Hebben Van der Wiel c.s. gelijk?

Grootmeester John van der Wiel heeft zich in zijn recente Spinning Wiel column op Schakers.info kritisch uitgelaten over het KNSB-bestuurslid met Topsport in zijn portefeuille. Van der Wiel maakt deel uit van een groep (voornamelijk oudere) grootmeesters die op de laatste vergadering van de Bondsraad een brief lieten bezorgen om hiermee te trachten de herbenoeming van het betreffende bestuurslid te voorkomen. Een wel erg persoonlijke en op de man gespeelde aanval, lijkt het.

Omdat het bestuur en de Bondsraad klaarblijkelijk verrast werden door deze brief werd besloten de herbenoeming een halfjaar aan te houden, nader hoor en wederhoor te gaan organiseren, om daarna definitief te kunnen besluiten. (Pas medio 2015 komen de concept-notulen van deze vergadering beschikbaar.)

De Bondsraad overlegt over de brief van de Selfies, wat moeten we er mee?

Als geïnteresseerde buitenstaander vraag je je af wat er nu eigenlijk aan de hand is en waarom een aantal grootmeesters het op deze wijze spelen? En waarom escaleert het nu plotseling bij de herbenoeming?

Toekomst van de KNSB

Mag aangenomen worden dat alle grootmeesters (dames en heren) op de hoogte zijn van een al twee jaar lopende discussie in de Bondsraad over de toekomst van de KNSB? Hebben zij de discussienota over de Toekomst uit 2013 gelezen, opgesteld door een groepje ‘wijze mannen’ die adviseerden over de aanpak van Topsport? (Het KNSB bestuur stond achter deze nota met een paar kanttekeningen.) Hebben zij Schaakmagazine en de site van de schaakbond op dit punt gevolgd?

Zo ja, wat is dan hun inbreng de afgelopen 18 maanden geweest (gevraagd of ongevraagd!) m.b.t de Topsportproblematiek? Bij uitstek een uitstekende kans om over toekomstig beleid en aanpak te discussiëren i.p.v. over personen.

(Ik ben altijd voorstander geweest (zie mijn artikelen op deze site) de discussie over de toekomst van de KNSB niet over te laten aan de regionale en bijzondere bonden maar ook topsporters, trainers, schoolschaakleraren, schaakjournalisten en anderen hierbij te betrekken.)

Meerjarenbeleid 2015-2018

Alhoewel de discussie over de toekomstnota nog niet is afgerond moest er een meerjarenbeleid en -begroting worden opgesteld. De Bondsraad heeft dit in november 2014 besproken en goedgekeurd. Ook hier is de vraag welke inbreng de topsporters (gevraagd of gevraagd!) hebben gehad bij de voorbereiding van dit beleid. Een kernpunt is dat het bestuur voor het eerst duidelijk aangeeft dat de bond minder dan vroeger in staat is om topschakers via NK’s en vertegenwoordigende toernooien van een zekere inkomensbasis te voorzien. Dus de topschakers die van schaken geheel of gedeeltelijk hun beroep maken moeten zelf zorgen dat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Niet nieuw maar wel een harde boodschap voor Van der Wiel c.s. Zij waren vroeger misschien anders gewend. Maar tijden veranderen snel. De contributies van de leden zijn hier niet voor bedoeld want ook het breedteschaak lijdt onder de bezuinigingen en terugloop van ledental.

Selfies

Uit de column van Van der Wiel valt op te maken dat we te maken hebben met ‘selfies’ die onderling niet tot een brede gemeenschappelijk consensus kunnen komen. Het lijken kleine BV-tjes met ieder hun eigen belangen. Hier ligt nog een grote uitdaging voor Van der Wiel c.s. Van der Wiel heeft het over de middeleeuwse structuur van de KNSB, zijn zij dan misschien de rivaliserende ridders uit deze vervlogen tijden?

Ridder John

Ook is de vraag wat de mening van de topsporters is die niet tot de groep van Van der Wiel behoren?

Maar om aan een bestuurslid te vragen met de selfies individueel te overleggen omdat de selfies niet in staat zijn om zich als collectief te laten vertegenwoordigen door een of meerdere toppers gaat misschien wel erg ver. Is dit nog wel van deze tijd?

Geld

Alhoewel niet met zoveel woorden gezegd gaat het ook om geld. De tijden zijn veranderd, minder subsidies, minder sponsoring en helaas ook aanzienlijk minder verenigingsleden die middels hun contributie nog steeds de belangrijkste inkomstenbron zijn van de KNSB. En dit heeft gevolgen voor alle activiteiten van de KNSB.

Als het om geld voor topsport gaat zijn er minstens drie functionarissen die met geld te maken hebben, het bestuurslid Topsport, het bestuurslid Sponsoring en de penningmeester. Het lijkt er een beetje op dat alleen het bestuurslid Topsport van alles de schuld krijgt van Van der Wiel c.s.

Eenrichtingsverkeer?

Uit zijn column zou je kunnen opmaken dat de grootmeesters uitgaan van eenrichtingsverkeer. Het bestuurslid zou een mandaat van de grootmeesters moeten uitvoeren of een set actiepunten waarover overeenstemming bestaat? Maar wat kunnen de grootmeesters zelf bijdragen aan de promotie van de schaaksport en de topsport in het bijzonder, welke risico’s zijn zij bereid zelf te nemen? Kunnen zij actief participeren bij het zoeken naar sponsors, crowdfunding etc. Kortom wat is hun inbreng? Of moet de liefde steeds van één kant komen? Hier hoor je niets over!

One Way , Our Way

Chess Queens

Onze Chess Queens hebben beter begrepen wat er aan de hand is want zij werden het hardst getroffen, harder dan de heren! Zij zijn zelf actief aan de slag gegaan. Misschien ook iets voor de Chess Kings van Van der Wiel?

Communicatie

Communicatie is al meer dan tien jaar een aandachtspunt en dat geldt niet alleen bij de topsport. Maar het zou de grootmeesters hebben gesierd eerst een gesprek te hebben gevoerd met het KNSB-bestuur over hun grieven, daarna pas een brief te sturen naar de Bondsraad en op de Bondsraadvergadering spreekrecht aan te vragen om zelf hun brief te mogen toelichten. Dat is de koninklijke weg. Maar het liep anders. Of is dit ook middeleeuws denken?

Het KNSB-bestuur heeft in het meerjarenbeleid 2015-2018 ook een evaluatie gemaakt van het beleid van de afgelopen jaren. Over de voortgang van de onderwerpen uit de discussienota wordt nog met geen woord gerept?

(Het viel op dat de stukken voor de Bondsraadvergadering van 29 november 2014 pas gepubliceerd werden op de KNSB-site na de vergadering i.p.v. drie weken er voor. En dan zijn ze alleen voor insiders te vinden. Er wordt geen melding van gemaakt op de homepage. Over communicatie gesproken.)

Discussie

Deze site wordt ook gebruikt om reacties te vragen over de voorliggende problematiek. Ik daag onze topsporters uit hun bijdrage aan de discussie te leveren. Ik ben niet geïnteresseerd in de details van de persoonlijke aanval op het Bestuurslid Topsport, die is al genoeg beschadigd. Uiteindelijk zijn bestuursleden ook maar gewone onbetaalde vrijwilligers die zich inzetten voor de goede zaak, met een groot afbreukrisico. Dit blijkt maar weer. Bij vervanging van de één door een ander in het bestuur is de problematiek m.b.t. Topsport nog niet opgelost.

Reageren op het Topsport beleid en hoe dit eventueel anders kan/moet en op de Toekomstnota is mogelijk veel effectiever.

Hebben Van der Wiel c.s. gelijk of ongelijk? Dit is de centrale vraag die voorligt.

Informatie

Klik hier voor het deel uit de discussienota van augustus 2013 dat over topsport handelt. We leven inmiddels in 2015 en we weten nog niet wat nu de stand van zaken is. Over communicatie gesproken!

Ook het meerjarenbeleid Topsport 2015-2018 wordt in dit document weergegeven.

Voor meer informatie ga naar : www.schaakbond.nl/knsb/organisatie/bondsraad-1

22 Reacties

 1. Avatar
  Lucas 02 januari 2015

  Op in elk geval één punt heeft Van der Wiel gelijk: het NK zou veel beter en groter moeten zijn. Dat is een van de belangrijkste taken van onze schaakbond.

 2. Avatar
  HansJGdeLange 03 januari 2015

  De verdiensten van de heer Korevaar voor het schaken zijn prijzenswaardig. Dat maakt een kritische reactie pijnlijk. Maar een schande is het wel, zijn stukje. Niet van deze tijd. Meerjarenbeleid, breedtesport, koninklijke weg, jan-en-alleman wordt er bij gehaald zonder dat op John van der Wiel c.s. op ook maar 1 punt wordt ingegaan.

  De bond is er voor (top)spelers, zou zeer lichtvoetig topsport en talentontwikkeling moeten faciliteren. Verder niks. Sponsorbestuurslid wordt gemeld: die heeft in ieder geval gefaald, gelet op het beschamende NK.

  De reactie van het bestuur is formalistisch, archaïsch en regentesk. Gewoon praten met de mensen voor welke je er bent, gebeurt niet, zo’n bondsraad kan ook in deze vorm gewoon weg. Ballast weg.

  Volgende keer graag puntsgewijs ingaan op de argumenten van de GM’s zou de koninklijke weg zijn in plaats van een wollig, niet ter zake doend bericht te plaatsen met eigen niet ter zake doende meningen.

 3. Avatar
  HansJGdeLange 03 januari 2015

  Voor alle duidelijkheid:

  onder de argumenten op een rijtje (van John van der Wiel c.s.).

  1.geen resultaten van topsportbeleid van Stomphorst geen draagvlak bij de topspelers.

  2. KNSB-voorzitter vond het schrijven te weinig concreet en wilde graag duidelijker onze grieven weten om daarover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Als wij 0 resultaten van Stomphorst zien, ziet de Bondsraad ze dan wel? Heeft men echt niet in de gaten, dat het topschaakklimaat in Nederland al jarenlang naar de vaantjes aan het gaan is?

  3. Voorzitter Schuijer schrijft ‘dat de heer Stomphorst met ons contact zal opnemen, zodra zijn privé-omstandigheden dat toestaan.’ Is nog niet gebeurd. Ik hoef niet te weten wat er privé mis is, maar we zitten nu een half jaar langer opgescheept met een niet functionerend bestuurslid dat, mocht hij opeens wel wensen te functioneren, voorlopig niet eens in staat is tot functioneren! Briljant.

  4. Formalistisch en verwerpelijk. Naar aanleiding van een passage uit onze brief, waar een mandaat genoemd wordt vanuit de topspelers (na overleg met het nieuwe bestuurslid), dat het nieuwe bestuurslid kan en wil uitvoeren, merkt de voorzitter fijntjes op, ‘dat alleen de Bondsraad een mandaat kan geven.’ Bah, hoe formalistisch! Noem het dan een set actiepunten, waarover overeenstemming bestaat. En inhoudelijk eigenlijk ook onjuist. Wil een bestuurslid dingen doen die goed zijn voor het topschaak, dan hangen die toch ten nauwste samen met de wensen van de meeste topspelers. Schuijer bezondigt zich aan verwerpelijk regentengedrag: laat ons weten dat we vooral geen eisen te stellen hebben.

  5. Natuurlijk had de Bondsraad allang knopen moeten doorhakken, maar Timman, Tiviakov, Sokolov, Van Wely, Reinderman, Van den Doel, Ernst, Bok en Van der Wiel moeten dat kennelijk zelf doen. Waar geen resultaten van Stomphorst te zien zijn, is het ook moeilijk om dingen te benoemen, maar toch mag het inhoudelijk geen probleem zijn om (vele) onderwerpen aan te dragen.

  6. Nieuwe brief wordt gevraagd. Met wat? Enkele punten van de topspelers kan ik wel noemen: 1) de deplorabele staat van het NK onder Stomphorst. 8 deelnemers nog maar. In 2014 was er een lichte verbetering te zien. Dit omdat een jeugdigere, enthousiastere organisatieploeg met het NK aan de slag was gegaan. In hun eerste beurt al tonend dit beter te kunnen dan de KNSB-mensen; 2) de forse bezuinigingen van enkele jaren geleden, die vooral Topschaak en Talentontwikkeling troffen. Stomphorst had het inzicht en de daadkracht moeten hebben, om juist die 2 potentiële groeistimuli (van iedere sportbond)overeind te houden!

  7. En wat een bestuurslid topschaak meteen na zijn benoeming zou moeten doen: contact leggen èn onderhouden met de topspelers. Heb ik nooit ook maar iets van gemerkt bij Stomphorst! Jongere, actievere spelers ook nauwelijks. Need I say more? Sytze Faber voerde destijds meteen gesprekken met de topspelers, om hun wensen te inventariseren.

 4. Avatar
  Dimitri 03 januari 2015

  Ik denk niet dat het bestuur verrast was door de brief, de onvrede was al een tijd bekend (ook zwart op wit).

 5. Avatar
  Lucas 03 januari 2015

  Kan iemand die brief even ergens online zetten? Anders blijft het een beetje warrige discussie. Ik zie de brief niet bij de ingekomen stukken van de bondsraad.

  Overigens is het absurd dat er een half jaar moet worden gewacht op notulen. Dat is toch niet meer van deze tijd?

 6. Avatar
  Koorevaar 03 januari 2015

  Wat leuk, een papagaai als spreekbuis van de grootmeesters! Met nieuwe namen heeft hij wat moeite maar dat komt vanzelf.

  Maar alle gekheid op een stokje. Ik ben niet geïnteresseerd in problemen van procedurele aard of van humeuren tussen personen en bestuur waardoor er geen klik is. Dat is vervelend maar hopelijk op te lossen.

  De brief, die niet openbaar gemaakt is als binnengekomen stuk, leende zich hier misschien ook niet voor. Dit kan ik niet beoordelen. Personen mogen best om privacy redenen enigszins worden beschermd.

  Een van de reacties was dat er al eerder zwart op wit aandacht was gevraagd bij het bestuur voor de onvrede die leefde bij enkele topspelers. Prima. Als dit ontdaan kan worden van persoonlijke grieven jegens personen dan horen wij graag wat er beleidsmatig speelt.

  Mij gaat het in dit artikel uitsluitend om de inhoud. Als enkele toppers ontevreden zouden zijn over het gevoerde of te voeren beleid dan horen wij graag wat zij dan zouden willen veranderen en hoe zij een betere uitvoering van beleid voor zich zien.

  Als zij ontevreden zouden zijn over de organisatie van Topsport en Talentontwikkeling binnen de KNSB dan horen wij graag hun ideeën hierover. De Toekomstnota nodigt hiertoe ook uit.

  Als zij zouden vinden dat er te weinig geld beschikbaar is voor Topsport en Talentontwikkeling dan horen wij graag hoe hier iets aan gedaan zou kunnen worden en wie hieraan een bijdrage zouden kunnen leveren. We moeten voorkomen alleen naar anderen te wijzen die het maar moeten oplossen.

  Als zij zouden vinden dat het NK beter en anders moet dan horen wij graag wat de topspelers dan zouden willen. Het NK zou inderdaad een paradepaardje moeten zijn/worden. Maar hoe dit dan in te vullen en te financieren? Onder de huidige financiële omstandigheden vond ik de organisatie van het NK in Amsterdam een groot compliment waard. Ik ben met plezier een dagje op bezoek geweest.

  Uit de meerjarenbegroting 2015-2018 blijkt dat we vooralsnog eerder op minder geld moeten rekenen dan op meer. En het hoofdstuk Meerjarenbeleid Topsport 2015-2018 spreekt voor zich. Maar daar hoef je het natuurlijk niet mee eens te zijn, maar laat dit dan ook weten.

  Alleen op deze manier krijgen we een beetje begrip waarom het gaat. Want de buitenstaander die de stukken van de Bondsraad leest krijgt een ander beeld. Of dit terecht is of niet moet dan maar blijken uit de reacties van de topspelers op deze (beleid)stukken.

  Anders blijft het erg wazig en kunnen we deze discussie beter stoppen.

 7. Avatar
  Dimitri 03 januari 2015

  Een betere uitvoering van beleid lijkt me in ieder geval dat als er fouten worden gemaakt waar personen slachtoffers van worden, die fouten expliciet erkend worden. Wanneer dat (stelselmatig) niet gebeurt, gaat dat ten koste van het vertrouwen en de persoonlijke relaties.

 8. Avatar
  coenj 03 januari 2015

  Na deze brief van de topspelers kan Stomphorst onmogelijk aanblijven. Los van de vraag of hij goed functioneert is na zo’n openlijke en harde kritiek van een groot deel van topspelers er een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan. Een mandaat kan inderdaad alleen door de bondsraad worden gegeven, maar een bestuurslid topsport zal ook het vertrouwen van de topsporters moeten hebben. Dit zal altijd aan hem blijven kleven.

  De manier waarop het KNSB-bestuur met deze brief is omgegaan is ongehoord. Een ingezonde stuk achterhouden is onbehoorlijk bestuur en voldoende grond om Schuyer zelf weg te sturen. Een bestuurslid, waar zoveel kritiek op is, een half jaar laten bungelen is slecht voor de KNSB en ook niet goed voor Stomphorst zelf. Laat Stomphorst de eer aan zichzelf houden en zich terugtrekken, of eventueel een andere functie bij de KNSB op zich nemen. Dat is beter voor iedereen, in de eerste plaats voor Stomphorst zelf.

 9. Avatar
  coenj 03 januari 2015

  De kern van de zaak lijkt toch vooral te zijn: geld. Inderdaad komen er minder subsidies binnen en ik ben het eens met Koorevaar dat de contributiecenten van de leden er niet zijn om het salaris van de topspelers te betalen.

  Wat doet de KNSB eraan om andere geldbronnen aan te boren? Wordt er actief gezocht naar sponsors? Zo ja, gebeurt dat op een goede manier? Ik heb geen idee.

  Inderdaad, de dames zijn een andere weg in geslagen, met redelijk succes tot nu toe. En passant genereren ze ook nog eens de nodige publiciteit voor het vrouwenschaak. In Tromso waren ze zichtbaarder dan de mannen, veel zichtbaarder.

 10. Avatar
  HansJGdeLange 03 januari 2015

  Die kleilaag van bondsraad, beleid en dergelijke moet niet een direct gesprek tussen de voorzitter & betrokken grootmeesters in de weg staan.

  Ik herhaal dat het altijd alleen om schaakspelers draait. Bond is facilitair, helpend. En dat sponsoring nodig is (daarop functionarissen afrekenen!) voor topschaak en talentontwikkeling, is al 40 NK’s onderwerp van gesprek en voor de hand liggend.

  De NK’s uit de tijd van S Faber / H Hamers / H Muhren met 14 deelnemers, startgelden en royaal prijzengeld op prachtige locaties bestonden ook alleen bij de gratie van sponsoring. Dus mensen die daarvoor zorgen aantrekken ligt decennia lang al voor de hand. Niet zo moeilijk.

 11. Avatar
  coenj 03 januari 2015

  Schaken is natuurlijk publicitair minder aantrekkelijk dan bijv, voetbal of schaatsen, maar er is ook minder geld nodig. Schaken heeft immers geen duur stadion nodig bij voorbeeld. Een KNSB moet toch wel, laten we zeggen, € 10.000,- kunnen ophalen om extra in het NK te steken. Ik was 4 dagen in Amsterdam, maar heb geen enkel sponsorlogo gezien.

  Zoals gezegd, de dames doen het met zijn vijven best goed met hun fondsenwerving. Dat moet de KNSB toch beter kunnen. Het zou wel helpen als de topspelers een handje zouden willen helpen door bijv. beschikbaar te zijn voor een simultaan of lezing bij een grote sponsor.

 12. Avatar
  Koorevaar 04 januari 2015

  @coenj

  De Chess Queens ontmoeten veel sympathie in het land. Hun optreden tijdens de Olympiade werd zeer gewaardeerd. Mooie verslagen en foto’s op deze site van het reilen en zeilen van de dames tijdens de Olympiade. Een verademing. Leuk ook om te zien dat ze een hecht team vormen! Prima promotie voor het schaken en in het bijzonder voor het dames- en meisjesschaak!

  Dit is de KNSB niet ontgaan en heeft het (voor het eerst) opgenomen in het meerjarenbeleid:

  “Voor de vrouwen geldt dat een structurele top-10 plek de komende tijd niet in beeld is en dat het

  beeld bij de talenten geen aanleiding geeft om daar verbetering in te verwachten. Maar ook hier

  geldt dat Nederlandse topschaaksters wel een ambassadeur zijn voor de schaaksport. De ambitie

  moet hier niet los gezien worden van de wens om meer meisjes en vrouwen aan het schaakspel te

  binden. Ook de komende beleidsperiode zal er inspanning geleverd worden om meer sponsoring te

  vinden voor topschaakactiviteiten.”

  Bij de dames gaat het om betrekkelijk kleine bedragen omdat ze anders worden behandeld dan de heren. Kijk maar naar de grote verschillen in het prijzenfonds op onze NK’s. Mede daarom is het zo sympathiek dat ze zelf gaan proberen om fondsen te verzamelen. Het gaat ze lukken ook denk ik.

 13. Avatar
  Koorevaar 04 januari 2015

  @HansJGdeLange

  Het is niet erg duidelijk of De Lange namens de groep v.d. Wiel spreekt of dat dit zijn eigen mening is.

  In ieder geval is het standpunt van De Lange duidelijk :

  ‘’Het NK moet meer deelnemers krijgen , er is meer geld nodig voor startgelden en royale geldprijzen en het moet op prachtige locaties. Het bestuur moet hiervoor zorgen (Topschaak en Sponsoring) en als het hen niet lukt moeten ze hierop worden afgerekend.”

  ‘ Ik herhaal dat het altijd alleen om schaakspelers draait. Bond is facilitair, helpend.’’

  Men zo’n houding zal er altijd een onwerkbare situatie blijven tussen toppers en bestuur. De tijden zijn veranderd en naast de toppers zijn er nog 20 duizend leden die wel iets willen.

  In de Bondsraad ontmoet zo’n houding weinig sympathie en de kans is groot dat er geen onbetaalde vrijwilligers zullen zijn die deze bestuursfuncties (Topschaak en Sponsoring) willen vervullen met zo’n mandaat onder de huidige financiële omstandigheden.

  Maar misschien heeft De Lange een oplossing?

 14. Avatar
  Lucas 04 januari 2015

  Die brief moet boven water komen. Wat heeft het voor nut een discussie te starten over een brief waarvan de inhoud blijkbaar geheim is?

 15. Avatar
  Koorevaar 04 januari 2015

  Misschien moeten we niet te veel verwachten van de brief, persoonlijke grieven kunnen beter binnenskamers worden gehouden.

  Van der Wiel is duidelijk in zijn column: geen resultaten Topschaak en Talentontwikkeling, het NK al jaren onder de maat. Roept de vraag op welke wensen/eisen zij dan hadden ? Het Bondsbureau bereidt het beleid voor voor de periode 2015 -2018 en de evaluatie van de periode 2011 -2014. Het bestuur neemt dit al of niet met wijzigingen over en vraagt goedkeuring aan de Bondsraad. Met nagenoeg algemene instemming ging de Bondsraad afgelopen november akkoord met de evaluatie en het nieuwe beleid. De vraag blijft dan toch waar loopt het spaak of leven we in twee verschillende werelden? Ik vermoed dat we dit voorlopig niet duidelijk krijgen.

  En zo struikelen we van het ene naar het andere incident met allemaal negatieve energie en antireclame voor onze schaaksport. Terwijl we nu juist positieve energie hard nodig hebben. Het gaat op deze manier steeds meer lijken op het verval van het Romeinse Rijk. Steeds meer gewone schakers haken af omdat ze het ook niet meer begrijpen. Willen we dit nu echt?

 16. Avatar
  Paul Bierenbroodspot 05 januari 2015

  De dames worden zeker anders behandeld dan de heren, dat heeft Teun goed gezien. Zo hebben ze een eigen NK, eigen EK-WK en Olympiade, iets dat de heren niet kunnen zeggen. De heren zouden dat denk ik ook graag hebben, ze moeten het nu doen met de categorie algemeen.

 17. Avatar
  Koorevaar 05 januari 2015

  @ Paul

  Lijkt me een goed idee. Pak jij dit op?

  De meisjes zijn het nieuwe jaar enthousiast begonnen met een mooi toernooi in Kijkduin! Girls for Grandmaster! girlsforgrandmaster.blogspot.nl/

  Een van de Chess Queens was paraat.

  Zouden de Chess Kings dit ook kunnen?

 18. Avatar
  Paul Bierenbroodspot 05 januari 2015

  Zeker weten van niet, de categorie algemeen lijkt me voor iedereen afdoende.

 19. Avatar
  Lucas 05 januari 2015

  "Het NK moet meer deelnemers krijgen, er is meer geld nodig voor startgelden en royale geldprijzen en het moet op prachtige locaties. Het bestuur moet hiervoor zorgen (Topschaak en Sponsoring) en als het hen niet lukt moeten ze hierop worden afgerekend.”

  Ik weet niet precies wiens stelling dit is, maar volgens het nieuwe beleidsplan 2015-2018 behoort het NK helemaal niet bij de afdeling Topschaak, maar slechts bij de (lagere) afdeling Wedstrijdschaak.

  Wat mij betreft is dit heel slecht, maar helaas – het plan is reeds door de bondsraad aangenomen. Dat betekent logischerwijs, denk ik, dat het NK niet onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder Topschaak valt.

 20. Avatar
  HansJGdeLange 12 januari 2015

  Ivan Sokolov in een interview:

  Ivan Sokolov: "I like Netherlands and we had a very good chess atmosphere in the country. In the past, we had more chess organisers, the chess federation was also functioning better. Recently things have deteriorated drastically and for active Dutch players the situation is quite bad. I think Netherlands is going to lose some of its professional players if it continues the way it is. The Dutch chess federation is refusing to recognise the problem. For my own sake I do not care so much in particular because my life has taken a different path. Amongst young players we have Robin Van Kampen and Benjamin Bok, both of them unclear whether they will continue chess professionally. From professional players point of view, Smeets is looking for a job. I am employed by the UAE chess federation. Van Wely became a tournament director of Hoogeven. Daniel Stellwagen has quit chess and chose a regular employment. Jeroen Piket quit already quiet a long time ago. L’Ami is the only true professional. It gives quite a clear picture of the present Dutch scenario."

 21. Avatar
  HansJGdeLange 12 januari 2015

  Lucas:

  Ik schreef die tekst. Ik ben voor vernieuwing en vereenvoudiging. "Keep it simple". Daar is voor beleidsplannen geen plaats, noch voor een logge bondsraad.

  Ik werk voor de overheid waar beleidsplannen zijn vervangen door visiedocumenten van hooguit 1 a 2 A4-tjes.

  Topschaak & Talentontwikkeling. Meer is er niet. Omdat deze twee accelerators zijn, de motoren die indien succesvol de hele schaakwereld impulsen geven.

  Dat gold ten tijde van Euwe’s WK en ten tijde van Loek’s 9e plaats op de wereldranglijst.

  Sponsoring is een must (zet daar iemand op die garanties kan geven) en bespaar op alles, kleiner bestuur, minder medewerkers, vastgoed verkopen (klein, slim ingericht stukje kantoor huren) en grotendeels virtueel het werk organiseren.

  Dit zijn geen dogma’s maar voor de hand liggende opvattingen die bij deze tijd passen.

  Dan is er geld voor Talentontwikkeling & Topschaak.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.