De Canon van het Nederlandse Schaak

Voor een overzicht van de vensters zie hier…

In 2007 is door het ministerie van OCW een culturele en historische canon gepresenteerd die in de eerste plaats bedoeld was voor het onderwijs. De canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven.

Sindsdien zijn diverse initiatieven genomen om ook over andere onderwerpen een canon samen te stellen en op Internet en/of via boekwerken te presenteren. Twee voorbeelden:

De Canon van de Tijdschriften

Deze bestaat uit vijftig ‘vensters’, gemaakt voor én door makers van publiekstijdschriften. In dit schuttersstuk worden de ontwikkelingen in de tijdschriftenbranche in beeld gebracht en verklaard. Hiermee hopen de makers van deze canon enig historisch besef bij de huidige multimediageneratie te stimuleren en bieden zij deze generatie tegelijkertijd handige referentiepunten bij hun dagelijks werk of studie.

De Watercanon van Amsterdam

Als havenstad – ooit aan de Zuiderzee, inmiddels aan Het IJ – en gebouwd op zompige veengrond, hebben Amsterdammers nog dagelijks met water te maken. Uit de kraan uiteraard, onder de brug en bovenal in de structuur van de stad. In de Watercanon van Amsterdam worden wateronderwerpen vanuit historisch perspectief belicht. Denk aan het eerste drinkwater uit de duinen, de verwerking van afvalwater, bluswater, grondwater, dijkbeheer, handel via het water, waterzuivering, speels water, wonen op en aan het water, waterplezier, watersport, waterkunst et cetera.

De Canon van het Nederlandse Schaak

In Nederland wordt de schaaksport al vele jaren beoefend. Via de website www.schaaksite.nl willen wij de Canon van het Nederlandse Schaak samenstellen. Overeenkomstig de Canon van Nederland is besloten dat de canon beperkt blijft tot 50 vensters.

De makers van Schaaksite vragen de lezers om te helpen bij het samenstellen van de schaakcanon. Iedereen die wil kan hieraan meewerken door een bijdrage aan te leveren. De 50 vensters zullen enkele jaren vastliggen. Het is dus van belang om dit direct bij de start van dit project goed in de gaten te houden. Alle bezoekers van de Schaaksite kunnen te zijner tijd meestemmen over de 50 vensters die worden uitverkoren. Wij streven ernaar om tussen de 75 vensters en 100 vensters samen te stellen waarna schaakliefhebbers de selectie kunnen maken.

Wij verzoeken een ieder die van mening is dat een gebeurtenis, evenement, persoon of een bepaalde mijlpaal deel dient uit te maken van de canon dit te melden via het volgende e-mailadres: . Men kan meerdere gebeurtenissen, evenementen, personen en mijlpalen indienen. Iedere gebeurtenis, evenement, persoon of mijlpaal moet vergezeld gaan van een motivatie van maximaal 100 woorden.

Er wordt naar gestreefd om eind 2011 de complete canon van het Nederlandse Schaak gereed te hebben. Personen die willen helpen bij het samenstellen van de canon kunnen zich melden via bovenstaand e-mailadres.

Namens de Schaaksite gaan Minze bij de Weg en Kees Schrijvers zich bezig houden met het inzamelen, redigeren en plaatsen van de canon. Bij de rubriek "Schaakhistorie" kunt u de voortgang volgen: Zie hier....

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.