Stapt de OSBO uit de KNSB?

In september 1946 is de OSBO opgericht. De Oostelijke Schaakbond is ontstaan uit een fusie tussen de GOSBO en de GSB.

“Een verzoek van de “Twentsche Schaakbond” (nu SBO) in 1946 om met de GOSBO en de GSB (nu OSBO) te mogen fuseren heeft men gemeend te moeten weigeren, omdat gevreesd werd dan teveel van het goede te krijgen. Bovendien zouden er dan grote moeilijkheden kunnen ontstaan met de te maken reizen”.

De OSBO is de grootste regionale bond binnen de KNSB en is altijd een bond met aanzien geweest met goede bestuurders. In de Bondsraad hadden (en hebben) zij altijd een zwaarwegende stem. Nu verkeert deze bond al enkele jaren in crisis daar er geen vrijwilligers te vinden zijn voor bestuurs- en andere taken.

Door de invoering van de code goed bestuur van NOC*NSF moesten ook de statuten en huishoudelijke reglementen van de KNSB en de regionale bonden worden aangepast omdat onder meer de bestuurderstermijn gemaximeerd moest worden. Sommige bestuursleden moesten hierom aftreden zonder dat er altijd vervangers waren. Dit leidde weer tot bijzondere constructies. De OSBO had hier naar verluidt ook last van. Naast de voordelen van de code is dit een van de nadelen in een situatie waarin al jarenlang het aantal vrijwilligers sterk afneemt. Wat zich verder binnen de OSBO heeft afgespeeld is (voor outsiders) niet bekend en dat moet maar zo blijven.

Pompen of verzuipen: keuze uit vijf opties

Bij de OSBO wordt momenteel alleen de voorzittersfunctie nog ingevuld, voor alle overige bestuursfuncties zijn er vacatures. De voorzitter heeft aangekondigd ook het bijltje erbij neer te gooien op de Algemene Ledenvergadering van 6 november a.s.

Voor de vergadering van 6 november heeft hij vijf opties uitgewerkt waaruit een keuze moet worden gemaakt met aanwijzing van bijbehorende bestuurders. Deze opties zijn:

1. Opheffen van de OSBO zonder alternatief

2. Fuseren met de SBO

3. Opheffen van de OSBO en laten uitvoeren door de KNSB

4. Doorgaan in de huidige vorm met een nieuw bestuur

5. Uittreden uit de KNSB en zelfstandig verder gaan

De voorzitter heeft iedere optie uitvoerig toegelicht met voor- en nadelen. Wat opvalt is dat de optie die er volgens hem verreweg het beste uitkomt voor de OSBO’ers optie 5 is!

De Moderne Schaakbond

De OSBO en de SBO hebben zich jaren geleden sterk gemaakt voor de Moderne Schaakbond. Het hoofddoel van de Moderne Schaakbond was de regionale bonden af te schaffen en een districtenstelsel in te voeren. Omdat men onvoldoende duidelijk kon maken welke hoofdproblemen ze met deze structuurwijziging zouden oplossen, kregen ze niet de steun van het KNSB bestuur en van de overgrote meerderheid van de Bondsraad. Wel kregen de OSBO en de SBO de volle ruimte samen te gaan en desgewenst het eerste district te vormen op vrijwillige basis. Ook andere bonden werd geadviseerd de samenwerking binnen de toenmalige servicepunten te intensiveren. De vijf servicepunten zijn al weer opgeheven en de samenwerking is, tot op de dag van vandaag, nauwelijks serieus geïntensiveerd.

Het verwerpen van het voorstel was een grote tegenslag voor de bestuurders van OSBO en SBO, zij hadden zoveel tijd geïnvesteerd in de Moderne Schaakbond en stonden nu met lege handen, moeilijk uit te leggen aan hun achterbannen.

De OSBO, die zich destijds verzette tegen de ‘autonome’ regionale bonden, gaf in die tijd zelf ook openlijk toe dat als de beslissingen in de Bondsraad hen niet bevielen sommige OSBO bestuurders de uitvoering saboteerden. En dit gebeurde niet alleen bij de OSBO.

In 2012 hebben enkele individuen nog geprobeerd een petitie in te dienen bij NOC*NSF. De inhoud van die petitie luidde:

Regionale schaakbonden opheffen

PETITIE

Wij

Leden van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB)

constateren

Het is onwenselijk dat anno 2012 een dorp van 22.000 inwoners (de nationale schaakbond) nog steeds is onderverdeeld in 13 koninkrijkjes (de regionale schaakbonden, die hun vertegenwoordigers in de bondsraad hebben en daarmee op nationaal niveau alle vernieuwing kunnen tegenhouden).

en verzoeken

De regionale bonden zouden zichzelf moeten opheffen om uit de impasse te komen. Deze petitie dringt daar op aan.

Landelijk hebben slechts enkele tientallen personen deze petitie ondertekend en verder is er niets meer van vernomen.

Verlaat de OSBO de KNSB?

De leden van de OSBO zijn natuurlijk vrij in het bepalen van hun eigen toekomst. Hopelijk zal het zo’n vaart niet lopen dat zij beslissen uit de KNSB te stappen. Dit zou niet alleen grote consequenties hebben voor de OSBO leden zelf, maar ook voor de KNSB. De kans is groot dat de KNSB dan ook in een crisis terechtkomt want er is veel latente onvrede, nog afgezien van de financiële consequenties. (De OSBO telt rond de 2400 leden.)

Aangenomen wordt dat het KNSB bestuur contact heeft opgenomen met vertrouwenspersonen binnen en rond de OSBO om na te gaan hoe zij gezamenlijk dit probleem kunnen oplossen c.q. in goede banen kunnen leiden. De KNSB mag dit niet op zijn beloop laten omdat dit grote consequenties kan hebben voor de toekomst van de KNSB.

Binnen de OSBO ligt er nu ook een oproep om een werkgroep in te stellen die zes maanden de tijd moet krijgen om met een voorstel te komen over de bestuurlijke en organisatorische inrichting van de OSBO. Gepleit wordt voor het niet overhaast nemen van beslissingen op 6 november. Maar er moet natuurlijk wel een tijdelijk bestuur komen dat de winkel de komende zes maanden open moet houden en er moet goed geluisterd worden naar de verschillende meningen die er binnen de OSBO leven.

Werkgroep Toekomst KNSB

Ongetwijfeld zal de organisatiestructuur van de KNSB weer een rol spelen bij de besprekingen in de Werkgroep gelet op uitspraken van individuele leden. Hopelijk komt men nu snel naar buiten met de ideeën voor de brede discussie. Lees ook het recent op onze site gepubliceerde artikel: Werkgroep Toekomst KNSB

Verloren jaren?

De afgelopen jaren moest er veel aandacht worden besteed aan de eisen van NOC*NSF om de subsidies te behouden, omdat we erg afhankelijk waren (en nog zijn) van subsidies. Een professioneel bondsbureau zou uit 10 FTE moeten bestaan, eenheid van beleid moest in de statuten van de KNSB en van de regionale bonden worden opgenomen, een krachtig zwarte ledenbeleid was gewenst en topsport & talentontwikkeling moest de hoogste prioriteit krijgen.

Jarenlang waren er felle discussies in de Bondsraad en in de vergaderingen van de regionale bonden over statutenwijzigingen, over nieuwe procedures aanmelden leden, over topsport vs. breedtesport, over financiën, etc. De achterban stond erbij, keek ernaar en schudde meewarig het hoofd. De daling van het ledental zette zich gewoon door en tot overmaat van ramp werd de KNSB door diezelfde NOC*NSF op het reservebankje geparkeerd en werden fors lagere subsidies toegekend. Velen vragen zich vertwijfeld af wat we nu in de afgelopen vijf jaar hebben bereikt.

Maar ook hier geldt dat we onderdeel zijn van een groter geheel en kleinere sportbonden slechts een beperkte invloed hebben op de besluitvorming binnen NOC*NSF. Maar prioriteitstelling in de eigen organisatie heeft de KNSB en de Bondsraad wel zelf in de hand.

Wordt vervolgd.

20 Reacties

 1. Avatar
  Jeroen Schuil 03 oktober 2013

  Uiteraard volgen ook wij (SGS) deze treurig stemmende ontwikkeling bij onze buurman.

  Opheffing is erg drastisch. Ik heb altijd geleerd dat je geen oude schoenen weg moet gooien voordat je nieuwe hebt. Hopelijk vindt de oproep van de heer Van Vliet op de OSBO site navolging.

  Dat de door Teun Koorevaar genoemde petitie afgelopen jaar slechts enkele tientallen stemmen heeft gekregen, zal een reden hebben. Dat de KNSB nog steeds goed werk doet met steeds minder middelen, zal ook voor de meeste mensen een open deur zijn.

  En dus ben ik ook benieuwd met welke aanbevelingen de projectgroep zal komen. Een districtenstelsel met meer centrale aansturing mag op mijn belangstelling rekenen en als over 10 jaar de regionale bonden zichzelf met een gerust hart kunnen opheffen, ben ik de eerste om dat met gejuich te ontvangen.

  Op dit moment lijkt me dat echter nog niet aan de orde. De kosten die de uitbreiding van het Bondsbureau in dat geval met zich mee zou brengen om alleen al de regionale (jeugd) competities en kampioenschappen te organiseren, zijn veel hoger dan de onkostendeclaraties die de huidige vrijwilligers nu indienen.

  Nog één ding uit het artikel hierboven:

  "We nemen aan dat het KNSB bestuur contact heeft opgenomen met vertrouwenspersonen binnen en rond de OSBO om na te gaan hoe zij gezamenlijk dit probleem kunnen oplossen c.q. in goede banen kunnen leiden."

  Bij zo’n zin word ik altijd nieuwsgierig namens wie de schrijver allemaal spreekt.

  Jeroen Schuil (voorzitter SGS)

 2. Avatar
  Koorevaar 03 oktober 2013

  Aan Jeroen Schuil

  Dit is uitsluitend mijn mening. Ik schrijf in de wij vorm. Lijkt mij logisch dat als er op een afdeling een crisis uitbreekt de directie zich er ook mee bemoeit in het belang van het bedrijf.

 3. Avatar
  Kees Schrijvers 03 oktober 2013

  Jeroen, de columns van Teun Koorevaar zijn op persoonlijke titel, dus niet de mening van het team van de Schaaksite. We zijn het wel vaak eens met hem, maar dat is een andere kwestie.

 4. Avatar
  Paul-Peter Theulings 04 oktober 2013

  In 1955 besloot de ASB Amsterdamse Schaak Bond uit te treden uit de KNSB om zelfstandig verder te gaan. Toen werd voor clubs die binnen de KNSB bleven de HS Hoofdstedelijke Schaakbond opgericht. De uittreding door de ASB begon succesvol, maar langzamerhand begonnen clubs over te stappen naar de HS. Belangrijke reden was de sterke spelers KNSB competitie te kunnen geven. In 1969 werd het gevecht tussen de kemphanen afgesloten met een fusie, de SGA werd opgericht.

 5. Avatar
  Lucas 04 oktober 2013

  Die petitie, schitterend geformuleerd trouwens, zou ik onmiddellijk ondertekend hebben. Maar ik lees hem nu voor het eerst. Zijn alle leden wel aangeschreven?

 6. Avatar
  vansteenis 06 oktober 2013

  Goede stukken Koorevaar, maar ik heb de indruk dat te veel de zwarte piet wordt doorgeschoven naar de OSBO terwijl die meer ligt bij de KNSB en de niet werkende Bondsraad. Geen initiatieven ontwikkelen om iets te doen aan het dalende ledenaantal (bv door zich te richten op de boven-veertigers in plaats van die overdreven aandacht voor de jeugd die niet in de Bond blijft hangen), het handhaven van het veel te dure Bondsbureau, een belachelijke politiek tegenover mensen die wel willen schaken maar de bond niet zien zitten (goede leden die "zwart" gemaakt worden), het nog steeds handhaven van een gedrukt blaadje in het elektronische tijdperk, de slaafse houding tegenover de NOC/NSF, die zich bemoeien met veel zaken waar ze niets mee te maken hebben en weinig van af weten(zoals in die Werkgroep Toekomst KNSB gaan zitten) lees maar eens de onzin in vroegere rapporten van de NOC/NSF over de schaakbond), het als landelijke bestuur niet komen met nieuwe plannen om de schaaksport meer leven in te blazen. Daar hebben we toch een landelijk bestuur ook voor?

  Ik kan nog wel even doorgaan. Misschien geeft de OSBO wel het goede voorbeeld om geheel opnieuw te beginnen en de falende KNSB achter zich te laten. Is tenminste een geheel nieuw en fris idee.

 7. Avatar
  JRV 07 oktober 2013

  @vansteenis: Als ik de reacties op de OSBO-site zo lees, ligt de oorzaak van de problemen met name in het gebrek aan vrijwilligers en de omstandigheid dat men elkaar de tent uitvecht. Wat had de KNSB dan kunnen doen aan de problemen bij de OSBO? Waarom redden de andere bonden (en hopelijk nog steeds ook de OSBO) het dan wel? Dat alles neemt overigens niet weg dat ook de KNSB actie zal moeten gaan ondernemen mbt de eigen problemen.

 8. Avatar
  vansteenis 07 oktober 2013

  Ik ken de problemen van de OSBO niet maar het gaat ook om de sfeer, zwarte leden problematiek heb ik al genoemd maar al die regeldrift – de telefoon die niet mag afgaan, de koning die je niet meer mag slaan in een rapidpartij – misschien ook niet in een vluggertje, weet ik niet eens, het invoeren van een nieuw tempo in de KNSB-competitie, (ik heb bij mijn club niet gehoord of de KNSB wel gevraagd heeft of wij de goede klokken daarvoor hebben) enz. Koorevaar zegt het mooi: "De achterban stond erbij, keek ernaar en schudde meewarig het hoofd". Al dat klein gedoe is niet bevorderlijk om vrijwilligers enthousiast te maken.

 9. Avatar
  Lucas 08 oktober 2013

  De regionale bonden stammen uit een andere tijd en passen niet goed meer bij de manier waarop mensen nu schaken. Vijftig jaar gelden was er in elk dorpje wel een schaakclub, waardoor de regionale bond een nuttige functie had. Bijvoorbeeld het organiseren van een regionale competitie tussen de dorpjes. Echter, die dorpjes en clubjes zijn allemaal verdwenen. De overgebleven schakers hebben zich geconcentreerd in enkele grotere verenigingen.

  Ter illustratie hiervan de situatie in de Leidse Schaakbond – "In en rond Leiden, inclusief de bollenstreek." Nu nog ruim 900 leden, 400 minder dan 13 jaar geleden. Het wordt steeds lastiger om de regionale competitie vorm te geven. De Promotieklasse bestaat uit 8 teams, waarvan 3 van het Leidsch Schaakgenootschaap, 2 van Schaakclub Oegstgeest, 1 van Philidor Leiden. Deze 6 teams spelen ook allemaal in hetzelfde clubgebouw in Leiden, zij het op verschillende avonden. De andere 2 teams komen van "buiten", namelijk Voorschoten en Leiderdorp – in werkelijkheid op een steenworp afstand van Leiden.

  De rest van de regio is dus helemaal niet vertegenwoordigd in de promotieklasse van de Leidse Schaakbond. Nog wel in de klassen daaronder, maar dat wordt ook elk jaar minder. Ik heb horen fluisteren dat een samenwerking of fusie met de Haagse Schaakbond wordt overwogen, om in elk geval de regionale competitie weer wat meer inhoud te geven.

 10. Avatar
  WHübner 08 oktober 2013

  Vansteenis:

  Ik snap het klagen over de regels niet zo van mobieltjes/koning slaan, etcetera.

  Die staan gewoon in het FIDE-reglement van 2009 (toevallig doe ik nu de scheidsrechterscursus). En het nieuwe tempo is een uitlopend gevolg van de verandering in speeltempo in verschillende grote toernooien. Daarnaast is er in ieder geval binnen de RSB ook gecommuniceerd via de besturen van de verenigingen hoe de digitale klokken in bulk tegen een gereduceerd tarief gehaald kon worden.

  Daarnaast is Spijkenisse een vereniging die juist door continu bij de jeugd te blijven focusen zeer constant is met ruim 120 leden.

  Ja, jeugd gaat vaak snel weg, maar je krijgt ze er net zo snel weer bij. En elk lid dat wel blijft hangen is dan een plus.

 11. Avatar
  vansteenis 08 oktober 2013

  Hubner, het is niet klagen maar dat er steeds weer een nieuwe regel bedacht wordt door een aantal bobo’s heeft wel zijn invloed op de gemiddelde schaker en de vrijwilligers. Van groter belang is wat Lucas schrijft. In 13 jaar is het ledental van de LeiSB van 1300 naar 900 gegaan en die daling is niet van vandaag maar gaat al twintig, dertig jaar zo. Daar heeft die uitgebreide aandacht aan de jeugd niet veel aan veranderd, hoogstens wat versluierd. Er wordt nog steeds gepraat over een te groot gebouw en zwarte leden allerlei mensen opleiden maar ideeën om meer leden aan te trekken hoor ik niet. Dat was twintig jaar geleden ook al zo toen ik in de Bondsraad zat. Kennelijk is er niets veranderd, alleen dat we nog minder leden hebben.

 12. Avatar
  Lucas 09 oktober 2013

  Dat de voorzitter van de OSBO de optie om uit de KNSB te treden de beste keuze vindt, is volkomen logisch en wordt door hem goed beargumenteerd. In feite zal de OSBO de rol van de KNSB overnemen, maar dan op kleinere schaal.

  De KNSB heeft dit bereikt door het stelselmatig verwaarlozen van zijn eigen takenpakket. De belangrijkste taken zijn op de vingers van een hand te tellen:

  1. Organiseren van een competitie. Dit gaat redelijk.

  2. Bijhouden van een rating. In feite overbodig, aangezien de FIDE dit ook al doet.

  3. Uitgeven van een bondsorgaan. Het is onnnodig veel woorden vuil te maken aan het volstrekt verwerpelijke schaakmagazine, wat bij het gros van de schakers ongelezen in de vuilbak verdwijnt.

  4. Het organiseren van een Nationaal Kampioenschap. Ieder jaar weer iets slechter. Dieptepunt dit jaar: de kampioen wordt keer op keer geschoffeerd door hem steeds te passeren voor internationale evenementen. De KNSB streeft er dus naar het NK, een van de bestaansredenen van de KNSB, overbodig te maken, en daarmee zichzelf.

  Geheel in lijn hiermee was het halve NK en bijbehorende voorronden door de KNSB al afgeschaft. Hiermee werd dus ook een belangrijke bestaansreden van de regionale bonden geëlimineerd.

  De KNSB is echter wel druk doende met allerlei andere zaken, waar 99% van de schakers geen behoefte aan heeft. Het is zeer begrijpelijk dat OSBO leden geen zin meer hebben om daaraan mee te betalen.

 13. Avatar
  vansteenis 09 oktober 2013

  Ja Lucas , ze zijn bezig met veel zaken waarvan je je kan afvragen of ze nuttig zijn en aantrekkelijk om de aandacht voor het schaken te verhogen. Ik kom nog uit de tijd dat er niet overal scheidsrechters aanwezig waren. Moeilijkheden bij competitiewedstrijden werden toen ook opgelost. Toen bestonden er ook geen ratings maar dat belette ons niet om toch te schaken. Ik denk niet dat het invoeren van die administratieve regeltjes het schaken aangenamer of aantrekkelijker hebben gemaakt. Ik heb ook kinderen op school schaakles gegeven zonder een diploma – heb ik niet zo nodig als ex-leraar met voldoende schaakkennis. Maar dat wordt geloof ik nu ook steeds moeilijker gemaakt. Dat je drugscontroles bij een denksport accepteert is ook al twijfelachtig. Ik ben het met je eens dat er flink wat mis is in de schaakwereld (overigens niet alleen in Nederland).

 14. Avatar
  JRV 10 oktober 2013

  Er wordt nogal eens gesuggereerd dat de KNSB allemaal vage, geldverslindende projectjes heeft lopen. Als je naar de begroting kijkt, valt dat wel mee. De KNSB kan al bijna niet minder taken op zich nemen dan zij nu doet, en de taken die zij nog uitvoert kosten gewoon geld, onder meer omdat je mankracht nodig hebt. Dat geldt ook voor de suggestie hierboven om je op 40-plussers te richten. Persoonlijk denk ik dat elke taak die je nu nog bij de KNSB weghaalt tot schade leidt.

  De bondsafdracht is ongeveer 40 euro. Dat is een relatief hoog bedrag van de contributie die schakers doorgaans betalen, maar een bondsafdracht kan alleen omlaag als je heel veel leden hebt en je schaalvoordelen kunt bereiken. Tuurlijk, voor de huidige leden die bij hun vereniging zitten vastgeroest en wekelijks hun interne potje willen spelen hoeven die andere taken van de bond niet zo. Ik heb ook geen belang meer bij jeugdtraining en schaakles, maar dat had ik vroeger wel. En als je Schaakmagazine niet leest, vind je die 80k weggegooid geld, maar als ik op mijn club de wat minder sterkeren over schaaknieuws hoor praten, gaat dat regelmatig over zaken die in Schaakmagazine stonden. Kennelijk vinden die mensen dat toch wel leuk. Het zijn dingen waar gemiddeld genomen behoefte naar is – kortom: taken die de bond op zich moet nemen, en waar geld voor nodig is. Doe je dat niet, dan valt de bond uiteen, zoals de voorzitter van de OSBO kennelijk beoogt.

  De geluiden uit de OSBO om uit de KNSB te treden en zelfstandig verder te gaan zijn wat dat betreft een beetje naief. Voor een gezonde sportuitoefening is enige centrale aansturing gewoon nodig. Dan kun je overwegen alle regionale bonden eruit te halen (lijkt me overigens prima), maar het plan van de OSBO-voorzitter suggereert eigenlijk dat er gewoon weer 12 koninkrijkjes moeten komen met elk haar eigen regels. Dan mag elke bond gaan verzinnen of en zo ja, hoe zij leden wil gaan werven, zullen uit bepaalde bonden de sterke spelers wegtrekken (naar nabijgelegen sterkere bonden, want een centrale competitie is er dan niet meer), hebben ambitieuze spelers minder mogelijkheden – veel leden hebben op hun eigen niveau toch nog wel een beetje ambitie, staan we niet meer in de top-10 van de wereld, zal het Tata Steel Chess Tournament ook wel schade oplopen, moet elke bond weer de eigen ledenadministratie doen, moet elke bond een eigen ratingsysteem opzetten (dat getalletje is voor veel mensen toch wel leuk), ben je ook voor de essentiele taken overgeleverd aan vrijwilligers en zitten we eigenlijk pas echt met een bestuursmodel uit de middeleeuwen. Dan ben je uiteindelijk dus weer op je buurman of (positief gedacht) de sterkste schaker in je woonplaats aangewezen. Als-ie al kan schaken, zal ik daar niet mijn leukste partijen tegen spelen. Die KNSB is er uiteindelijk niet voor niets gekomen.

  Maar ja, vroeger was alles beter.

 15. Avatar
  vansteenis 10 oktober 2013

  Ik ben het met je eens, JRV, dat er een centrale bond moet zijn voor de competitie en wellicht de rating en misschien een site. Maar veel schaakactiviteiten worden al zonder de bond gedaan, zoals toernooien, sites, lesgeven op scholen enz. Het Nederlands Kampioenschap was dit jaar ook ondergebracht bij een particulier toernooi. Overigens een logische combinatie van centraal en particulier voor kleine bonden.

  Maar het is een moeilijke tijd voor het georganiseerd schaken (al vele jaren) en wat ik mis is in de eerste plaats een inventarisatie wat absoluut nodig is en verder inspirerende ideeën om de gebreken op te heffen – en dan vooral het aantrekken van nieuwe leden – mijn suggestie om je op ouderen te richten komt van de bridgebond die zeer snel gegroeid is met ouderen – en pas niet al te lang ook aandacht aan de jeugd schenkt.

  Het is geen makkelijk iets maar al vele jaren wordt er helemaal geen aandacht aan geschonken. Ik zou het helemaal niet erg vinden als het Nederlands Kampioenschap om de twee of vier jaar gehouden zou worden, dat er niet een hele rits kinderen wordt uitgezonden naar Europese Kampioenschappen en voor een groot deel niet veel presteren (ik weet overigens niet of dit bondsgeld kost maar wellicht wel die begeleiders denk ik). Of dat ook kan privatiseren – zoals wij met les geven op school hebben doorgevoerd in Amsterdam, alle leraren worden nu betaald en dat was vijftien jaar geleden niet zo, maar er bleek toch geld te zijn.

  Conclusie, de tering naar de nering zetten en met nieuwe inspirerende ideeën komen. En het centrale bestuur kan intrekken bij het Max Euwe Centrum, plaats genoeg heb ik me laten vertellen.

 16. Avatar
  JRV 11 oktober 2013

  Die decentrale activiteiten juich ik alleen maar toe, dat doen wij binnen onze vereniging ook. Je conclusie dat er nieuwe ideeën (en vooral: actie!) moeten komen onderschrijf ik ook. Als er op huisvesting bezuinigd kan worden: prima. Ik geloof ook in initiatieven zoals ‘lunchschaken’ in Dordrecht en open ‘schaakcafé-avonden’ bij clubs of ergens anders, waarmee je de ‘bridge-sfeer’ wellicht wat kunt nabootsen. En misschien kun je de bondsafdracht(en) ook nog wel laten variëren al naar gelang iemand externe competitie wil spelen of niet. Maar ik denk dat de door de voorzitter van de OSBO aanbevolen optie in niemands belang is. Niet in het belang van het Nederlandse schaken in het algemeen, en niet in het belang van de leden van de OSBO zelf. Ik hoop dan ook dat er binnen de OSBO een paar mensen opstaan die de tent in elk geval draaiende willen houden.

 17. Avatar
  Lucas 11 oktober 2013

  @vansteenis schrijft:

  Er wordt nogal eens gesuggereerd dat de KNSB allemaal vage, geldverslindende projectjes heeft lopen. Als je naar de begroting kijkt, valt dat wel mee. De KNSB kan al bijna niet minder taken op zich nemen dan zij nu doet, en de taken die zij nog uitvoert kosten gewoon geld, onder meer omdat je mankracht nodig hebt.

  Inderdaad. Nu ben ik geen boekhouder, maar een snelle blik op de begroting voor 2013 laat zijn dat er 13% van de hele pot wordt besteed aan topschaak, te weten € 156.000.

  Kunt u me dan uitleggen wat de gemiddelde schaker in de OSBO daaraan heeft? Is het niet juist zo dat topschakers zich prima zelf kunnen bedruipen, omdat zij via sponsoring e.d. aan geld kunnen komen? Waarom moet Jan met de Pet daaraan meebetalen?

 18. Avatar
  JRV 11 oktober 2013

  Van die € 156.000 is € 139.000 afkomstig van specifieke sponsoring van NOC*NSF (maw: die mag je nergens anders aan besteden dan aan topschaak, ik vermoed dat er ook nog wel een ‘investeringsverplichting’ van de KNSB aan vast hangt) en van specifieke sponsoring van het NK. Per saldo besteedt de bond dus € 17.000,- aan de organisatie van het NK en landenwedstrijden. Is dat zo gek?

  Ik (en niet vansteenis) schreef al dat de meeste OSBO-leden niets aan topschaak hebben, net zoals aan jeugdtraining. Ik denk wel dat je die zaken als bond moet faciliteren (mijn belastinggeld gaat ook naar zaken waaraan ik geen behoefte heb, maar waarvan ik het nut nog wel kan begrijpen) en zie het mogelijke terugtreden van de OSBO uit de KNSB een beetje als sterfhuisconstructie.

 19. Avatar
  vansteenis 11 oktober 2013

  Ik heb niets over financiën geschreven maar over het gebrek aan inspirerende visie. Het is overigens wel twijfelachtig of al die aandacht voor topschaak – daaronder hoort ook het trainen van jeugd waarvan misschien een heel enkele inderdaad de top haalt – een positief effect heeft op het aantal mensen dat gaat schaken. Toppers als Van der wiel en Reinderman hebben denk ik niet veel mensen naar de schaakclubs laten gaan. Minister Schippers komt nyu ook weer met de opmerking dat er meer moet worden gedaan aan topsporters opleiden maar ondertussen zit ze in een regering die er voor zorgt dat de huren van sportaccommodaties torenhoog worden. Dat zal veel mensen beletten om te gaan sporten.

  Ik herhaal nog even, het is nodig om ene lijst op te stellen van de taken die de bond zou moeten doen en inspirerende ideeën om meer mensen te laten gaan schaken. Beide bestaan niet en het uitzenden van een heleboel jongeren naar het laatste EK zal ook wel weer gel gekost hebben dat er dus nauwelijks is. Geld is toch het minst belangrijkste, inspirerende ideeën moeten vooraan staan en dat is al dertig jaar niet zo.

 20. Avatar
  Lucas 12 oktober 2013

  @vansteenis – sorry voor de persoonsverwisseling met JRV.

  @JRV. Het is altijd makkelijk om zo luchtig te praten over geld, als het niet je eigen geld is, maar geld van anderen.

  Die € 139.000 specifieke NOC*NSF sponsoring is in werkelijkheid € 127.000. Maar goed, zul je zeggen, wat maakt die € 12.000 nu uit? (De brave leden betalen hun contributie toch wel en maken elke begroting rond!)

  Daarnaast vergeet je die € 39.629 aan "personele lasten" die blijkbaar met het topschaak zijn gemoeid. Totaal lijdt Topschaak dus in de begroting € 56.629 VERLIES en niet € 17.000 zoals je suggereert.

  Is dat zo gek?

  Ja, dat is gek. Topschaak is een van die posten waarop je juist WINST zou verwachten. In werkelijkheid is die winst er natuurlijk ook wel, maar die wordt door die en gene in eigen zak gestoken. Geheel legaal uiteraard, daarover geen misverstand. Ik neem aan dat bijvoorbeeld Chucelov, geen KNSB lid overigens, er een flinke boterham aan overhoudt. Het kunstmatig gecreëerde verlies wordt in de begroting wel rond gemaakt door de brave leden!

  @vansteenis wijst er verder terecht op dat die snoepreisjes voor enkele geselecteerde KNSB leden, eufemistisch ook wel landenwedstrijden genoemd, op geen enkele manier bijdragen aan de doelstellingen van de KNSB.

  Wel vind ik een algemene bijdrage van de KSNB leden aan het NK in theorie gerechtvaardigd. In de praktijk wordt dit algemene belang en uithangbord voor het schaken in Nederland op twee manier ondermijnd:

  1. Het is niet meer voor elk lid mogelijk zich te plaatsen voor het NK, omdat de kwalificatiewedstrijden en het zgn. halve NK zijn afgeschaft. Hierdoor wordt de NK deelnemers geselecteerd op basis van persoonlijke contacten en handje-klap.

  2. Het NK zelf is door de KNSB op ernstige wijze gedevalueerd door de NK kampioen vervolgens buiten alle internationale wedstrijden te houden. Hiermee geven de KNSB-bestuursleden de boodschap af dat ze het NK zelf niet serieus nemen.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achterlaten.