Wedstrijdvervalsing

Resolutie Europees Parlement ook van belang voor schaken

Op 14 maart 2013 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen tegen wedstrijdvervalsing. Deze resolutie is ook van belang voor het schaken. Denk bijvoorbeeld aan de snelle remises.

Hierna geef ik eerst een voorbeeld van een geval van vermeende wedstrijdvervalsing, daarna het persbericht van het Europees Parlement over de Resolutie ‘Wedstrijdvervalsing’ en tot slot het voorstel van de Europese raad aan het Europees Parlement. De resolutie richt zich ook tot de FIDE en de KNSB, zie paragraaf 9 hierna.

Overzicht van aantekeningen

 1. China eerste team – Vietnam: 2 – 2
 2. Europees Parlement wil gezamenlijke aanpak ‘matchfixing’
 3. Voorstel van de Raad van de EU
 4. Politieke achtergrond
 5. Nota nemend van
 6. Overwegende hetgeen volgt
 7. Verzoeken aan de lidstaten
 8. Verzoek aan de Europese Commissie
 9. Verzoeken aan de sportwereld
 10. Bijlage
 11. Verklaring van Malta

Met drie pionnen voor en een duidelijke winststelling, biedt wit remise aan wat zwart uiteraard aanneemt. Merk op dat de FIDE-regel luidt dat wit eerst een zet moet doen, en dan pas remise mag aanbieden.

De uitslagen aan de overige drie borden:

China eerste team – Vietnam: 2 – 2

1. Hou Yifan (2585) – Hoang Thi Bao Tram (2265) ½ – ½

2. Zhao Xue (2542) – Pham Le Thao Nguyen (2301) ½ – ½

3. Ju Wenjun (2443) – Hoang Thi Nhu Y (2114) ½ – ½

Eindstand:

1. China Eerste Team 21,5 punten

2. Rusland 21 punten

3. Oekraïne 20,5 punten

10. en laatste plaats Vietnam 11 punten

Mark Crowther, 11 september 2009: ‘In de laatste ronde ontmoette het eerste team van China het laatst geplaatste team van Vietnam met als uitslag 2 – 2. Deze uitslag was tamelijk vreemd. Vietnam stond helemaal onderaan en het leek slechts een formaliteit ze te verslaan om zo de titel te pakken. In plaats daarvan duurden de partijen een lange tijd voordat wat leek een ‘onderhandelingsresultaat’ tevoorschijn kwam met remise uitslagen (waarschijnlijk door een in paniek geraakt Chinees team). De FIDE lijkt dergelijke overeenkomsten tussen teamleiders op een Olympiade te tolereren. In dit geval had Vietnam een groot voordeel op het eerste bord en een winnend voordeel op het vierde bord toen remise werd overeen gekomen. Het volgende is slechts speculatie, maar een echt rationele verklaring van de uitslag van de partijen kan ik niet bedenken. Waarom Vietnam remise aanbood is mij niet duidelijk. Ik ben al een lange tijd een tegenstander van dit soort overeenkomsten, en dit was zo ongeveer wel het ergste scenario: ze kwamen niet na het begin van de partij remise overeen (in dat geval had Rusland de eerste prijs kunnen winnen als ze met 4 – 0 zouden winnen), maar wachtten daarmee tot het eerlijk gezegd te laat was. Deze remiseovereenkomsten stelden China in staat Rusland te weerhouden voor goud.’

www.europarl.europa.eu/news/nl/pressroom/content/20130308IPR06309/html/EP-wil-gezamenlijke-aanpak-match-fixing

Conclusies van het Voorzitterschap betreffende het bepalen van

een strategie ter bestrijding van het manipuleren van sportuitslagen

5. Nota nemend van” name=”tekst5″>5. Nota nemend van

2. NOTA NEMEND VAN

1. Het feit dat de deskundigengroep "Goed bestuur in de sport" overeenkomstig het tijdschema in het Werkplan voor sport in juni 2012 een reeks aanbevelingen inzake de bestrijding van wedstrijdvervalsing heeft geformuleerd en daar te gelegener tijd op kan terugkomen.

2. De "Verklaring van Nicosia over de bestrijding van wedstrijdvervalsing" van 20 september 2012, die door het voorzitterschap van de Raad van de EU, de Europese Commissaris voor sport en de deelnemers aan het EU-sportforum is goedgekeurd.

ec.europa.eu/sport/news/20120410-study-on-match-fixing_en.htm) zijn de belemmeringen voor het onderzoeken en vervolgen van grensoverschrijdende gevallen van wedstrijdvervalsing niet zozeer van juridische als wel van operationele aard. Gezien het transnationale karakter van wedstrijdvervalsing, met name wanneer zij gepaard gaat met weddenschappen, is grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde ministeries, politie en justitiële instanties van essentieel belang. De coördinatie in EU verband is momenteel in handen van Europol en Eurojust. Internationale samenwerking vindt ook plaats tussen Europol en Interpol. Samenwerking met de sportwereld is in dit verband eveneens essentieel.

4. Bij wedstrijdvervalsing zijn vaak netwerken van zware georganiseerde criminaliteit betrokken die nationaal en internationaal actief zijn. Net als in andere sectoren die lijden onder de georganiseerde misdaad, is een sleutelrol weggelegd voor preventie (en alternatieve maatregelen als verstoring), in combinatie met repressie.

5. Een van de prioriteiten bij de bestrijding van wedstrijdvervalsing op nationaal, uniaal of internationaal niveau is de vereiste coördinatie van de verschillende belanghebbenden, met name overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, kansspelregelgevers, de sportwereld in al haar geledingen, en gokexploitanten (Steeds als de term "gokexploitanten" wordt gebruikt, worden "particuliere en openbare exploitanten, inclusief exploitanten met een monopoliepositie" bedoeld.).

6. De sportwereld draagt een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van gevallen van wedstrijdvervalsing. De betrokken sportorganen moeten met spoed maatregelen ter bestrijding van wedstrijdvervalsing nemen. Niettegenstaande zijn primaire rol kan de sportwereld deze problematiek niet alleen oplossen. Daarom is nauwe samenwerking tussen belanghebbenden in de sport en andere relevante actoren (overheidsinstanties, gokexploitanten, kansspelregelgevers (Steeds als de term "kansspelregelgevers" wordt gebruikt, wordt "en/of andere bevoegde overheidsinstanties" bedoeld)) nodig om de integriteit van de sport effectief tegen wedstrijdvervalsing te beschermen.

7. Beginselen van goed bestuur, zoals een solide financieel beheer, transparantie, risicobeheersingsplannen en -strategieën op het niveau van clubs, verenigingen en bonden, zijn van cruciaal belang voor het voorkomen van fraude in de sport, met name van wedstrijdvervalsing, en voor het beschermen van de integriteit van de sport. Hoewel er veel initiatieven in verband met preventie en sancties zijn en worden ontplooid, heeft de sportwereld de volledige steun van de andere belanghebbenden nodig om zich beter te kunnen wapenen tegen competitievervalsing.

8. Wat wedstrijdvervalsing in verband met weddenschappen betreft, gebruiken de belanghebbenden zoals sportorganen, gokexploitanten en kansspelregelgevers opsporings- en toezichtmechanismen, die vaak systemen voor vroegtijdige waarschuwing worden genoemd. De effectiviteit daarvan blijft hoofdzakelijk beperkt tot weddenschappen die via exploitanten worden aangegaan. Met het oog op de onderlinge complementariteit van die verschillende opsporings- en toezichtmechanismen is een hoger samenwerkingsniveau vereist. Nader onderzoek is echter nodig naar de gegevensbeschermingsaspecten en de kosten van het invoeren en onderhouden van deze opsporings- en toezichtmechanismen. Voor de samenwerking tussen de belanghebbenden zou kunnen worden gekozen voor een structuur waarbij de kansspelregelgevers fungeren als de centrale actor op nationaal niveau die optreedt als regelgever van de nationale gokmarkten en als tussenpersoon voor de gokexploitanten en de sportorganisaties die de opsporings- en toezichtmechanismen implementeren.

9. Bepaalde typen weddenschappen zouden de risico’s voor de integriteit van sportcompetities kunnen vergroten en bepaalde sportcompetities kunnen in dit opzicht kwetsbaarder zijn. Hoewel het in deze fase wellicht niet geschikt is bij wet voor alle sporten te bepalen welke soorten weddenschappen wel of niet zijn toegestaan en welke competities kwetsbaarder zijn voor weddenschappen, moet het gevaar voor de integriteit van de sport voor kansspelregelgevers een criterium zijn wanneer zij bepalen welke weddenschappen mogen worden aangeboden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Sportcompetities waarbij uitsluitend deelnemers van jonger dan 18 jaar betrokken zijn, verdienen in dit opzicht een speciale behandeling.

8. Verzoek aan de Europese Commissie” name=”tekst8″>8. Verzoek aan de Europese Commissie

5. VERZOEKEN DE EUROPESE COMMISSIE:

1. Het uitwisselen van goede praktijken en netwerken in verband met de preventie van wedstrijdvervalsing, waarmee een begin is gemaakt met de Voorbereidende actie 2012 — Europese sportpartnerschappen, te steunen door het uitwisselen van op nationaal en Europees niveau opgedane ervaringen te vergemakkelijken en te zorgen voor een meerwaarde van de EU op dit gebied. Dit kan geschieden in het kader van het hoofdstuk Sport van het voorgestelde programma "Erasmus voor iedereen".

2. Een netwerk van kansspelregelgevers in het leven te roepen met het oog op het uitwisselen van ervaringen op het gebied van, onder andere, het voorkomen van wedstrijdvervalsing in verband met weddenschappen, met inbegrip van de internationale dimensie van het probleem. Belanghebbenden zoals overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties, sportorganisaties en gokexploitanten kunnen bij de bijeenkomst van de groep worden uitgenodigd.

3. Wat wedstrijdvervalsing in verband met weddenschappen betreft, ervoor te zorgen dat dit wordt opgenomen op de agenda van de politieke besprekingen met derde landen (met inbegrip van niet-Europese landen) en de bevoegde internationale sportorganisaties, met name de internationale bonden. De Commissie moet met de hulp van belanghebbenden en lidstaten nagaan welke landen specifieke problemen opwerpen op het vlak van weddenschapgerelateerde wedstrijdvervalsing bij sportevenementen in de EU, en de meest geschikte actie overwegen, onder meer in de vorm van internationale overeenkomsten.

4. Te overwegen de mechanismen voor justitiële samenwerking met derde landen te versterken, met name met landen die specifieke problemen opwerpen op het vlak van weddenschapgerelateerde wedstrijdvervalsing bij sportevenementen in de EU, indien problemen bij de samenwerking met derde landen niet op efficiënte wijze door de lidstaten kunnen worden opgelost.

5. Te overwegen de lidstaten te vragen om onderhandelingsrichtsnoeren waardoor de Commissie, naast de lidstaten, namens de EU kan deelnemen aan de onder auspiciën van de Raad van Europa te voeren onderhandelingen over een eventueel Europees verdrag tegen het manipuleren van sportuitslagen.

6. Te overwegen opdracht te geven tot vervolgstudies over kwesties die van belang zijn voor de bestrijding van wedstrijdvervalsing. Het zou zinvol zijn in het kader van een van die studies een uitvoerig onderzoek te laten uitvoeren naar gegevensbeschermingsregels in het kader van een mogelijke uitwisseling van informatie tussen belanghebbenden (sportwereld, gokexploitanten, kansspelregelgevers, rechtshandhavingsinstanties) op EU-niveau, alsook de ethische aspecten van wedstrijdvervalsing.

7. Te overwegen, te gelegener tijd, overeenkomstig het verzoek van de Raad van november 2011, een voorstel in te dienen – in het licht van de resultaten van verschillende studies, het werk van de deskundigengroep "Goed bestuur in de sport", en de werkzaamheden in verschillende internationale fora – voor een aanbeveling van de Raad over de bestrijding van wedstrijdvervalsing.

10. Bijlage” name=”tekst10″>10. Bijlage

BIJLAGE BIJ BIJLAGE I

1. De mededeling van de Commissie over het ontwikkelen van de Europese dimensie in de sport (Doc. 5597/11 – COM(2011) 12 definitief)

2. Het Groenboek van de Commissie: Onlinegokken op de interne markt (Doc. 8313/11 – COM(2011) 128 definitief.)

3. De mededeling van de Commissie over corruptiebestrijding in de EU (Doc. 11237/11 – COM(2011) 208 definitief.)

4. De mededeling van de Commissie "Een breed Europees kader voor onlinegokken" (Doc. 15737/12 – COM(2012) 596 definitief.)

Over Pieter de Groot

17 Reacties

 1. Avatar
  Lucas 16 maart 2013

  Veel woorden, maar wat heeft dit alles nu met schaken te maken?

 2. Avatar
  Lucas 16 maart 2013

  Okay, dus als ik het goed begrijp, mag je de tegenstander geen geld geven en vooraf een bepaalde uitslag afspreken: dat heet dan matchfixing. Wat wel mag, is zoveel geld betalen aan de beste schakers, die dan voor jouw team komen spelen, dat alle wedstrijden gewonnen worden: dat is uiteraard géén matchfixing maar iets héél anders…

 3. Avatar
  Pieter de Groot 17 maart 2013

  Het begrip ‘wedstrijdvervalsing’ is een open begrip. Daarbij kan het gaan om ‘het manipuleren van (…) afzonderlijke momenten tijdens sportwedstrijden’. Het ziet niet op de situatie dat een te sterke speler wordt opgesteld. Want het publiek en de spelers weten voorafgaande aan de partij wat men kan verwachten.

  Over het opstellen van een veel te sterke speler heb ik het volgende artikel geschreven ‘Wie wil er vechten met de beer?’, het antwoord op de schaakrechtsvraag van 1 april 2005. Dat ging om een speler die KNSB had gespeeld, en het seizoen daarop in de derde klasse van een regionale bond speelde. Ik vond dat dat een geval was van het schaakspel in diskrediet brengen. Het leverde nogal wat reacties op.

 4. Avatar
  Richard Vedder 17 maart 2013

  Begrijp ik nu goed, Lucas, dat jij vindt dat Ajax, PSV en al die andere clubs in de Eredivisie zich bezig houden met iets wat op matchfixing lijkt? Mag Heerenveen van jou eigenlijk alleen maar inwoners van Heerenveen en omstreken opstellen? Of is dat heel iets anders…

  (De vertaalslag van het schaken naar het voetbal werkt soms heel verhelderend)

 5. Avatar
  vansteenis 17 maart 2013

  Richard, ik heb er wel bezwaar tegen als iemand die kennelijk geld te veel heeft (en vraag niet waar het geld vandaan komt, zoals het drugsgeld van Pagel) andere mensen het plezier om kampioen te worden ontzegt door een paar grootmeesters te laten spelen in lagere klassen. Ik ben voorstander om betaalde mensen allen maar in de hoogste klasse te laten spelen. Scheiding dus van amateurs en profs. En laat de Europese Commissie zich maar eens gaan bezig houd met het graaien aan de top van de maatschappij in plaats hun tijd te verdoen met veel kleinere uitwassen in de sport. Bv door Zwitserland te dwingen het bankgeheim op te heffen, maar ja, daar zijn ze zelf geldelijk bij betrokken dus zulke activitiet kan je van de Europese Commissie niet verwachten.

 6. Avatar
  Hendrikom 18 maart 2013

  Ik denk dat er heel veel amateurs zijn die deze scheiding niet leuk gaan vinden. Hoe stel je je dit eigenlijk voor vansteenis? Hoeveel profs hebben we eigenlijk? En wat als je een ambitieuze vereniging in de derde klasse bent? Stel dat je een paar (jeugd)spelers hebt waarvan je weet dat die het niveau van je vereniging (gaan) ontgroeien? Als je alleen in de hoogste klassen mag betalen, zal er voor de weinige geldschieters die er al zijn weinig lol zijn. Die kijken vooral in hun eigen buurt, lijkt me. Kijk naar KC (of EP), die wil hogerop en krijgt regionale geldschieters (vaak leden, denk ik) om dat te realiseren. Ik begrijp dat kampioen worden natuurlijk een streven is, ook in de lagere klassen, maar dat dan toch graag tegen zo sterk mogelijke tegenstanders (er moet individueel toch ook tot de verbeelding gesproken kunnen worden) en als die veel te sterk zijn, tja dan moet je een jaartje wachten.

 7. Avatar
  Lucas 18 maart 2013

  @5.Richard. Het antwoord op beide vragen is: nee. Maar ik hoop niet dat het voetbal moet dienen als voorbeeld voor het schaken. Juist bij het voetbal kun je m.i. inderdaad goed zien dat het injecteren van grote sommen geld niet zaligmakend is. Hoeveel voetbalverenigingen zijn ondanks dat geld toch feitelijk failliet gegaan en konden vervolgens slechts met overheidssteun overeind worden gehouden? Wat is de werkelijke financiële positie van de grote Spaanse clubs die hun spelers voor miljoenen euro’s verhandelen? Hoeveel geld hebben Spaanse banken hierin geïnvesteerd? En hoeveel Nederlands belastinggeld was er in de afgelopen jaren nodig om die Spaanse banken weer te redden?

  Met geld kun je de uitslag van een sportwedstrijd beïnvloeden. Op een oneerlijke manier (matchfixing) of op een eerlijke manier (sponsoring). Op beperkte schaal toegepast, heeft sponsoring veel positieve effecten. Zo neem ik aan dat de sponsoring van En Passant veel goeds heeft gedaan voor het schaken in Bunschoten e.o.

  Tegelijkertijd is de competitie hierdoor voorspelbaarder geworden en daardoor, voor sommige waarnemers, minder interessant. En Passant had vooraf aangekondigd kampioen te worden, en inderdaad, dat zal ook gebeuren.

  Wat ik verder ook jammer vind, is dat niet alle topschakers tegen elkaar strijden in de meesterklasse. Een aantal sterke grootmeesters speelt in de eerste klasse, terwijl (veel) zwakkere amateurs wel in de meesterklasse worden opgesteld. Daar is misschien niets aan te doen. Ik ben zeker niet voor scheiding van profs en amateurs, maar constateer helaas wel dat wanneer de sponsorgelden ongelijkmatig zijn verdeeld, ook de strijdkrachten ongelijkmatig zijn, waardoor de competitie in sportief opzicht minder boeiend is. Of deze (kleine) nadelen van sponsoring opwegen tegen de (grote) voordelen, is misschien een kwestie van smaak.

 8. Avatar
  vansteenis 18 maart 2013

  Hendrik, Ik ben het met Lucas eens dat je voetbal en schaken niet moet vergelijken maar in voetbal is in zekere zin die scheiding doorgevoerd. De topklasse heeft aantrekkelijk spel waar de beste voetabllers te vinden zijn. Dat kan ook in het schaken gebeuren. Ik heb daar wel eens een voorstel voor gedaan, te lang om hier uiteen te zetten. De nadelen van sponsooring voor een club worden hier wel verzwegen. Watergraafsmeer stortte in toen het geld wegviel en ook zijn er moeilijkheden bij HSG en BSG. En of de voordelen van een gesponsord team zo groot zijn betwijfel ik – behalve dan voor het ego van de sponsoraar. Het clubleven wordt er niet door versterkt als op competitiedagen een paar betaalde spelers meedoen die je anders nooit ziet. Dat in klasse 2A Sissa de weg verspert voor Caiissa Eewnhoorn,en nog een p[aar andnere cluibs om kampioen te worden zal niet erg gewaarderd worden.

 9. Avatar
  vansteenis 18 maart 2013

  Caissa Eenhoorn heeft de tweede rating in de tweede klasse en kan dus niet promoveren. Dat is niet leuk (weet ik uit ervaring).

 10. Avatar
  Hendrikom 18 maart 2013

  Volgens mij is er bij HSG en BSG alleen minder sponsoring nu, maar of er moeilijkheden zijn, betwijfel ik eigenlijk. Bij En Passant is de belangstelling voor externe competitiewedstrijden heel erg toegenomen. Zo’n landskampioenschap zou uiteraard leuk zijn, maar haat niet vanzelf, zie ook de 5,5-4,5 en 6-4 uitslagen en wat was er gebeurd als de concurrenten op oorlogssterkte waren gekomen? Het zou vooral mooi zijn als EP1 nog jaren kan handhaven (of eerste klasse is ook heel acceptabel, denk ik) EP2 aansluit (Bijv in de 2e of 3e klasse) en een springplank gaat vormen voor enkele jonge talentjes, maar goed, we weten allemaal dat sponsoring niet gezekerd is voor bijvoorbeeld 10 jaar. Maar ik vind HSG en BSG geen gelukkige voorbeelden van nadelen van sponsoring. Bij HSG 30 jaar lang waarvan een aanzienlijk deel medefinancier voor de opleiding van wat ik nu toch vaderlandse toppers zou mogen noemen. Bij BSG wordt nu ook meesterklassepodium geboden aan jonge 23+ spelers. Dat je in een jaar een keer met de tweede rating niet kan promoveren, tja, jaartje geduld hebben, denk ik. Ik zou uitzien naar het duel met de eerste rating en van iedere individuele verrassing een feestje maken!

 11. Avatar
  Jan Willem Duijzer 18 maart 2013

  Even for the record. In de voetbalwereld wordt zelfs op de lagere amateurniveau’s volop betaald, zowel in natura als in contanten. Een gemiddelde speler op hoofdklasse-niveau verdient meer aan de competitie dan een profschaker.

 12. Avatar
  Richard Vedder 18 maart 2013

  Ja, het was niet helemaal mijn bedoeling een oude discussie voor de zoveelste keer te voeren, alleen bekroop me het gevoel dat mijn cluppie, naast alles wat het eerder dit seizoen al aan commentaar te verstouwen kreeg, nu ook gelinkt werd aan criminele activiteiten (matchfixing). Je kunt ook doorslaan met je kritiek!

 13. Avatar
  vansteenis 18 maart 2013

  Ik vind dat er wel wat kan verbeteren aan de competitie – meer scheiding amateurs en profs en overal achttallen in plaats van tientallen in de hoogste twee klassen – maar dat gedoe van die Europese Commissie hangt me wel de keel uit. Zij hebben bewezen nauwelijks iets te doen aan het oplossen van de crisis, zeker niets gedaan tegen de schuldige graaiers en dan zouden ze met match-fixing etc, wel ineens capabel zijn. Laten ze zich eerst maar eens op de grote problemen richten en bv beginnen (als gebaar) de slaraissen van de Europese ambtenaren te halveren dus wat doen aan die criminele salaris-fixing. Ze zijn toch helemaal niet geloofwaardig.

 14. Avatar
  Lucas 18 maart 2013

  Ik vermoed dat de genoemde problemen, zoals het witwasssen van crimineel geld, in de schaakwereld niet voorkomen, maar misschien ben ik te naief. Kun je überhaupt gokken op schaakuitslagen? Kun je gokken op het toernooi dat nu in Londen wordt gespeeld? Is het voorstelbaar dat iemand als Gelfand is omgekocht om met opzet te verliezen van Carlsen? Nee toch, mag ik hopen?

 15. Avatar
  Lucas 18 maart 2013

  Uit nieuwsgierigheid even gegoogled – en inderdaad, je kunt o.a. bij nl.tonybet.com gokken op het toernooi in Londen. Zowel op de partijen als op de uiteindelijke winnaar. Gelukkig gaat het Europees Parlement dit nu in de gaten houden…. :D

  1.79 Carlsen, Magnus

  2.50 Aronian, Levon

  17.00 Kramnik Vladimir

  20.00 Svidler, Peter

  23.00 Grischuk, Alexander

  31.00 Radjabov, Teimour

  251.00 Ivanchuk, Vassily

  501.00 Gelfand, Boris

 16. Avatar
  duberry 18 maart 2013

  Matchfixing is niet per definitie gokken op uitslagen,want je kunt gokken op de gekste handelingen die in een partij/wedstrijd plaats hebben.Neem het verlies van Gelfand tegen Carlsen in een remise-eindspel.Men zou dan kunnen gokken op de vraag,benoem de verliesgevende zet.In het onderhavige geval Dxd8

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.