Een Franse soap (2)

Zie voor deel 1 van ‘Een Franse soap’: schaaksite.nl/een-franse-soap-over-vals-spelen-in-khanty-mansiysk

De voorstad Nanterre ligt elf kilometer ten westen van het centrum van Parijs. Zij is tevens de hoofdstad van het arrondissement Hauts-de-Seine. De Universiteit Parijs X – Nanterre is een van de grootste van Frankrijk.

Nanterre heeft de hoogste gebouwen van Parijs. Omdat veel grote bedrijven hun hoofdzetel in Nanterre hebben, staat de rechtbank van Nanterre bekend vanwege het beslechten van veel ingewikkelde, zakelijke geschillen. SFR Service Clients is gevestigd in het arrondissement Nanterre, vandaar dat de procedure wellicht voor die rechtbank werd gevoerd.

Uitspraak

vonnis

de rechtbank in het arrondissement Nanterre

NoR.G. 11/00542

No: 11/435

Vonnis in kort geding van 10 maart 2011

in de zaak van

eiser:

Franse Schaakbond

2rue Pierre Nicole

78114 Magny les Hameaux

Advocaat: SCP ACGR, advocaten van de balie te Hauts-de-Seine, NAN748

gedaagden:

De heer Cyril Marzolo

Advocaat: mr. Hadrien Gillier, advocaat van de balie te Parijs, E1411

De heer Arnaud Hauchard

Advocaat: mr. Bem, advocaat van de balie te Parijs, C2584

De heer Sébastien Feller

Advocaat: mr. Charles Morel, advocaat van de balie te Parijs, A279

Vennootschap SFR Service Clients

Tour Sequoia

1 place Carpeaux

92915 Parijs Defense Cedex

Advocaat: mr. Guillaume Metz, advocaat van de balie te Versailles, 255

Vrijwillige interventies

Vennootschap Française du radiothelephone ‘S.F.R.’

42 avenue de Friedland

75008 Parijs

Advocaat: mr. Guillaume Metz, advocaat van de balie te Versailles, 255

Mevrouw Joanne Pomian

Advocaat: mr. Claire Profumo, advocaat van de balie te Parijs

Samenstellling van de rechtbank

President: Vincent Vigneau, eerste vicepresident.

De president heeft de partijen en hun advocaten gehoord op de zitting van 24 februari 2011.

Uiteenzetting van het geschil

Op 9 februari 2011 heeft de Franse Schaakbond de heren Marzolo, Hauchard en Feller alsmede de Vennootschap SFR Service Clients gedagvaard om een aanwijzing te verkrijgen voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder die de opdracht krijgt van de Vennootschap SFR te ontvangen de transcriptie van de in- en uitgaande berichten van de telefoonlijn nummer 06-10191924 tussen 18 september 2010 en 5 oktober 2010.

Ter ondersteuning van haar verzoek verklaart de bond dat ter gelegenheid van een internationaal schaaktoernooi mevrouw Pomian, vicevoorzitter van de bond, zich ervan rekenschap heeft gegeven dat deze telefoonlijn, die ze heeft gegeven aan de heer Marzolo om te gebruiken, door de laatste was gebruikt om sms-berichten te sturen met de heer Hauchard die beschikte over een computer met een schaakprogramma, zodat op deze manier ongeoorloofde hulp is gegeven aan de heer Feller die deelnam aan het toernooi.

De bond geeft aan dat zij de uitgewisselde berichten wenst te verkrijgen om het bewijs te verkrijgen van frauduleuze samenspanning tussen de heren Marzolo, Hauchard en Feller om dit vervolgens te overleggen aan de Tuchtcommissie.

Op de zitting van 24 februari 2011 heeft mevrouw Pomian zich vrijwillig in het geschil gemengd. Zij zet uiteen dat zij rechthebbende is van de omstreden telefoonlijn en van haar cliënt-gedeelte van de website van de Vennootschap SFR. Zij heeft toegang tot de inhoud van de berichten die zijn uitgewisseld, waarvan de inhoud de heer Marzolo niet kan ontkennen. Zij stelt dat zij op deze wijze – zonder gebruik te maken van frauduleuze of ongeoorloofde middelen – mag beschikken over de berichten die de heren Marzolo en Hauchard hebben uitgewisseld. Hierdoor is zij gemachtigd de berichten aan de bond te overleggen zonder dat haar kan worden tegengeworpen dat zij het briefgeheim heeft geschonden.

Subsidiair vraagt zij de aanwijzing van een gerechtsdeurwaarder met de opdracht de transcriptie van de inhoud van de berichten. Daarvan kan hij kennisnemen omdat het gaat om haar cliënt-gedeelte van de website van de Vennootschap SFR.

De bond zet op de zitting uiteen, dat gelet op de vrijwillige interventie van mevrouw Pomian, de bond haar verzoek intrekt om de uitgewisselde gegevens (rechtstreeks, pdg) te verkrijgen van de Vennootschap SFR. Hiermee geeft zij gehoor aan het verzoek van mevrouw Pomian gedaan tijdens haar interventie en wil de bond slechts de omstreden berichten vorderen door tussenkomst van de internetsite van de Vennootschap SFR.

De heren Marzolo, Hauchard en Feller bestrijden het gevorderde en stellen dat de berichten die tussen hen zijn uitgewisseld, tot Marzolo behoren en onder het briefgeheim vallen als genoemd in artikel 1 van de Wet van 10 juli 1991, dat niet kan worden geschonden behalve in geval van een strafzaak of indien de veiligheid in geding is.

In reconventie vorderen zij op grond van artikel 700 van de Code voor burgerlijk procesrecht een bedrag van € 4500 voor de heren Marzolo en Feller, en € 2000 voor de heer Hauchard.

De Vennootschap SFR verklaart akkoord te gaan met het intrekken van de vordering tegen haar, maar vraagt op grond van artikel 700 van de Code voor burgerlijk procesrecht een bedrag van € 1500.

Motivering van de beslissing

Artikel 145 van de Code voor burgerlijk procesrecht bepaalt dat de president in kort geding uitsluitend kan beslissen op grond van verklaringen die wettelijk zijn toegestaan.

Het staat vast dat de berichten waarvan de verstrekking wordt gevraagd, heeft plaatsgevonden op de telefoonlijn die op naam staat van mevrouw Pomian en die deze aan de heer Marzolo ter beschikking heeft gesteld.

Volgens artikel 1 van de Wet van 10 juli 1991, nummer 91-646, is de geheimhouding van correspondentie via elektronische communicatie wettelijk gegarandeerd. Het is niet mogelijk dat een inbreuk kan worden gemaakt op dit geheim, behalve wanneer sprake is van een noodzakelijk, algemeen openbaar belang dat is neergelegd in de wet en in die wet is beschreven in een limitatief aantal gevallen.

Het recht op briefgeheim heeft algemene strekking. Het is niet beperkt tot slechts correspondentie van de contractuele rechthebbende van het communicatiemiddel tot wie zij is gericht. Hieruit volgt dat als de rechthebbende van een telefoonlijn het gebruik van die lijn aan een ander toevertrouwt, het hem vervolgens verboden is het briefgeheim van deze vorm van communicatie te schenden tussen deze anderen.

Het gevolg is, dat hoewel de heer Marzolo zelf niet de abonneehouder is van het telefoonnummer 06-10191924 hij het recht van briefgeheim heeft over deze stukken vanaf het moment dat de rechthebbende van deze lijn, mevrouw Pomian, hem het gebruik van die lijn heeft gegeven.

Het feit dat op het contract van het abonnement de handtekening staat van laatstgenoemde (mevrouw Pomian) en dat zij dank zij de techniek de mogelijkheid heeft bij de Vennootschap SFR toegang te verkrijgen tot de inhoud van de berichten die zijn gewisseld, ontslaat dit haar niet van de wettelijke plicht het recht op briefgeheim te respecteren.

Geen enkele wettelijke bepaling geeft de president in kort geding de bevoegdheid dat recht op geheimhouding op te geven. Hieruit volgt dat de vorderingen van de Franse Schaakbond en mevrouw Pomian die niet ertoe strekken het gevraagde voor hun eigen doel (maar om tegen anderen te gebruiken, pdg) te gebruiken, niet kunnen worden toegekend.

Het zou oneerlijk zijn de heren Marzolo, Hauchard en Feller evenals de Vennootschap SFR service clients zelf de proceskosten te laten dragen.

Om deze redenen

Beslissing

Beslist dat de Franse Schaakbond en mevrouw Pomian,

Veroordeelt de Franse Schaakbond te betalen op grond van artikel 700 van de Code van strafvordering (bedoeld moet zijn: burgerlijk procesrecht, pdg):

– Marzolo € 2.500

– Feller € 2.500

– Hauchard € 2.000

– de SFR (de telefoonmaatschappij) € 500.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.