Arbiters worden geboycot

Arbiters worden geboycot

Misbruik van bevoegdheden

Update 12 juli, toegevoegd aantekening 8

Update 26 juni, toegevoegd aantekeningen 6 en 7

Update 16 juni, toegevoegd aantekening 5

Update 14 juni, toegevoegd aantekening 4

Van 27 augustus tot 10 september 2012 wordt in Istanbul de veertigste Schaakolympiade gehouden. Eens in de twee jaar wordt de olympiade gehouden.

De hoofdarbiter is Panagiotis Nikolopoulos (1958) uit Griekenland. De plaatsvervangende hoofdarbiters zijn in de open sector G. Unal uit Turkije en in de vrouwen sector Carol Jarecki van de Britse Maagdeneilanden. De commissie van beroep bestaat uit Ignatius Leong (tevens secretaris-generaal van de FIDE, Singapore), Jorge Vega uit Guatemala en Lakhdar Mazouz uit Algerije.

De Nederlandse deelnemers aan de Olympiade zijn: Anish Giri (2693), Loek van Wely (2682), Ivan Sokolov (2680), Jan Smeets (2620) en Daniel Stellwagen (2630). De deelnemers bij de vrouwen: Tea Lanchava ((2336), Lisa Schut (2299), Peng Zhaoqin (2414), Anne Haast (2268) en Arlette van Weersel (2181).

Het bijzondere is dat de Turkse Schaakbond zeven arbiters op die Olympiade boycot. De betrokken arbiters hebben niets misdaan, ze worden gestraft omdat hun bonden twee jaar geleden een juridische procedure hebben gevoerd dan wel momenteel voeren met de FIDE. Zoiets heet misbruik van bevoegdheden.

Overzicht van aantekeningen

 1. De verklaring van de Turkse Schaakbond
 2. Juridische procedures
 3. Het bezwaarschrift van de Engelse Schaakbond
 4. De verklaring van de Vereniging van beroepsschakers
 5. Het bezwaar van de president van de Europese Unie
 6. Het protest van de Russische Schaakbond
 7. Ali Nihat Yazici treedt af als vicepresident van de FIDE
 8. De president van de FIDE weigert Yazici ontslag te verlenen

Beste schaakfamilie,

Ik kreeg een uitnodiging van de FIDE om in Athene op 3 mei 2012 deel te nemen aan een vergadering. Het ging om het selecteren van arbiters voor de veertigste Schaakolympiade.

Met inachtneming van de voorstellen van de Continentale voorzitters werd een lijst opgesteld. Echter, namens de Turkse Schaakbond, hebben we geweigerd een aantal personen op de lijst te zetten. Deze afwijzingen moet men op geen enkele manier persoonlijk opvatten. Ze hebben uitsluitend te maken het belang van schaken.

Enkele bonden hebben namelijk tegen de FIDE een rechtszaak aangespannen, of hebben deze gesteund. Daarmee hebben zij de FIDE in financiële problemen gebracht. Dat heeft voor de ontwikkeling van het schaken in de wereld een aanzienlijk verlies betekend. Wij menen dat de schade die zij voor deze wereldwijde schaakontwikkeling hebben veroorzaakt, moet worden terugbetaald. Dat kan door storting in de fondsen, zodat deze kunnen worden besteed aan het ontwikkeling van het schaken, zoals oorspronkelijk begroot. Zolang deze bonden deze gelden nog niet hebben gestort, menen wij verder dat deze bonden geen functie bij de FIDE mogen bekleden als arbiter of als lid van een commissie van beroep. Als Turkse Schaakbond respecteren wij juridische geschillen: alle spelers worden beschermd, wat de bonden ook doen.

Ik wil dat iedereen deze zaak bekijkt vanuit onze visie. Elk jaar betaalt mijn bond € 50.000 tot € 100.000 aan de FIDE. De kosten die de FIDE heeft gemaakt in de zaak Karpov tegen de FIDE bedroegen ongeveer $ 1 miljoen. Het ging puur om een politieke kwestie. De eisers verloren hun zaak. Ze hebben zelfs niet hun verontschuldigingen aangeboden aan de grote meederheid van nationale bonden voor de schade die zij door hun daad hebben berokkend. De bonden die de actie hebben gesteund hebben niets voor het schaken gedaan, behalve de FIDE financieel beschadigen. Ze hebben de FIDE gedwongen om geld te onttrekken voor zaken die anders zouden zijn gebruikt voor de ontwikkeling van het schaken (CACDEC, schaken op scholen, p.r., trainers, enz.).

Vandaar dat wij als Turkse Schaakbond reageren als een bond die schade heeft geleden door de handelwijze van deze zeven bonden. Wij werken hard, doen ons best voor het schaken, terwijl sommigen alleen maar ‘bla, bla’ bijdragen en niets anders doen dan onze familie beschadigen.

Moeten we blijven stilzitten en duimen opdat zij zullen leren? Of moeten we handelen?

We handelen liever en komen op voor onze schaakfamilie. Daar staan wij, en dat is de achterliggende gedachte van onze beslissing.

We zijn één familie,

Ali Nihat Yazici

Ilyumzhinov – Karpov 1

Ilyumzhinov – Karpov 2

Het laat niet alleen zien hoe beroerd de sfeer is in de familie, maar ook hoe men met elkaar omgaat. En het laat zien

1. Het grote gebrek aan juridische kennis in de schaakwereld.

2. Het grote gebrek aan inzicht hoe de schaakwereld organisatorisch inelkaar zit, met de onderscheiden bevoegdheden (noem het staatsrecht).

De gevolgen zijn rampzalig (tenzij iemand een miljoen dollar normaal vindt om een geschil te beslechten).

Momenteel is er een zaak aanhangig bij het Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne. Het gaat om de Engelse en de Georgische schaakbonden tegen de FIDE. De inzet is de mogelijk ongeoorloofde benoemingen van vijf vicepresidenten van de FIDE: Chu Bo (China), Israel Gelfer (Israël), Ilya Levitov (Rusland), Boris Kutin (Slovenia) en Ali Nihat Yazici (Turkije). Ook dit gaat weer veel geld kosten. Geld dat ten koste gaat van mooie dingen voor het schaken.

Nu ken ik niet de taakopdracht van de FIDE-commissie in Athene. Ik neem aan dat die gaat over de kwaliteitstoets van arbiters. Maar ik kan me niet voorstellen dat die commissie bevoegd is arbiters uit te sluiten omdat zij uit een bepaald land komen. Als er al een orgaan is dat daartoe bevoegd is, is dat de presidentiële raad van de FIDE, de raad van bestuur van de FIDE of de Algemene Vergadering. Maar niet de Atheense commissie.

Wat de Turkse Schaakbond anderen verwijt doet zij nu zelf en bovendien speelt zij voor eigen rechter. Het probleem van de bond moet zij niet op deze manier aankaarten, maar daar waar het thuis hoort. Desnoods in de Algemene Vergadering van de FIDE. Dat is pas daadkracht tonen met gebruik van verstand. En niet daadkracht met domme spierballentaal.

Immers, het effect van zijn boycotmaatregel is dat er een nieuw, juridisch geschil komt. Actie is reactie. Het middel dat de Turkse Schaakbond hanteert is een oneigenlijk middel. Ik begrijp ook niet wat de arbiters ermee te maken hebben. Het is willekeur van de FIDE-commissie; het is misbruik van bevoegdheden. Dat is zeer ernstig.

Mijn mening is niet terugmeppen met een tegenboycot, maar zoals volwassenen met elkaar horen om te gaan: overleggen en overtuigen. Bezwaar aantekenen, precies zoals de Engelsen hebben gedaan, zie hierna. Bovendien kan ik me niet voorstellen dat dit bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard.

‘Met inachtneming van de voorstellen van de Continentale voorzitters werd een lijst opgesteld. Echter, namens de Turkse Schaakbond, hebben we geweigerd een aantal personen op de lijst te zetten. Deze afwijzingen moet men op geen enkele manier persoonlijk opvatten. Ze hebben uitsluitend te maken het belang van schaken.’

‘Enkele bonden hebben namelijk tegen de FIDE een rechtszaak aangespannen, of hebben deze gesteund. Daarmee hebben zij de FIDE in financiële problemen gebracht. Dat heeft voor de ontwikkeling van het schaken in de wereld een aanzienlijk verlies betekend. Wij menen dat de schade die zij voor deze wereldwijde schaakontwikkeling hebben veroorzaakt, moet worden terugbetaald. Dat kan door storting in de fondsen, zodat deze kunnen worden besteed aan het ontwikkeling van het schaken, zoals oorspronkelijk begroot. Zolang deze bonden deze gelden nog niet hebben gestort, menen wij verder dat deze bonden geen functie bij de FIDE mogen bekleden als arbiter of als lid van een commissie van beroep.’

De brief vervolgt met een verwijzing naar zeven niet nader genoemde bonden, waarvan uit de context blijkt dat het moet gaan om de vijf bonden die in 2010 een juridische procedure zijn begonnen tegen de FIDE (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oekraïne en de VS) en twee bonden die momenteel een zaak tegen de FIDE hebben aangespannen bij het Hof van Arbitrage voor Sport (Georgië en Engeland).

Opgemerkt wordt dat de heer Yazici zelf een van de vicepresidenten is van de FIDE wiens benoeming onderwerp is van geschil in de huidige juridische procedure. Door te bekennen dat dat de reden is waarom de individuele personen geen arbiter kunnen worden, is de beslissing van de president van de Turkse Schaakbond in strijd met artikel 1.2 van de Statuten van de FIDE, dat luidt:

‘De FIDE houdt zich alleen bezig met schaakactiviteiten. De FIDE is democratisch georganiseerd en is gegrondvest op de beginselen van gelijke rechten van haar leden. De FIDE is een non profit organisatie. Het verwerpt discriminerende behandeling op grond van nationale, politieke, raciale, sociale of religieuze redenen of op grond van geslacht."

Het is eveneens een schending van artikel 2.2.3 van de Ethische code van FIDE, dat betrekking heef op:

‘Organisatoren, toernooidirecteuren, arbiters of andere officials die hun taken niet op een onpartijdige en verantwoordelijke manier uitoefenen.’

De open brief van de heer Yazici stelt vast dat de aangewezen personen uit zeven bonden werden uitgesloten vanwege de juridische acties van hun bonden tegen de FIDE. Dit is niet van belang voor de selectie van de Olympiade arbiters. Het kan niet anders worden beschouwd dan een discriminerende, politieke daad.

Aangezien de Olympiade een officieel FIDE evenement is, hebben de organisatoren een duidelijke plicht zich te houden aan de statuten van de FIDE en de Ethische code van de FIDE. Formeel hebben wij de presidentiële raad en de Ethische commissie gevraagd deze zaak met spoed te onderzoeken en de Turkse Schaakbond te verzoeken zijn eerdere beslissing te herzien op een onpartijdige en niet-discriminerende manier.

Gaarne bevestiging van de ontvangst van dit bericht.

Hoogachtend,

De Engelse schaakbond

Deze brief wordt door de volgende leden van de FIDE in alfabetische volgorde (n.b. Engelse taal) ondersteund:

Franse Schaakbond

Duitse Schaakbond

Zwitserse Schaakbond

Oekraïense Schaakbond

Schaakbond van de Verenigde Staten van Amerika

‘Het bestuur van de Vereniging van beroepsschakers heeft van een aantal toonaangevende schaakbonden een officiële brief ontvangen met het verzoek om te reageren op de publieke verklaring van de voorzitter van de Turkse Schaakbond, de heer Ali Nihat Yazici.

We kennen de heerYazici als een zeer actieve schaakorganisator die erin is geslaagd in Turkije een aanzienlijk aantal topevenementen te organiseren. Het is aan zijn inspanningen te danken dat de Olympiade 2012 is toegekend aan Istanbul.

Echter, het bestuur van de Vereniging van beroepsschakers beschouwt zijn besluit om geen functionarissen of arbiters uit te nodigen uit Engeland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Zwitserland, Oekraïne en de VS als een zeer gevaarlijk precedent, dat in tegenspraak is met de ware geest van het motto ‘Gens Una Sumus’ motto en dat in strijd is met de statuten van de FIDE.

We willen graag de heer Yazici en de gehele schaakwereld eraan herinneren, dat de Olympiades altijd werden gezien als een belangrijke gebeurtenis die mensen verenigt. In de goede, oude tijden werden oorlogen beëindigd wanneer de Olympiade op het punt stond om te gaan beginnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Wereld Schaakolympiade niet een slagveld moet worden. Vandaar dat het onaanvaardbaar is een bond uit te sluiten aan deelname op grond van politieke of andere redenen.

Wij hebben vernomen dat als de situatie niet verandert, enkele van de betrokken bonden overwegen om de Olympiade helemaal te boycotten en niet hun spelers te sturen naar Istanbul.

Het bestuur van de Vereniging van beroepsschakers doet een beroep op de FIDE om met spoed de situatie te bespreken en het probleem op eerlijke wijze op te lossen met respect voor de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Het bestuur van de Vereniging van beroepsschakers doet ook een persoonlijk beroep op de voorzitter van de Turkse Schaakbond de heer Ali Nihat Yazici. Het verzoekt hem een zet terug te nemen en de Olympische geest te versterken dat van vrede, vriendschap en eenheid. Ook al gaat dat ten koste van de duidelijke opvattingen van de Nationale bond die hij vertegenwoordigt.

Het bestuur van de Vereniging van beroepsschakers,

11 juni 2012’

Aan de FIDE

De heer Kirsan Ilyumzhinov

President

13 juni 2012

Waarde Kirsan,

Ik schrijf u deze brief in verband met de aanwijzing van arbiters voor de komende 40ste Schaakolympiade in Istanbul. Op 11 juni heeft namelijk het bureau van de FIDE het bureau van de Europese Schaakunie op de hoogte gesteld van de lijst van arbiters uit Europa, die zijn genomineerd als arbiter op die Olympiade. Als we deze lijst vergelijken met de lijst van tien arbiters die ik als president van de Europese Schaakunie heb aanbevolen, is het duidelijk dat maar liefst zes arbiters op onze lijst niet zijn aanvaard.

Graag breng ik u in herinnering dat voor de eerste maal in de geschiedenis de Europese Schaakunie een transparante procedure heeft gevolgd voor de nominatie van arbiters door de nationale bonden. Liefst 30 nationale bonden hebben arbiters voorgedragen en het was niet eenvoudig uit hen tien kandidaten te kiezen. Ik meen dat de FIDE door zo te handelen haar gebrek aan respect heeft getoond voor de Europese Schaakunie als een serieuze continentale organisatie, en voor mij als president van die organisatie. Ik heb zoiets nog nooit eerder gehoord.

De voorzitter van de Turkse Schaakbond had reeds in een verklaring aangekondigd vier arbiters niet te zullen aanvaarden, omdat hun nationale bonden in de CAS (het Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne, pdg) rechtszaken hebben gevoerd. Deze beslissing is een vorm van discriminatie die zijn weerga niet kent.

In de eerste plaats is de mogelijkheid om een rechtszaak te voeren bij het CAS zoals genoemd in de Statuten van de FIDE, een geheel aanvaard onderdeel van een juridisch geschil. Daarom kunnen nationale bonden die partij zijn in die procedure voor het voeren van die procedure om wat voor redenen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. Maar zelfs als ze toch aansprakelijk kunnen worden gesteld, zijn het in ieder geval niet de arbiters die namens hun bonden daarvoor verantwoordelijk zijn. Overigens, het is algemeen bekend dat de Turkse Schaakbond de Europese Schaakunie heeft aangeklaagd (bij het CAS, pdg). Betekent dit dat de Europese Schaakunie alle Turkse arbiters in de toekomst moet boycotten?

In de tweede plaats zjn de heren Mussnig uit Oostenrijk en Hansen uit Denemarken niet geaccpeteerd, hoewel zij geen lid zijn van de bovengenoemde bonden. We hebben geen motivering ontvangen waarom zij niet zijn aanvaard. Als we van tevoren de criteria hadden geweten waarop arbiters worden geselecteerd hadden we dat kunnen begrijpen. Op deze manier is de beslissing echt onbegrijpelijk.

Geachte president, ik ben ervan overtuigd dat u deze argumenten overneemt en de beslissing over de benoeming van de arbiters heroverweegt. Daarom verzoek ik u de eerste stap te doen om het vertrouwen ter herwinnen dat de leden van de Europese schaakfamilie heeft in de leiding van de FIDE.

Wij zijn één familie,

Silvio Danailov

President van de Europese Schaakunie

7. Ali Nihat Yazici treedt af als vicepresident van de FIDE” name=”tekst7″>7. Ali Nihat Yazici treedt af als vicepresident van de FIDE

Hierna volgt de verklaring van Ali Nihat Yazici, gegeven op 25 juni 2012.

Ali Nihat Yazici

Beste Schaakvrienden,

In de afgelopen jaren heeft de FIDE veel geleden als gevolg van de acties van een aantal schaakbonden die besloten hebben de FIDE voor de rechter te dagen, voornamelijk als onderdeel van een groot politiek spel.

Deze rechtszaken hebben de FIDE al meer dan een miljoen euro gekost. Geld dat had kunnen en moeten zijn besteed aan het wereldwijd promoten van het schaken en het financieel ondersteunen van bonden om deel te kunnen nemen aan de Olympiade. Dit laatste punt is vooral pijnlijk voor mij omdat ik e-mails krijg van een groot aantal bonden, zoals uit Somalië, Madagaskar en Oceanië, met verzoeken om ondersteuning om te kunnen komen naar Istanbul.

Tegenwoordig weet iedereen dat achter die vieze spelletjes staat een ex-wereldkampioen, Garry Kasparov. En ik, als vrijwilliger die twaalf jaar van mijn leven heb besteed aan het winnen van sponsors voor het schaken – euro bij euro – lijd echt bij het zien van deze vreselijke schade die is aangericht aan het schaken. Ik weet hoe moeilijk het is om elke cent te krijgen met het krabben in de grond met je vingers.

De Turkse Schaakbond heeft om een sterk signaal af te geven en om de schaakwereld wakker te schudden, beslist om geen arbiter te benoemen die behoort tot de zeven bonden die zijn gebruikt als de marionetten van Garry Kasparov.

Ons besluit is een principeel besluit en ik wil niet dat mensen denken dat ik dit heb gedaan omdat twee bonden de FIDE voor de rechter hebben gedaagd over het aantal benoemde vicepresidenten van de FIDE.

In Krakow in de Raad van Bestuur van de FIDE heb ik verklaard dat ik bereid was om ontslag te nemen om op deze wijze het rechtsgeschil te voorkomen op de voorwaarde dat de eiser de kosten betaalt. Ik weet dat de rechtszaak eindigt op 29 juni 2012.

Om te laten zien dat deze actie niet persoonlijk is bedoeld, dat het niets met mij te maken heeft als een van de vicepresidenten (men beschuldigt mij dat het wel zo is), heb ik besloten om mijn ontslag aan te bieden aan de president van de FIDE, Kirsan Ilyumzjinov, als vicepresident van de FIDE. Ik wil hem bedanken voor het onbeperkte vertrouwen dat hij al die jaren in mij heeft gehad.

Voor mijn principes en om een bijdrage te leveren aan de schaakwereld heb ik die titel niet nodig. En voor de rest van mijn leven blijf ik werken in de weg die ik heb ingeslagen.

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van de Turkse Schaakbond,

Ali Nihat Yazici

Ankara, 25 Juni 2012

Aan de heer Ali Nihat Yazici

Vicepresident van de FIDE

Moskou, 10 juli 2012

Waarde Ali,

Gelet op de jongste beslissing van het Hof van Arbitrage voor de Sport die de benoeming van vijf vicepresidenten heeft goedgekeurd, meen ik dat er geen enkele reden is waarom u zou moeten aftreden als vicepresident van de FIDE. Vandaar dat ik uw verzoek om af te treden afwijs. Ik verzoek u uw belangrijke bijdrage aan ons werk voor het verbreiden van het schaken, voort te zetten.

Het beste antwoord aan diegenen die onethische politieke spelletjes spelen met misleiding en met het vertrappen van sommige schaakbonden, is om verder te gaan met de stappen die we hebben gezet. Daarbij hebben we enorme vooruitgang geboekt. De Algemene Vergadering in Istanbul moet deze politieke spelletjes scherp veroordelen.

Ik zie ernaar uit om met u vele jaren verder samen te werken.

Hoogachtend,

Kirsan Ilyumzhinov

President van de FIDE

De reactie van Yazici luidt:

Geachte president,

Ik ben u erkentelijk voor het vertrouwen dat u in mij stelt. Aangezien we de procedure bij het Hof hebben gewonnen, respecteer ik uw beslissing.

Met vriendelijke groet,

Ali Nihad Yazici

Commentaar

De correspondentie verwijst naar de beslissing van het Hof van Arbitrage voor Sport van 3 juli waarin is geoordeeld dat de benoemingen van de vijf vicepresidenten rechtsgeldig zijn. In de loop van de komende weken zal ik die uitspraak vertalen, en wellicht van commentaar voorzien.

1 Reactie

 1. Avatar
  -de Zetter- 13 juli 2012

  Welk poppetje waar zit, is niet zo belangrijk.

  Waar het om gaat is goede exposure van de 40ste Schaakolympiade naar de buitenwereld toe. Goede media-aandacht, zowel op landelijk- als locaal niveau, (zodat de schaakbeginners naar de locale schaakclubs worden "gezogen" om toch maar net zo goed te kunnen leren schaken als zijn/haar landgenoot/landgenote daar in Istanboel.)

  Voor de meer gevorderden, die, al dan niet, al aan een schaakclub verbonden zijn, zou het waardevol zijn, wanneer zij getracteerd werden op mooie strijd en mooie partijen op deze Schaakolympiade.

  Dat er dan hier of daar es een relletje uitbreekt, ach ………. het geeft wat sjeu aan dit alles. :-)))

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.