Vijfendertig beroemde schaakzaken

Na de officiële sluiting van het Nederlands Kampioenschap Bedrijvenschaak 2012, gehouden op 29 september 2012 op het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ontvingen alle deelnemers en vrijwilligers exclusief een exemplaar van het boekje Vijfendertig beroemde schaakzaken, geschreven door mr. Pieter de Groot. Dit boekje is uitgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder publicatienr: 1-15117, augustus 2012.

Het voorwoord is geschreven door Joris Demmink, secretaris-generaal

Een citaat uit zijn voorwoord:

‘Het is dan ook met plezier dat ik u dit toernooiboekje aanbied, als blijvende herinnering aan dit kampioenschap. De voorbeelden in dit boekje laten het verband zien tussen ‘recht’ en ‘schaken’. Ordening van de schaakwereld staat in deze bundel centraal. Uiteraard zijn er regels nodig, maar die regels kunnen ook weer inzet worden van conflicten. Aan het eind van het boekje blijkt zelfs dat er Kamervragen zijn gesteld over de organisatie van een schaaktoernooi. Dat zal over dit NK Bedrijvenschaak, vermoed ik, niet snel gebeuren. Ik wens u een mooi en spannend toernooi – en moge de beste winnen!’

Het is een vlot geschreven boekje waarin op luchtige wijze vijfendertig beroemde schaakzaken de revue passeren. Daar waar nodig met schaakdiagrammen gelardeerd. Diverse thema´s komen aan de orde zoals bijvoorbeeld: aanraken is zetten, ongeoorloofde zeten, het slaan van de koning, problemen met de klok, handen schudden etc.

We zullen nog uitgebreid op dit boekje terugkomen en we besluiten met het hoofdstuk zoals hierboven genoemd door de secretaris-generaal.

34. Kamervragen over schaken

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1995-1996, Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden.

966

Vragen van de leden Woltjer en Valk over het houden van het wereldkampioenschap schaken in Irak (ingezonden 14 maart 1996).

Antwoord van minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Irak. (Ontvangen 15 april 1996)

Vraag 1. Kent u de beslissing van de FIDE om de match om het wereldkampioenschap schaken te houden in Irak?

Antwoord: Ja

Vraag 2. Keurt u dit voornemen af?

Antwoord

Het zou, naar onze mening de voorkeur verdienen dat de FIDE deze beslissing herroept.

Vraag 3. Zo ja, bent u bereid uw zorg hierover over te brengen aan de FIDE?

Vraag 4. Bent u tevens bereid in contact te treden met de KNSB en deze te verzoeken haar invloed binnen de FIDE aan te wenden om deze beslissing te herroepen?

Antwoord 3 en 4

Ons is mede gedeeld dat de KNSB voornemens is zich te verstaan met schaakbonden uit andere Europese landen om gezamenlijk actie te ondernemen met het doel de beslissing van de FIDE ongedaan te maken. Voor een stap van Nederlandse Regeringszijde bij de FIDE zien wij dan ook vooralsnog geen aanleiding.

Vraag 5. Bent u tevens bereid deze zaak aanhangig te maken in EU-verband?

Antwoord 5

Onzerzijds is voor deze aangelegenheid reeds in EU-verband aandacht gevraagd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, Aanhangsel 1963

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.