Schaken op School in de Europese Unie

Schaken op School in de Europese Unie

Tot 15 maart 2012 handtekeningen verzamelen

Op 30 november 2011 hebben vijf leden van het Europees Parlement de schriftelijke verklaring opgesteld, genummerd 50/2011. Die verklaring houdt in het introduceren van het programma ‘Schaken op School’ in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie. Vanaf 30 november 2011 tot de deadline 15 maart 2012 kunnen de leden van het Europees Parlement deze ondertekenen.

Het Europees Parlement heeft in totaal 736 leden. Het is noodzakelijk dat in in ieder geval de helft van plus één deze verklaring ondertekenen, d.w.z. 369 handtekeningen. In dat geval is de Verklaring officieel in het Europees Parlement aanvaard. Na aanvaardig beginnen de Europese Commissies met de uitvoering van het project ‘Schaken op School’.

30 november 2011 0050/2011

SCHRIFTELIJKE VERKLARING

ingediend overeenkomstig artikel 123 van het Reglement

over invoering van het programma ‘Schaken op School’ in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

Vervaldatum: 15 maart 2012

0050/2011

Schriftelijke verklaring over over invoering van het programma ‘Schaken op School’ in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 6 en artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat artikel 6 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt, dat sport tot de gebieden behoort waarop de Unie bevoegd is ‘om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen’;

B. overwegende dat schaken als sport toegankelijk is voor kinderen uit alle sociale geledingen, en daarom kan bijdragen aan sociale cohesie en aan beleidsdoelstellingen als sociale integratie, bestrijding van discriminatie, terugdringing van criminaliteit en zelfs de bestrijding van verschillende verslavingsvormen;

C. overwegende dat schaken de concentratie, het geduld en het doorzettingsvermogen van het kind, ongeacht de leeftijd, kan verbeteren, en ook het gevoel voor creativiteit, de intuïtie, het geheugen, het analysevermogen en de besluitvaardigheid ten goede komt; ook vastbeslotenheid, motivatie en sportiviteit worden door schaken bijgebracht;

1. vraagt de Europese Commissie en de lidstaten de invoering van het programma ‘Schaken op School’ in het onderwijssysteem van de EU-lidstaten aan te moedigen;

2. vraagt de Europese Commissie in haar komende mededeling over sport aandacht te besteden aan het programma ‘Schaken op School’ en zorg te dragen voor voldoende financiering hiervan vanaf 2012;

3. vraagt de Europese Commissie de resultaten van de studies naar het effect van het programma op de ontwikkeling van de kinderen in aanmerking te nemen;

4. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen toekomen aan de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.