  Waarom zou je lid worden van een club of bond?

  Een zeer terechte vraag. Schaken kun je immers ook thuis via internet, zoals je opmerkt. Ik denk dat het antwoord op je vraag gezocht moet worden in de sociale context. Veel schakers blijven toch lid van een club voor de gezelligheid, de sociale contacten, én om ook nog te kunnen schaken en over schaken te kunnen praten.

  Aan het lidmaatschap van een vereniging zijn kosten verbonden – dat begrijpt iedereen. Meestal is de zaalhuur de grootste kostenpost. Geen enkel verenigingslid heeft er bezwaar tegen dat het totale pakket aan kosten over de leden wordt verdeeld middels een systeem van contributies.

  Het lidmaatschap van een bond is een andere kwestie. Wanneer men diensten afneemt van die bond, voilà, dan is het ook logisch dat die diensten ook op een of andere manier betaald moeten worden.

  Wanneer er echter géén diensten van die bond worden afgenomen, dat is het enthousiasme om die bond wel te betalen natuurlijk minder groot. Natuurlijk mag er wel een beroep worden gedaan op de solidariteit, mits dit binnen het redelijke blijft.

  Vergelijk dit met een collectebus bij de voordeur: de meeste mensen gooien daar toch wel een paar muntjes in, ongeacht voor welk doel. Op soortgelijke wijze zouden, vermoed ik, weinig schakers bezwaar hebben wanneer er 1 of 2% van de contributiegelden zouden toekomen aan de bond.

  In de huidige situatie spreken we echter over een verplichte afdracht die in de orde ligt van 40% van de contributie – een ridicuul hoog percentage. Dit werkt het ontstaan van "zwarte leden" natuurlijk in de hand.

  Met je andere punt, de tijden worden sneller, ben ik het eens. Maar dat hoeft onder normale omstandigheden een lidmaatschap van vereniging of bond niet in de weg te staan.

 19. Avatar
  vansteenis november 24, 2015

  Van Leeuwen slaat de spijkers op hun kop. De schaakorganisaties zijn vrijwel niet veranderd maar de manier waarop mensen het schaken spelen en beoefenen wel. Dat beïnvloedt het ledental.

  De overtrokken getallen van de KNSB zijn bedrieglijk.

  Het ledental is nagenoeg gelijk gebleven omdat met organisatorische middelen jongeren verplicht zijn geworden om lid van de schaakbond te worden. Maar hoe zit het met het ledental van mensen boven de twintig of dertig? Daar is een daling te zien, sinds tientallen jaren overigens.

  Nederland staat in de top tien sterkste landen van de wereld maar naar de laatste teamkampioenschappen wordt een team afgevaardigd waarbij de invloed van de Bond zeer klein is. Van Wely heeft het schaken hier geleerd maar Giri is binnen komen waaien en Tiviakov en Sokolov hebben het schaken ook elders geleerd. De bijdrage van de Bond aan het bereiken van de hoge status van bij de eerste tien horen is zeer klein.

  De Bond zal ingrijpend moeten veranderen wil zij overleven.

  Ik noem een paar voorbeelden.

  Afschaffen van een duur eigen bureau.

  Afschaffen van een blaadje omdat informatie over schaken overal op internet te vinden is.

  Afschaffen van de website om dezelfde reden.

  Afschaffen van de overdreven aandacht voor jeugdschakers en talentontwikkeling. Dat is de taak van schaakleraren die daarmee hun boterham verdienen.

  Propaganda richten op mensen die vroeger schaken geleerd hebben en die na hun veertigste wat meer tijd hebben om privézaken als schaken te gaan doen. Tussen de twintig en veertig jaar zijn ze meestal intensief bezig met hun carrière en verlaten ze het georganiseerde schaak.

  Afschaffen van de umpires bij schaakcompetities. Door de schaakklokken zij ze vrijwel niet nodig en als er een probleem is kunnen de teamleiders dat wel oplossen.

  Ik schaak overigens op een club van dertig leden die geen speelavonden heeft maar en voor de competitie is het voor ons zeer moeilijk om te zorgen voor umpires. We spelen wel met drie teams in de nationale en de regionale competitie. De Bond werkt zo’n nieuwe ontwikkeling (clubs zonder speelavond) zelfs tegen door de regelgeving te strak te maken.

  Afschaffing van het verplicht hebben van twee ratinggetallen.

  De begeleiding van clubs die het moeilijk hebben is ook niet erg succesvol geweest, deels omdat de begeleiders ook geen oplossing hebben binnen de strakke bondsstructuur.

  Minder aandacht voor wat het NOC/NSF allemaal doet. Zij weten niet veel af van bonden als de schaakbond. Het verbieden van het drinken van koffie omdat het een drug zou zijn is een van de voorbeelden dat dit soort logge op andere sporten gerichte organisaties niet veel bijdragen aan de oplossing van de problemen die de schaakbond heeft.

  Ik heb hier maar een paar puntjes genoemd maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Het lijkt me dat een klein kantoor voor het bijhouden van leden en nog wat andere zaken die veel leden aangaan voldoende is.

  Er horen diepe besluiten genomen te worden om het schaken nieuw leven in te blazen. Maar daar hoor ik weinig over. Zonder diepe ingrepen zal de Bond langzaam kleiner en kleiner worden.

  Joost van Steenis

 20. Avatar
  Paardensprong november 24, 2015

  Als ik het zo hoor doet de schaakbond niks goed, is er interesse om eens te onderzoeken of een nieuwe schaakbond genoeg draagvlak heeft? Niemand heeft namelijk een goed woord over…

 21. Avatar
  jan van os november 24, 2015

  Laat ik dan maar wat positiefs zeggen. We weten natuurlijk dat vooral mensen die ergens tegen zijn van zich laten horen. Ik ben oud en kan daarom nog verder in de geschiedenis kijken dan al die jonkies.

  De grootste ledenaanwas hebben we gekregen toen Jan Timman de best of de rest was. Succes is belangrijk. De atletiekbond merkt dat er een sprintkampioene is. Dat leidde namelijk tot vele nieuwe leden.

  En dan 40% contributie naar de KNSB. Niet al mijn kinderen zijn lid geworden van de schaakbond. Ze spelen bij andere sportbonden. Daar is niet 40% van de contributie voor de landelijke bond. Dat klopt, maar dat komt doordat ik bij die andere bonden drie tot vier keer zoveel contributie moet betalen en daarnaast ook nog verplicht vrijwilligerswerk moet doen.

  Ik heb de contributies eens vergeleken met de zeventiger jaren en wat blijkt de contributie van de verenigingen is gedaald en dat terwijl de gratis zaaltjes verdwenen zijn. Waarom bedankt de jeugd van 14 jaar? Omdat er geen geld is om leuke dingen te doen, omdat ze niet getraind worden en omdat de senioren bepalen op welke manier schaken mooi is.

  Naar mijn mening zorgen de meeste van bovenstaande negatieve meningen voor een sterfhuisconstructie.

  Laten we vooral kijken hoe wij moeten veranderen om aantrekkelijk te blijven. En ja veranderen kost geld en je loopt het risico dat je de plank misslaat.

  Gok niet op sponsoring van de bond. Daar trappen weinig sponsors in. Die willen een concrete aktiviteit of een concrete persoon steunen.

 22. Avatar
  Paul-Peter Theulings november 24, 2015

  @Paardensprong, in 1955 ging de Amsterdamse Schaakbond op eigen houtje verder. Ook dat had met kosten te maken. 14 jaar lang was er toen ook de Hoofdstedelijke Schaakbond met de clubs die onder de KNSB vlag bleven.

  Ik stel voor dat de clubs die minder willen meebetalen aan talentontwikkeling met hun eigen bond verder gaan. Dan mag de jeugd kiezen bij welke bond men wil spelen.

 23. Avatar
  Lucas november 25, 2015

  Succes alléén is niet voldoende voor ledenaanwas. Belangrijk is ook hóé dat succes tot stand is gekomen: op geheel eigen kracht of op kunstmatige wijze.

  Voor de bekende voorbeelden Euwe, Fischer en Timman geldt zij hun successen te danken hebben eigen kracht en prestaties. Euwe was de amateur die wereldkampioen werd, Fischer versloeg in zijn eentje het Russische leger aan grootmeesters en Timman was lange tijd best of the west, WK kandidaat en no. 3 op de wereldranglijst. Alles op eigen kracht en zonder NOC-NSF.

  NOC-NSF heeft Giri, en de schaakbond, een slechte dienst bewezen door hem met een bedrag van €90.000 te sponsoren. Hierdoor is het voor de jeugd en ook oudere schakers onmogelijk geworden zich te identificeren met het succes van Giri. Iederéén gaat immers beter schaken als hij wordt vrijgesteld van arbeid en zich dure trainers kan permiteren. Een gedeelte van Giri’s succes is hiermee op kunstmatige wijze tot stand gekomen en niet geheel op eigen kracht. Dat is jammer want nu zullen we nooit weten hoe ver Giri was gekomen als hij alles zelf had moeten doen en bekostigen. Ik geloof ook niet dat zich nu opeens veel jeugdschakers aanmelden omdat Giri in de top 5 staat. Zijn succes spreekt niet tot de verbeelding.

  Totaal onvergelijkbaar dus met bijvoorbeeld Fischer, een arme eenzame jongen die zichzelf schaken had geleerd op een plastic schaakbordje. Zonder hulp en later zelfs met felle tegenwerking vanuit de Russische schaakbond. Ik denk dat het levensverhaal van Fischer zelfs nu nog, bijna 50 jaar later, méér mensen tot schaken aanzet dan de huidige generatie van topschakers – enkele uitzonderingen daargelaten.

  Schaken zou net als (andere) kunst eigenlijk niet gesubsidieerd moeten worden, want dan is het geen "kunst" meer. De echte meesters doen het op eigen kracht: Rembrandt, Mozart, Van Gogh, Euwe, Fischer, Timman.

 24. Avatar
  Dimitri november 25, 2015

  Lucas, ik geloof niet dat iets weet over hoe Timman en Euwe sterk zijn geworden, niet? En waarom heb je mijn vraag niet beantwoord?

  Nogmaals: is het trouwens niet beter je eerst te informeren en dan je mening te posten in plaats van andersom?

 25. Avatar
  Paul-Peter Theulings november 25, 2015

  Ja ja, die NOC-NSF. Nu sponsoren ze ook Dafne Schippers zodat ze niet op eigen kracht aan de wereldtop staat. Iedereen gaat immers beter hardlopen bij vrijstelling van arbeid. Het regent dan ook afmeldingen bij jeugdatleten. Zo stoppen omdat die Dafne het met al dat sponsorgeld doet, ja en op die manier is het niet leuk meer. Het is dan ook volstrekt onmogelijk je te identificeren met haar. Fanny Blankers Koen, die deed het tenminste nog op eigen kracht.

  Dat is ongeveer het verhaal van Lucas. Ik vind het onzin.

 26. Avatar
  Lucas november 25, 2015

  Dimitri, excuses – ik dacht dat ik je vraag al impliciet had beantwoord. Maar voor de duidelijkheid: je hebt volkomen gelijk dat het beter is je eerst te informeren en dan een mening te posten! Wat betreft Timman en Euwe heb ik nooit iets gelezen over zware subsidies van overheidsinstellingen, maar het is inderdaad goed mogelijk dat ik op dat punt niet volledig ben geïnformeerd. Wat ik over Giri heb geschreven, beschouw ik als niet meer dan een hypothese. Ik doe mijn beweringen wat (te) stellig; dat is nu eenmaal mijn schrijfstijl. Of het allemaal echt waar is, kan ik onmogelijk hardmaken. Misschien zit ik er naast en zullen de verdere successen van Giri wel leiden tot een opbloei van de schaaksport in Nederland. Zelf ben ik bijvoorbeeld een groot fan van Giri.

  Paul-Peter, je kan gelijk hebben: misschien is mijn verhaal onzin. Maar zoals gezegd, het is een hypothese. Als poging om een verklaring te vinden voor het feit dat het KNSB beleid de gewenste doelstelling van ledenaanwas niet bereikt.

  Jan van Os, ook met jou ben ik het eens dat het beter is om de positieve kanten te belichten. Van nature ben ik helaas een zwartkijker. Ik ben sneller in het vinden van problemen dan in het vinden van oplossingen. Dat is niet altijd prettig om te lezen, dat snap ik. Over het functioneren van de KNSB ben ik per saldo niet negatief, maar positief. De meeste dingen gaan goed en de afname van het aantal leden kan ook opgevat worden als iets onvermijdelijks, waar eigenlijk niemand wat aan kan doen.

  Tenslotte: ik heb besloten om niet meer onder dit pseudoniem te schrijven. Dat is voor de lezer onduidelijk en ook voor mezelf eigenlijk ongemakkelijk. Maar er zijn voor mij redenen om niet onder mijn eigen naam te willen reageren. Verder blijf ik wel gewoon schaken, natuurlijk.

 27. Avatar
  Bazman november 25, 2015

  @ 25 Lucas

  hier spreekt emotie en ronduit jaloezie. tegenwoordig werkt marktwerking hier, we leven niet meer in 1950 !

  als er genoeg geld door de gemeenschap ( KNSB en Leden) was opgetrommeld om Timman naar schaakkampen in Rusland te sturen hadden we Uber Timman.

  hedendaags mogen we blij zijn dat nederland meeteld op internationaal schaaknivuea, dat komt o.a. door de inspanning van de KNSB.

 28. Avatar
  Scarblac november 26, 2015

  Ik ben KNSB lid. Er zijn geloof ik twee manieren waarop ik met de KNSB in aanraking kom: ik krijg Schaak Magazine, dat ik al jaren niet meer lees (Internet staat vol met schaaknieuws).

  En ik speel KNSB competitie. Die is slechter geworden de laatste jaren, door het snellere tempo: een uitwedstrijd kost nog steeds een volle zaterdag, maar nu bevat die dag minder schaken. Jammer. Ik hoop nog steeds dat we weer teruggaan naar het oude tempo. Maar goed, dit zal niet zorgen dat ik me afmeld als lid.

  Ik voel me namelijk helemaal geen KNSB lid, ik ben lid van mijn schaakclub. En alleen die kan zorgen dat mensen lid blijven, of meer mensen lid worden. Dat moet door de tientallen jaren oude structuur te veranderen, lijkt me. Er is nu een vaste clubavond met daarop meestal een partij in de interne competitie, zoals overal altijd al. Dat boeit niet genoeg mensen meer. We moeten meer aanbieden met schaken, op meer tijden.

 29. Avatar
  Aard november 27, 2015

  1 keer in de week een partij in de interne competitie en 7 zaterdagen per jaar externe competitie waarmee mijn zaterdagmiddag gevuld is.

  Zo mag het voor mij nog jaren blijven, maar ja, ik ben dan ook AARDSconservatief.

Alleen geregistreerde kunnen een reactie achter laten.