De Franse soap (4)

De Franse soap 4

De afgang van de Franse Schaakbond

De Franse Schaakbond heeft een vreselijke fout gemaakt in de Franse soap. En er is meer aan de hand dan een vormfout.

Het gaat om het begrijpen van het tuchtsysteem bij de Franse Schaakbond. Een centrale rol is daarvoor weggelegd aan ‘la Commission de l’Action Disciplinaire et de l’Ethique, CADE,’ de Franse Tucht- en Ethische commissie. De Franse Schaakbond moet bij die commissie de klacht indienen. Die commissie onderzoekt de klacht, en indien zij er wat in ziet legt zij die voor aan de Tuchtrechter. Als men zich niet kan verenigen met de beslissing van de Tuchtrechter is CADE bevoegd hoger beroep aan te tekenen.

Echter, in de Franse soap heeft de Franse Schaakbond een andere weg bewandeld. De bond heeft de klacht ingediend bij de Tuchtrechter, en heeft daarna hoger beroep ingesteld bij de commissie van beroep. Ja, elke schaker begrijpt dat dit niet kan. De Tuchtrechter had de Franse schaakbond niet-ontvankelijk moeten verklaren, en datzelfde had ook de commissie van beroep moeten doen. Conclusie: de beslissingen van de Tuchtrechter en die van de commissie van beroep zijn dus onjuist.

De aanleiding was de deelname van Feller, Marzolo en Hauchard aan het Top 12 kampioenschap, 26 mei tot 5 juni 2011. Dat werd geweigerd, omdat immers de commissie van beroep hen voor een bepaalde tijd had geschorst. De drie spelers wendden zich tot de president in kort geding van de rechtbank Versailles en eisten opschorting tot is beslist in de bodemprocedure. De president wijst de vordering af. Tegen die beslissing tekenen twee spelers hoger beroep aan, de derde speler had geen geld om dat ook te doen. De uitkomst is dat het gerechtshof het beroep gegrond oordeelt. De twee spelers mogen deelnemen aan toernooien. De Franse Schaakbond heeft een vreselijke nederlaag geleden. De vraag rijst hoe nu verder. Nu er een nieuwe voorzitter is van de Franse Schaakbond die geen persoonlijke belangen heeft met deze zaak kan wellicht een opening worden geboden om de zaak te regelen.

Of de Franse soap hiermee aan het einde komt, moeten we afwachten.

Overzicht van aantekeningen

1. De Top 12

2. De beslissing van de president van de rechtbank Versailles

3. De beslissing van het gerechtshof Versailles

1. De Top 12

Mulhouse is een stad in de Elzas, in het oosten van Frankrijk. De stad heeft een museum dat met 500 auto’s het grootste automuseum van de wereld is.

In Mulhouse wordt van 26 mei tot 5 juni 2011 het Franse clubkampioenschap, de Top 12, gehouden. Het gaat om het kampioenschap van de clubs uit de hoogste divisie, te vergelijken met onze Meesterklasse. Het kampioenschap behoort tot een van de sterkste competities van Europa. Dit jaar bestaat de competitie uit twaalf teams met elk acht spelers die elf ronden spelen. Het winnende team mag zich ‘clubkampioen van Frankrijk 2011’ noemen. De laagste drie teams zullen degraderen.

Onder de deelnemers zijn zeven van de beste grootmeesters ter wereld (‘de pléiade grootmeesters’) aldus de brochure: Vassily Ivanchuk, Dmitry Jakovenko, Maxime Vachier-Laqgrave (twintigste op de wereldranglijst en eerste of tweede in Frankrijk), Etienne Bacrot (34ste op de wereldranglijst), Laurent Fressinet (kampioen van Frankrijk 2010), Rustam Kasimdzhanov (wereldkampioen 2004) en Anish Giri (tweede op wereldjeugdkampioenschap).

2. De beslissing van de president van de rechtbank Versailles

En dan komt het. Ook Feller, Marzolo en Hauchard willen meedoen. Dit wordt geweigerd, want zij zijn geschorst. Een verslag van Europe Echecs, 25 mei 2011:

‘Verbod deelname Feller, Marzolo en Hauchard

Op 19 mei 2011 heeft de commissie van beroep van de Franse Schaakbond het beroep van Feller, Marzolo en Hauchard, ongegrond verklaard en heeft de volgende straffen opgelegd:

– Sébastien Feller wordt veroordeeld tot vijf jaar

– Cyril Marzolo wordt veroordeeld tot vijf jaar

– Arnaud Hauchard wordt voor drie jaar geschorst en krijgt een levenslang verbod op teamleider.

Zie:

schaaksite.nl/een-franse-soap-3

De straffen zijn onmiddellijk ten uitvoer gelegd met als gevolg dat de drie spelers niet mogen meespelen in de Top 12. Tegen die beslissing is mr. Charles Morel namens Feller direct een kort geding begonnen voor de president van de rechtbank in Versailles. De zaak dient voor de president op 26 mei om 14.00 uur. Echter, het vonnis van de president komt na het begin van de Top 12.

De advocaten van de spelers hebben tegen de beslissing van de commissie van beroep op 25 mei 2011 beroep aangetekend bij het Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF, Frans Olympisch*Franse Sport Federatie);

franceolympique.com/index.phtml).

Naar aanleiding van de beslissing van de Tuchtcommissie hebben de advocaten van de spelers tevens gevraagd om een bemiddelingsprocedure bij het CNOSF. (Zie voor informatie van een bemiddelingsprocedure:

franceolympique.com/art/54-la_conciliation.html

‘De beslissing van de commissie van beroep heeft de bemiddelingsprocedure bij het CNOSF doorkruist, vandaar dat de advocaten van de spelers hun verzoek bij het CNOSF opnieuw hebben geformuleerd en een bemiddelingsprocedure hebben gevraagd tegen de nieuw opgelegde straf. Dit zou voor Sébastien Feller (wiens advocaat aanwezig was) en Arnaud Hauchard (die de advocaat van Feller, mr. Morel, daartoe had gemachtigd) mogelijk zijn. Omdat Cyril Marzolo afwezig was, en zich niet had laten vertegenwoordigen kan zijn zaak niet worden behandeld. Wil hij dat wel moet hij tegen de beslissing van de commissie van beroep een nieuw verzoek indienen bij het CNOSF.

Echter, ondertussen heeft de commissie van beroep de eerder genoemde straffen opgelegd, zodat in ieder geval Cyril Marzolo niet zal kunnen deelnemen aan de Top 12.

De verzoening zoals voorgesteld door de CNOSF hield in dat Feller en Hauchard hun straf accepteren. De beslissing van de CNOSF vervangt alle voorgaande beslissingen, komt daarvoor in de plaats en treedt onmiddellijk in werking. Het gevolg is dat noch Feller, noch Hauchard kunnen deelnemen aan de Top 12 die morgen in Mulhouse begint.

Het juridisch parcours wordt morgen vervolgd om 14.00 voor de rechtbank in Versailles, waar mr. Morel beroep heeft aangetekend tegen het kort geding, opdat de beslissing van het CNOSF wordt geschort.

Zelfs als de rechtbank morgen beslist, zal die beslissing nog te laat komen om deel te nemen aan de eerste ronde van het toernooi van de Top 12,’ aldus Europe Echecs van 25 mei 2011.

3. De beslissing van het gerechtshof Versailles

Europe Echecs, 1 juli 2011:

´Hauchard en Feller krijgen hun bevoegdheid om te schaken terug!

Het gerechtshof in Versailles heeft de straf, de schorsing, van Arnaud Hauchard en Sébastien Feller om formele redenen vernietigd. Het gevolg is, dat de spelers gedurende de bodemprocedure, weer mogen spelen.

Nadat ze de kort geding procedure bij de president van de rechtbank Versailles hadden verloren, hebben twee van de drie spelers beroep aangetekend (Cyril Marzolo was vermoedelijk om financiële redenen niet in staat om beroep aan te tekenen – zeg maar kon geen advocaat betalen, pdg).

Een samenvatting van de procedure

22 december 201: De Franse Schaakbond zet de procedure in gang om bij de Tucht- en Ethische commissie (la Commission de l’Action Disciplinaire et de l’Ethique, CADE) disciplinaire maatregelen te treffen vanwege vals spelen tijdens de Olympiade in Khanty-Mansiysk.

10 maart 2011: De bond eist in kort geding de inhoud van de sms-berichten van Cyril Marzolo. Die vordering wordt afgewezen.

(zie ‘een Franse soap 2’)

19 maart 2011: hoorzitting van de Tuchtcommissie van de Franse Schaakbond. De beslissing:

– Sébastien Feller wordt voor drie jaar geschorst en moet twee jaar dienstverlening verrichten

– Cyril Marzolo wordt voor vijf jaar geschorst

– Arnaud Hauchard krijgt een berisping en krijgt levenslang het verbod teamleider te zijn in een wedstrijd van een club die is aangesloten bij de Franse Schaakbond.

Het Bondsbureau van de Franse Schaakbond en de betrokken spelers hebben tegen deze beslissing beroep aangetekend.

Zie: ‘een Franse soap 3’

schaaksite.nl/een-franse-soap-2

19 mei 2011: De commissie van beroep van de Franse Schaakbond legt zwaardere straffen op dan de Tuchtcommissie heeft gedaan in eerste aanleg. Sébastien Feller en Cyril Marzolo worden geschorst voor vijf jaar, en Arnaud Hauchard wordt geschorst voor drie jaar.

25-05-2011: de CNOSF (Frans Olympisch*Franse Sport Federatie, zie hierboven) handhaaft de straffen.

27 mei 2011: De drie spelers eisen in kort geding dat gedurende het Top 12-toernooi de straffen worden opgeschort. De rechtbank verwerpt hun eis. De spelers tekenen tegen deze beslissing beroep aan.

De beslissing van het gerechtshof Versailles van 30 juni 2011

Europe Echecs heeft inzage gekregen in de beslissing. Hierna volgt een verslag van Europe Echecs:

Sébastien Feller en Arnaud Hauchard stellen dat de beslissing van de commissie van beroep van de Franse Schaakbond hun carrière ernstig beschadigt (en dat sprake is van een vooroordeel indien men meent dat dat niet zo is). De beslissing van de commissie is onjuist.

Zij vragen het gerechtshof in afwachting van een beslissing in de bodemzaak de straffen op te schorten.

De Franse Schaakbond stelt dat de eisers geen belang hebben bij hun vordering omdat geen sprake is van dreigende schade. De bond blijft bij haar beslissing dat haar beslissing om formele en om inhoudelijke redenen juist is.

De rechter, mevrouw Andrich, heeft de eis van de twee spelers om opnieuw deel te nemen aan de wedstrijden, ingewilligd. Zij overweegt in de eerste plaats dat de schorsing van de spelers vooral tijdens de Top 12 inderdaad tot gevolg heeft dat sprake is van een dreigende schade. Maar, anders dan de president in kort geding, oordeelt zij dat de beslissing van de commissie van beroep waarschijnlijk onjuist is, en dat de gevolgen voor Schaakbond daarom wellicht groot zullen zijn. Het is een vrij technische motivering, tamelijk zwaar, maar de gronden voor het besluit kunnen van belang zijn voor de verdere procedure. Het gaat om de vraag of het Bondsbureau bevoegd was om beroep in te stellen tegen de beslissing van de Tuchtcommissie bij de commissie van beroep.

Het volgende bevat de voornaamste delen uit de beslissing die Europe Echecs heeft kunnen inzien.

Uit artikel 7.1 van het Tuchtreglement van de Franse Schaakbond blijkt, dat beroep tegen een beslissing slechts kan worden ingediend door ‘de betrokken bondsautoriteit’ in dit geval is dat CADE (en niet het Bondsbureau).

Volgens de Franse Schaakbond is het Bondsbureau een bondsautoriteit, zoals gedefinieerd in paragraaf 1, artikel 4.3 en kan zij daarom beroep aantekenen.

De rechter overweegt:

– De beslissing van de commissie van beroep geeft aan dat CADE de spelers kan schorsen.

– Artikel 4 van het Tuchtreglement regelt dat op grond van dat artikel CADE het ‘orgaan van de bond is dat bevoegd is tuchtstraffen op te leggen’. De functie daarvan is (hoofdstuk 4-1) te de beroepsmogelijkheid te beoordelen tegen alle beslissingen in eerste aanleg.

– Daarnaast, regelen de artikelen 4-3 en 4-5-1 dat alle klachten moeten worden voorgelegd aan de CADE, die vervolgens procedure inleidt bij de bevoegde instantie (de Tuchtcommissie of de Commissie van beroep) .

– Tot slot heeft de Bond zelf erkend in zijn conclusies (die elke advocaat overhandigt aan de rechter) dat ‘uitsluitend de CADE bevoegd is de procedure voor de Tuchtrechter te voeren’.

De gevolgen

Het onmiddellijke gevolg is dat Sébastien Feller en Arnaud Hauchard hun bevoegdheid om te schaken direct terugkrijgen. Zij zullen normaal kunnen meedoen aan de Franse kampioenschappen in Caen, Frankrijk, van augustus 2011. Marzolo Cyril, die geen beroep had aangetekend, blijft geschorst.

Deze beslissing is slechts van voorlopige duur tot is beslist in de bodemprocedure. En vervolgens de beslissing in die procedure onaantastbaar is geworden en dus alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Op naar de volgende aflevering …. Tenzij de spelers en de nieuwe president van de Franse Schaakbond, Henri Carvallo, die tegen ons heeft gezegd ‘geen emotionele betrekkingen te hebben met deze zaak’, beslissen de zaak niet verder op juridische wijze te laten beslechten, maar op de wijze van ‘Gens Una sumus’, wij zijn één familie. De tijd heelt alle wonden, in de letterlijke betekenis van het woord.’

Hauchard en Feller mogen weer schaken!, aldus Europe Echecs, 1 juli 2011.

schaaksite.nl/een-franse-soap-3

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.