Wedstrijd LSG IntelliMagic – Pathena Rotterdam

Beslissing van de Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Nummer 1516-1

A. Inleiding

Bij brief van 2 november 2015 heeft Arthur Rongen, teamleider (‘TL’) van Pathena Rotterdam (‘Pathena’) beroep aangetekend tegen de beslissing van Ron Bleeker, competitieleider (‘CL’) van de KNSB, van 28 oktober 2015 betreffende de wedstrijd LSG IntelliMagic (‘LSG’) tegen Pathena gespeeld op 10 oktober 2015 in de meesterklasse van de KNSB-competitie.

In het beroepschrift wordt het volgende verzocht:

 • het vernietigen van het besluit van de CL;
 • het alsnog laten spelen van de drie partijen die Thomas van Beekum, de Wedstrijdleider (‘WL’) bij de bedoelde wedstrijd, voor Pathena verloren heeft verklaard omdat de bedoelde drie spelers van Pathena meer dan een uur na het vastgestelde aanvangsuur in de speelzaal aankwamen. Pathena beroept zich ter zake op overmacht.

Naast de bestreden beslissing van de CL en het beroepschrift heeft de Commissie van Beroep (‘CvB’) kennis genomen van de volgende stukken:

 • het bezwaarschrift van de TL van Pathena met twee bijlagen van 11 oktober 2015;
 • het naar aanleiding van het protest van Pathena door de WL opgemaakte verslag van 11 oktober 2015;
 • een e-mail van de TL van Pathena aan Koos Stolk, medewerker Competitie en Evenementen van de KNSB, naar aanleiding van het verslag van de WL van 12 oktober 2015;
 • een reactie op het bezwaarschrift van Wim Zwinkels, waarnemend TL van LSG, van 13 oktober 2015;
 • het wedstrijdverslag van WL d.d. 15 oktober 2015;
 • een e-mail van de TL van LSG aan de CvB van 1 december 2015, waarin de TL van LSG zegt geen behoeft te hebben aan een reactie op het beroepschrift.

B. De feiten

De volgende feiten staan vast, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of onvoldoende weersproken:

De TL van LSG heeft de TL van Pathena op 7 oktober 2015 per e-mail gewaarschuwd dat men wegens wegwerkzaamheden beter een andere route kon nemen dan de daadwerkelijk door de vertraagde spelers van Pathena gekozen route. De vermelde wegwerkzaamheden deden zich voor in het routegedeelte na de afslag van de A4

Het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd was 13.00 uur.

Om 12.20 uur, ongeveer vijf km van de speelzaal stond het verkeer stil waardoor twee auto’s met spelers van Pathena niet verder konden.

Om ca. 13.00 uur belde de TL van Pathena naar de speelzaal om de vertraging te melden. De stilstand van het verkeer bleek te zijn veroorzaakt niet alleen door de aangekondigde wegwerkzaamheden maar ook en met name door een ongeval dat voor een volledige blokkade zorgde.

De WL heeft naar aanleiding van het ontvangen bericht van de teamleider van Pathena kort voor 13.00 uur aan de in de speelzaal aanwezigen aangekondigd dat hij de vertraagde spelers zeven minuten respijt zou geven. Om 13.07 uur heeft hij de klokken aangezet.

Om ca. 13.20 uur reden de vertraagde auto’s met spelers van Pathena langs de plaats van het ongeval; stapvoets rijdend bereikte de eerste auto met één speler van Pathena de speelzaal om 13.50 uur; de andere auto met drie spelers van Pathena bereikte de speelzaal even na 14.00 uur.

Om 14.07 uur verklaarde de WL de partijen van de nog niet aanwezige spelers van Pathena verloren.

Om 14.08 uur kwamen de drie vertraagde spelers van Pathena in de speelzaal aan.

C. De motivering

De volgende bepalingen zijn van belang:

Art. 28.1 van het KNSB Competitiereglement (‘CR’):

"De verzuimtijd is 60 minuten na het (tenminste 25 uur van te voren) vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder Artikel 6.7a van de FIDE-regels voor het Schaakspel."

Art. 6.7a van de FIDE-regels:

"Het wedstrijdreglement moet aangeven binnen hoeveel tijd een speler na het begin van de zitting voor het eerst aan het schaakbord moet verschijnen (‘verzuimtijd’). Een speler verliest de partij als hij na de verzuimtijd voor het eerst aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter anders beslist."

De Scheidsrechtercommissie van de KNSB heeft een Richtlijn Overmacht (‘RO’) vastgesteld welke in de KNSB Competitiegids 2015-2016 is vermeld. De RO luidt als volgt:

"Een beroep op overmacht kan slechts onder zeer uitzonderlijke omstandigheden worden gehonoreerd. De bewijslast van de aanwezigheid van de zeer uitzonderlijke omstandigheden rust op de speler. De speler dient bij een probleemloze reis 30 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Wie te laat vertrokken is kan nooit een beroep op overmacht doen, ongeacht wat voor tegenslag hij onderweg ondervindt. Van een speler wordt verwacht dat hij anticipeert op mogelijke problemen. Dit betekent dat de speler tijdig informeert naar de weersvoorspellingen en naar de meldingen op het internet van files en vertragingen bij het openbaar vervoer. Overmacht is alleen mogelijk indien het oponthoud binnen de Nederlandse grenzen is opgetreden.

Indien een speler tijdens zijn reis buiten zijn schuld wordt opgehouden dan kan een beroep op overmacht alleen gehonoreerd worden indien de speler tenminste 30 minuten voor het geplande aanvangstijdstip, al dan niet via de teamleider of een ander persoon, de wedstrijdleider verwittigt.

Indien de wedstrijdleider van mening is dat overmacht is aangetoond kan de wedstrijdleider, afhankelijk van de duur van het verzuim en beschikbaarheid van de locatie, tijdcompensatie toepassen."

De CL heeft het bezwaar met de volgende hier kort weergegeven motivering verworpen:

Iedereen was voor de vertraging veroorzaakt door de wegwerkzaamheden gewaarschuwd.

Het opgetreden ongeluk zorgde voor meer vertraging maar die extra vertraging was minder dan een uur.

De spelers van Pathena hebben niet voldaan aan het voorschrift van de RO dat de wedstrijdleider uiterlijk dertig minuten voor het aanvangsuur diende te worden verwittigd.

De CvB neemt deze beslissing en de motivering van de CL over en voegt daaraan het volgende toe:

In het beroepsschrift stelt Pathena dat de spelers omstreeks 12.15 uur in de file terecht kwamen, In het protest zegt Pathena dat dit om 12.20 uur gebeurde. Omrent het verschil tussen deze beide beweringen geeft Pathena geen toelichting. De CvB houdt Pathena aan haar eerste bewering en gaat er derhalve van uit dat 12.20 het werkelijke tijdstip is.

De auto’s met de spelers van Pathena kwamen naar eigen zeggen om 12.20 uur bij de afslag van de A4 stil te staan. Zij hadden toen, wederom naar eigen zeggen, nog ca. vijf km voor de boeg. Die vijf km bevatte het gedeelte met de wegwerkzaamheden waarvoor omgereden zou moeten worden. Vijf km in 10 minuten, grotendeels in stadsverkeer met alle normale daarbij behorende vertragingen door stoplichten en anderszins, en met daar achter aan uitstappen, de speelzaal binnenlopen en aan het bord verschijnen, is al krap. De vooraf bekende vertraging door wegwerkzaamheden kwam daar nog bij. De CvB is er derhalve niet van overtuigd dat de spelers zonder het ongeval om 12.30 aanwezig zouden zijn geweest. De spelers van Pathena hebben derhalve niet kunnen aantonen dat zij hun reis in overeenstemming met de eerste bullet van de RO hebben gepland.

Als verontschuldiging voor het eerst kort voor 13.00 uur bellen voert Pathena aan dat de omstandigheden onduidelijk waren en dat het heel lang denkbaar was dat de auto’s wel op tijd, dus om 13.00 uur, zouden aankomen. De RO is evenwel duidelijk: men dient de reis te plannen zodat men dertig minuten voor het aanvangstijdstip, derhalve om 12.30 aankomt, en men dient diezelfde dertig minuten tevoren te bellen indien men wordt opgehouden. Om 12.20 uur stond vast dat de spelers werden opgehouden want zij zouden niet om 12.30 uur aankomen. Zij hadden dus voor 12.30 uur kunnen bellen. Over het (kunnen) opgeven van de oorzaak van het oponthoud zegt de RO niets. Wie niet belt neemt in beginsel (en behoudens zeer bijzondere zich hier niet voordoende omstandigheden) het risico van de (verdere) vertraging.

De CL heeft in de motivering van zijn beslissing vermeld dat een ander team uit Rotterdam wel op tijd was. Pathena maakt bezwaar tegen deze overweging. De CvB is van oordeel dat de beslissing van de CL ook zonder deze vermelding juist is en behoeft derhalve niet op dit bezwaar van Pathena in te gaan.

Pathena stelt in het beroepschrift dat de WL niet naar de verklaring van de spelers Pathena wilde luisteren. Dat zou in strijd zijn met art. 31 CR omdat hij de spelers diende te horen alvorens een besluit te nemen. In het protest stelt Pathena daarentegen dat de WL niet op de door de spelers van Pathena opgegeven reden wilde ingaan. Dat is iets anders dan niet willen luisteren. De CvB houdt Pathena ook hier aan de weergave van de feiten in het protest. De WL heeft de spelers derhalve wel degelijk gehoord. Overigens laat de CvB in het midden of art. 31 CR op het hier aan de orde zijnde geval van toepassing is en of art. 31 CR de (harde) eis stelt dat de spelers dienen te worden gehoord.

Pathena meent dat de CL zich al aan de beslissing van de WL heeft gebonden door, toen hij op het moment zelf door de TL van Pathena werd geraadpleegd, niet in te grijpen en de WL tot een andere beslissing te nopen. De beslissing van de CL op het protest is evenwel naar het oordeel van de CvB juist en het contact tussen de TL van Pathena en de CL op het moment zelf en het toen door de CL ingenomen standpunt brengen daarin geen verandering.

De CvB zal het beroep derhalve verwerpen.

D. De cautie

De CvB ziet termen aanwezig om te bepalen dat 50% van de door Pathena betaalde cautie moet worden terugbetaald.

E. De beslissing

De Commissie van Beroep:

verklaart het beroep ongegrond;

bepaalt, dat 50% van de cautie aan Pathena Rotterdam dient te worden terugbetaald.

Aldus vastgesteld op 15 januari 2016 door E.M. Enschedé, B. Plomp en C. Versteeg, leden van de Commissie van Beroep, en namens de Commissie van Beroep ondertekend door E.M. Enschedé

15 Reacties

 1. Avatar
  Avdg 05 februari 2016

  Beslissing liet wel lang op zich wachten, maar met de hier genoemde feiten wel een juiste beslissing. Waarschijnlijk zal er nog wel een staartje aan dit verhaal komen….

 2. Avatar
  Eric van t Hof 05 februari 2016

  Wat zou dat staartje dan zijn? Er is immers geen nieuw beroep meer mogelijk.

  Deze beslissing vind ik een verhelderende toelichting op de "Richtlijn Overmacht" zoals opgenomen in het competitiereglement. In die zin is het goed geweest dat de Commissie van Beroep ruim de tijd heeft genomen om het protest punt voor punt te behandelen.

 3. Avatar
  Avdg 05 februari 2016

  @ Eric,

  Geen idee, het lijkt mij ook een klare zaak. Na de uitspraak van de CL brak hier een enorme discussie los waarin ook steeds weer nieuwe informatie naar voren werd gebracht door mensen die erbij waren en het niet eens waren met de beslissing. Zou me niets verbazen als dat nu weer het geval zou zijn.

 4. Avatar
  tovreede 05 februari 2016

  Eric, je conclusie is niet juist. De documenten zijn pas in januari j.l. aan de commissie van beroep gegeven, volgens het bondsbureau. De commissie had er ook niet veel tijd voor nodig, want ze hebben slechts reglementen geknipt en geplakt. Men is voorbij gegaan aan alle relevante feiten. Hun conclusie is derhalve op foutieve gronden gebaseerd. Ik kan hier een uitvoerige detail versie geven, maar is dit nog zinvol. Immers geen van de 5 functionarissen heeft zijn taak naar behoren uitgevoerd. Duidelijk is wel het volgende: alle KNSB competitie spelers, of de afstand nu 20 of 200 km is doet er niet toe, moeten een half uur voor aanvang aanwezig zijn en ook rekening houden met serieuze vertraging, zeg 1 1/2 uur, ergo men dient 2 uur extra reistijd te nemen. Dit doet natuurlijk niemand en gelijk heeft men. Immers al wordt je onderweg overreden door een vrachtwagen en lig je in een lijkzak langs de weg, dan krijg je een nul. Je hebt niet gebeld, was geen half uur van te voren aanwezig en kwam ook niet binnen het uur na het aanvangstijdstip. Leve de KNSB competitie.

 5. Avatar
  Eric van t Hof 05 februari 2016

  @tovreede, dat is opmerkelijk. Staan die relevante feiten dan niet vermeld in de gegevens hierboven?

 6. Avatar
  fritssnijders 06 februari 2016

  Zeer opmerkelijk. Je mag toch veronderstellen dat alle relevante gegevens in het bezwaarschrift van de TL van Pathena staan. Beetje flauw ook om zo je ongenoegen met een beslissing te uiten. Inderdaad:leve de KNSB competitie die aan zeer velen een plezierige middag bezorgt.

 7. Avatar
  Aard 06 februari 2016

  Een teamleider die over een lijkzak begint, dan ben je echt de weg kwijt. Het is maar een spelletje, hoor.

 8. Avatar
  tovreede 07 februari 2016

  Op de eerste plaats ben ik niet de teamleider. Vind je het flauw, ben ik de weg kwijt? Eerst het volgende; verplaats jezelf in deze situatie.Je bent op weg met de auto om een KNSB ronde te spelen, in je auto zijn ook nog twee andere leden van je team. Je komt in een file, omdat er een ernstig verkeersongeval heeft plaats gevonden en verliest daardoor 1 1/2 uur. Je komt te laat binnen en blijkt dat de arbiter al 3 nullen heeft genoteerd. Heb je dan een plezierige middag? Inderdaad het is maar een spelletje, maar ik zou wel graag het spelletje willen spelen. Je bent absoluut niet verwijtbaar maar wordt gestraft en daarmee ook het hele team. Trouwens voor je tegenstander ook niet leuk om een gratis punt te krijgen, want ook hij/zij is gekomen om het spelletje kunnen spelen. De betreffende arbiter heeft onjuist gehandeld en wordt nu door de commissie in het gelijk gesteld. Ik zal het volgende voorbeeld geven, maar dit is niet het enige foutieve. De commissie schrijft dat je je van tevoren op de hoogte moet stellen t.a.v. enige vorm van vertraging, op tijd van huis moet gaan en dat de vertraging minder dan een uur geduurd heeft, dit laatste in het kader dat je op tijd van huis moest gaan. Hier tast de commissie 3x mis. Men heeft zich van te voren op de hoogte gesteld, de vertraging zou slecht 5 a 10 minuten zijn, het betrof een weg omleiding van slechts 300 meter, de rijtijd via de provinciale weg bedraagt ongeveer 10 a 12 minuten (4,5 km). Men was de ruim op tijd vertrokken, want vanaf dit punt zou de rijtijd ongeveer 20 minuten bedragen. Dit is correct, want ikzelf heb dit traject vele malen gereden. De eerste auto stond om 12.15 vast, de tweede om 12.20 uur. De eerste auto arriveerde om 13.50 en de tweede om 14.05. De echte rijtijden waren dus 1 uur 35 min en 1 uur 45 min. Trek hiervan af de 20 minuten dan kan je concluderen dat de commissie niet de waarheid spreekt.

 9. Avatar
  Eric van t Hof 07 februari 2016

  @tovreede, ik zie in jouw verhaal geen nieuwe relevante feiten. Alles wat je beschrijft is al genoemd in de beslissing. Uit jouw verhaal maak ik het volgende op:

  Om 12.20 uur kwam de auto vast te staan op een afstand van 4,5 km van de speelzaal. Jij schrijft dat de normale rijtijd vanaf dat punt 10 à 12 minuten bedraagt, plus een verwachte vertraging van 5 à 10 minuten, komt in totaal neer op een verwachte rijtijd van 15 à 22 minuten. De geplande aankomsttijd was derhalve 12.35 à 12.42 uur, terwijl uiterlijk 12.30 uur is voorgeschreven.

 10. Avatar
  Daan 08 februari 2016

  Een heldere en juiste uitspraak. Met het oog op de voor Rotterdam nog te spelen uitwedstrijden naar En Passant en Sas van Gent is het raadzaam om op tijd te vertrekken of een politie-escorte aan te vragen.

 11. Avatar
  Robert 09 februari 2016

  Bij veel zaken zie je op enig moment toch wel enige spijt of zelfreflectie ontstaan. Zelfs Lance Armstrong ‘came clean’ na lange tijd. Als echt de hele wereld formeel en informeel oordeelt dat er simpelweg niet voldaan is aan de overduidelijke regels en afspraken, dan hoop je soms voor de betrokkene zelf dat hij/zij ook tot enig inkeer komt. Iets als: "Natuurlijk heb ik er alles aan gedaan om toch de partijen overgespeeld te krijgen, maar helaas, dat is niet gelukt. Daarom is nu het moment dat ik excuus aan bied voor de vele verschillende feiten die ik heb aangedragen, mijn ongepaste frustraties over de wedstrijdleider, de competitieleider en de commissie van beroep en alle andere insinuaties jegens mensen op dit forum. Ik deed het in het hete moment van de strijd. Hopelijk begrijpt u dat. Zoals ik ook nu begrijp dat wij fouten hebben gemaakt en hiervan leren". Het zou een mens sieren.

 12. Avatar
  XiniX 09 februari 2016

  Zou het niet gewoon zijn dat het aan de sponsor makkelijker uit te leggen is dat de knsb het niet begrepen heeft en jij het beter weet, dan om toe te geven dat je volgens de regels niet op tijd was omdat je dacht dat je het beter wist ?

 13. Avatar
  fritssnijders 10 februari 2016

  Het is het tegen beter weten in blijven drammen dat groot onrecht is geschied. Er is domweg niet voldaan aan de eis genoemd in het RO om uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd contact op te nemen. En ja @tovreede ik vind dat flauw en dan druk ik me nog vriendelijk uit

 14. Avatar
  Martin Martens 14 februari 2016

  De wijze les voor mij persoonlijk (zijnde 1 vd slachtoffers met 40min minder bedenktijd):

  1. Bel de arbiter minimaal 30 min voorafgaand aan de wedstrijd als je potentieel te laat kan komen buiten je schuld om.

  2. Vertrek zodanig dat je zonder pech minimaal 30 min voorafgaand aan de wedstrijd arriveert.

  3. Zorg dat er een notaris bij je vertrekpunt punt 2 controleert.

  Persoonlijk was ik niet op de hoogte van deze 3 punten om kans te maken bij een beroep op overmacht. De arbiter van dienst ook niet, want hij had meteen punt 1 kunnen aangeven op de wedstrijd dag. Dan was er ook nooit een beroep aangetekend. En als het antwoord op dat beroep simpelweg punt 1 hierboven was geweest ook geen nieuw beroep. M.i. is de hele discussie/argumentatie omgeven door niet terzake doende argumenten die niets te maken hebben met het nu voor mij duidelijke regelement. En daar hebben helaas ook de wedstrijdleider, competitieleider en beroepscommissie aan meegedaan.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.